โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

“คณะหนึ่งในห้าของประเทศที่มุ่งสร้างอารยะบัณฑิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัตโนมัติเพื่อขับเคลื่อน EEC และภาคตะวันออกอย่างยั่งยืน”

  • คณะหนึ่งในห้าของประเทศที่มุ่งสร้างอารยะบัณฑิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ หมายถึง คณะชั้นนำอันดับหนึ่งในห้าของประเทศในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับชุมชนของตน สังคมโดยรวม ประเทศชาติ
  • เพื่อขับเคลื่อน EEC และภาคตะวันออก หมายถึง บัณฑิตและบุคลากรเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมไปถึงเขตพื้นที่ 9 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกของประเทศ
อัตลักษณ์บัณฑิตของคณะ
“ใฝ่รู้ สู้งาน ตรงต่อเวลา พัฒนาชุมชน”
ค่านิยมองค์กร

ค่านิยมองค์กร
1. Neighborly (เป็นมิตร)
2. Integrity (ซื่อสัตย์)
3. Contributive (มีความรับผิดชอบ)
4. Eminent (เป็นเลิศ มีชื่อเสียง เป็นที่ยอมรับ)

วัฒนธรรมองค์กร

NICE Teamwork