คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

 

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

อาจารย์เสรี ชิโนดม

คุณศุภยศ  ศิริจำรูญวิทย์

คณะกรรมการ

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีคำดี

อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

ดร.ณัฐพร ภักดี

อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

ดร.พิเชษ  วะยะลุน

ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ภูสิต  กุลเกษม
กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวหรรษา รอดเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ