คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

 

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

นายเสรี ชิโนดม

นายศุภยศ  ศิริจำรูญวิทย์

คณะกรรมการ

นางสาวเบญจภรณ์ จันทรกองกุล

ดร.พิเชษ  วะยะลุน

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

ดร.ณัฐพร  ภักดี

นายวรวิทย์  วีระพันธ์

ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ

กรรมการและเลขานุการ

นายภูสิต  กุลเกษม
กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวหรรษา รอดเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ