ตราและสัญลักษณ์

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา ภาษาไทย

 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา อังกฤษ

 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา สีเทาทอง

 

ตราสัญลักษณ์คณะวิทยาการสารสนเทศ

 

ตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยบูรพา คณะวิทยาการสารสนเทศ 

ตราสัญลักษณ์สโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ

 

QR Code คณะวิทยาการสารสนเทศ