คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

 

รศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

อาจารย์เสรี ชิโนดม

คุณศุภยศ  ศิริจำรูญวิทย์

คณะกรรมการ

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

ผศ.ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

ผศ.ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีคำดี

ผศ.พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส

ดร.ณัฐพร ภักดี

ดร.วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ

ดร.พิเชษ  วะยะลุน

รศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ภูสิต  กุลเกษม
กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวหรรษา รอดเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ