ประกันคุณภาพการศึกษา

แนวทางการพัฒนาคุณภาพการศึกษาโดยใช้ EdPEx

การประเมินคุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินงานที่เป็นเลิศ (Education Criteria for Performance Excellence: EdPEx) ซึ่งเป็นเครื่องมือที่คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา นำมาใช้ในการบริหารงานภายในคณะ เพื่อมุ่งสู่ความเป็นเลิศทั้งทางด้านการพัฒนานิสิต การวิจัย บริการวิชาการ และการบริหารงานที่มีประสิทธิภาพตามหลักธรรมาภิบาล คณะทราบดีว่า การแข่งขันในปัจจุบันนั้นสูงมาก มีทั้งโอกาสและภัยคุกคามเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา ซึ่งปัจจัยภายนอกมีผลกระทบค่อนข้างสูง โดยเราจะต้องทำปัจจัยภายในของเราเองให้เข้มแข็ง เพื่อรองรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป รวมถึงเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลงแบบพลิกโฉมในปัจจุบัน

คณะวิทยาการสารสนเทศ มุ่งหวังให้เครื่องมือนี้ จัดการการดำเนินงานของคณะให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ก้าวเดินไปข้างหน้าด้วยกันอย่างมั่นใจ มั่นคง และยั่งยืน

ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ EdPEx อบรมเชิงปฏิบัติการโดย รศ.ดร.บวร ปภัสราทร