หลักสูตรปริญญาโท

แผน ก1

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์  วิศวกรรมซอฟต์แวร์และวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่น้อยกว่า 2.75
  • มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แผน ก2

  • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์  เทคโนโลยีสารสนเทศ  วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล วิทยาการสื่อผสม สถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์ภูมิศาสตร์สารสนเทศ
  • มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แผน ข

  • สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่าและเรียนวิชาที่เกี่ยวข้องกับคอมพิวเตอร์ไม่น้อยกว่า 9 หน่วย หรือ เป็นบุคคลที่สําเร็จการศึกษาปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ ผ่านการอบรมหลักสูตรด้านวิทยาการสารสนเทศ  หรือมีประสบการณ์ด้านวิทยาการสารสนเทศมาอย่างน้อย 3 ปี