โครงสร้างองค์กร

วิสัยทัศน์

“คณะหนึ่งในห้าของประเทศที่มุ่งสร้างอารยะบัณฑิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เพื่อขับเคลื่อน EEC และภาคตะวันออก”

  • คณะหนึ่งในห้าของประเทศที่มุ่งสร้างอารยะบัณฑิตด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ หมายถึง คณะชั้นนำอันดับหนึ่งในห้าของประเทศในการผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพด้านการวิจัย และสร้างนวัตกรรมด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ และเป็นผู้ถึงพร้อมด้วยจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพ สร้างคุณค่าและประโยชน์ให้กับชุมชนของตน สังคมโดยรวม ประเทศชาติ
  • เพื่อขับเคลื่อน EEC และภาคตะวันออก หมายถึง บัณฑิตและบุคลากรเป็นกำลังสำคัญของประเทศในการขับเคลื่อนเขตระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor: EEC) รวมไปถึงเขตพื้นที่ 9 จังหวัดในเขตภาคตะวันออกของประเทศ

คณะมีศักยภาพในการพัฒนาเทคโนโลยี โดยมีสมรรถนะหลัก 3 ด้าน คือ

  1. ด้านการจัดการเรียนการสอนที่เป็นระบบ (Systematic Learning Process) โดยเน้นการฝึกปฏิบัติจริงทั้งในห้องปฏิบัติการและสถานประกอบการ
  2. ด้านการวิจัยเชิงบูรณาการกับชุมชนและอุตสาหกรรมที่นำไปใช้งานได้จริง (Practical Application Development) และ
  3. ด้านการวิเคราะห์และสร้างกระบวนการในการวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analytics)

โดยการนำเทคโนโลยีทางด้านกาศึกษาที่มีประสิทธิภาพเข้ามาสนับสนุน ซึ่งสมรรถนะเหล่านี้นั้น เป็นกระบวนการสำคัญในการสนับสนุนให้คณะฯ บรรลุผลการดำเนินงานตามพันธกิจหลักที่ตั้งไว้ คือ

  1. สร้างอารยะบัณฑิตเพื่อด้านเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาประเทศ หมายถึง คณะฯ จะทำการผลิตบัณฑิตด้านวิทยาการสารสนเทศระดับปริญญาตรี และบัณฑิตศึกษา ให้มีความรู้ คุณธรรมและจริยธรรม และได้มาตรฐานทางวิชาการระดับสากล
  2. ผลิตงานวิจัยทางวิทยาการสารสนเทศสู่ระดับสากล หมายถึง คณะฯ จะทำการศึกษาและวิจัยสร้างองค์ความรู้ใหม่ในสาขาทางด้านปัญญาประดิษฐ์ เทคโนโลยีดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ ให้สามารถนำไปพัฒนานวัตกรรมเพื่อประโยชน์ต่อสังคม
  3. นำพาสังคมด้วยบริการวิชาการทางเทคโนโลยีดิจิทัลและระบบอัจฉริยะ เพื่อสร้างสังคมอุดมปัญญา หมายถึง คณะฯ จะให้บริการวิชาการ ถ่ายทอดความรู้ และเทคโนโลยีดิจิทัลที่หลากหลาย มีรูปแบบที่เปิดกว้าง มอบสู่สังคมอย่างมีคุณภาพ และเป็นที่ยอมรับในระดับภูมิภาคและระดับชาติ
  4. สร้างระบบงานบริหารตามหลักธรรมาภิบาลตามกรอบมาตรฐาน Thailand Quality Class หมายถึง คณะฯ จะจัดให้มีกรอบมาตรฐาน TQF สำหรับสนับสนุนงานบริหารของคณะฯ เพื่อให้การบริหารงานโปร่งใส ยุติธรรม และตรวจสอบได้ตามหลักธรรมภิบาล