คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

 

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

อาจารย์เสรี ชิโนดม

คุณศุภยศ  ศิริจำรูญวิทย์

คณะกรรมการ

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

ดร.ณัฐพร ภักดี

ดร.พิเชษ  วะยะลุน

ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีคำดี

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์วรวิทย์  วีระพันธ์ุ

ผศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ภูสิต  กุลเกษม
กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวหรรษา รอดเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ