คณะกรรมการประจำคณะ

ประธานกรรมการ

 

อาจารย์ภูสิต  กุลเกษม
คณบดีคณะวิทยาการสารสนเทศ

คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

ศ.ดร.โกสินทร์ จำนงไทย

อาจารย์เสรี ชิโนดม

รศ.วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์

คณะกรรมการ

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

ผศ.ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

ดร.ณัฐพร ภักดี

ผศ.พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์

ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวัน

ดร.พลวัต ช่อผูก

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

รศ.ดร.สุนิสา ริมเจริญ

คณะกรรมการประเภทผู้แทนคณาจารย์

รศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

อาจารย์อริย์ธัช ศิรภัทร์วงศ์กร

ผศ.ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

ผศ.ดร.พิเชษ วะยะลุน

ดร.กามาล บาฮะ

กรรมการและเลขานุการ

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล
กรรมการและเลขานุการ

 

นางสาวหรรษา รอดเงิน
ผู้ช่วยเลขานุการ

 

นางสาวอรอนงค์ ร้อยทา
ผู้ช่วยเลขานุการ