คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

 

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.ชิดชนก เหลือสินทรัพย์

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

อาจารย์เสรี ชิโนดม

คุณศุภยศ  ศิริจำรูญวิทย์

คณะกรรมการ

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

ดร.ณัฐพร ภักดี

ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

ดร.ประจักษ์  จิตเงินมะดัน

ผศ.ดร.อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน

ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีคำดี

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

ดร.พิเชษ  วะยะลุน

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์ภูสิต  กุลเกษม
กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวหรรษา รอดเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ