โครงงานเพื่อสำเร็จการศึกษา

รายละเอียด

โครงงานคือการรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามา เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตสามารถแสวงหาปัญหาที่ต้องการจะแก้ด้วยตนเองได้ เช่น การสังเกตุสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว ปัญหาจากการทำงาน ปัญหาจากการดำเนินธุรกิจของครอบครัว ปัญหาจากชีวิตประจำวัน เป็นต้น

อีกช่องทางหนึ่งคือ การตรวจสอบว่านิสิตเองสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ เช่น การใช้อัลกอรีธึมในกาแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การทำสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับมือถือ เป็นต้น แล้วก็หาเวลาเข้าไปปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยตรวจสอบคร่าว ๆ จากหน้าเว็บของอาจารย์ท่านนั้นๆ ใน เว็บบุคลากร  ซึ่งอาจารย์ท่านนั้นอาจจะมีหัวข้อที่น่าสนใจ หรือหัวข้อที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจคขนาดใหญ่ก็ได้

ทั้งนี้ อาจารย์บางท่านอาจจะมีการประกาศรับสมัครนิสิตโครงงานในหน้าเว็บไซต์คณะ หรือในสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้

ขั้นตอนและแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการขอใช้ห้องเพื่อขึ้นสอบปากเปล่าวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา

1. ภายใน 7 วันทำการก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโครงงาน/สหกิจศึกษา นิสิตกรอกแบบฟอร์มเสนอขอสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-04) ให้เรียบร้อยแล้ว
2. นิสิตนำส่งแบบฟอร์มเสนอขอสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-04) นักวิชาการศึกษาที่สำนักงานการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ) หรือทางออนไลน์ที่อีเมล์ academics@informatics.buu.ac.th ( เรื่อง ขอส่งเอกสารสอบปากเปล่าวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา) เพื่อยืนยันวันเวลาสอบว่าเป็นไปตามประกาศกำหนดการการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษาที่คณะฯ ประกาศหรือไม่
3. นักวิชาการศึกษาป้อนข้อมูลจองห้องเข้าระบบ

ขั้นตอนการรายงานผลการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษา

1. นิสิตกรอกข้อมูลเบื้องต้นของนิสิตในแบบฟอร์ม วก.U-03-2 และนำส่งคณะกรรมการสอบในวันสอบ สำหรับรายงานผลการสอบและประเมินผลการสอบ โดยนิสิตทุกคนที่ขึ้นสอบต้องมีการนำเสนองานและมีเล่มรายงานครบทุกบทแล้ว
หมายเหตุ สำหรับนิสิตที่สอบรายวิชาสหกิจให้นำซองปิดผนึกที่บรรจุแบบประเมินผลการปฏิบัตินิสิตสหกิจศึกษา (IN-C002) และแบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา (IN-C003) จากสถานประกอบการมอบให้แก่อ.ที่ปรึกษาด้วย
2. หลังการสอบ นิสิตแก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการสอบ (ถ้ามี) และนำส่งแบบฟอร์ม วก.U-03-2 พร้อมเอกสารใบรับรองโครงงาน/สหกิจศึกษาที่คณะกรรมการลงนามแล้ว และเอกสารอื่นๆ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม วก.U-03-2 และนำส่งที่นักวิชาการศึกษา (สำนักงานการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ) หรือทางออนไลน์ที่อีเมล์ academics@informatics.buu.ac.th ( เรื่อง ขอส่งเอกสารสอบปากเปล่าวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา) ภายใน 15 วัน หลังจากการสอบปากเปล่า

แบบฟอร์ม

  • แบบฟอร์มเสนอขอสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-04) (MS Word | PDF)
  • แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-03-2) (MS Word | PDF)