โครงงานเพื่อสำเร็จการศึกษา

รายละเอียด

โครงงานคือการรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามา เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตสามารถแสวงหาปัญหาที่ต้องการจะแก้ด้วยตนเองได้ เช่น การสังเกตุสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว ปัญหาจากการทำงาน ปัญหาจากการดำเนินธุรกิจของครอบครัว ปัญหาจากชีวิตประจำวัน เป็นต้น

อีกช่องทางหนึ่งคือ การตรวจสอบว่านิสิตเองสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ เช่น การใช้อัลกอรีธึมในกาแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การทำสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับมือถือ เป็นต้น แล้วก็หาเวลาเข้าไปปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยตรวจสอบคร่าว ๆ จากหน้าเว็บของอาจารย์ท่านนั้นๆ ใน เว็บบุคลากร  ซึ่งอาจารย์ท่านนั้นอาจจะมีหัวข้อที่น่าสนใจ หรือหัวข้อที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจคขนาดใหญ่ก็ได้

ทั้งนี้ อาจารย์บางท่านอาจจะมีการประกาศรับสมัครนิสิตโครงงานในหน้าเว็บไซต์คณะ หรือในสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้

กระบวนการสอบโครงงาน (Workflow)

ขั้นตอนและแบบฟอร์ม

ขั้นตอนการขอใช้ห้องเพื่อขึ้นสอบปากเปล่าวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา

  1. ภายใน 7 วันทำการก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโครงงาน/สหกิจศึกษา นิสิตกรอกแบบเสนอขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-03) ให้เรียบร้อยแล้ว
  2. นิสิตนำส่งแบบเสนอขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-03) นักวิชาการศึกษาที่สำนักงานการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ) หรือทางออนไลน์ที่ https://forms.gle/cj2dJheorptEpF2n7 ( เรื่อง ขอส่งเอกสารสอบปากเปล่าวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา สาขาวิชา IT/CS/SE) เพื่อยืนยันวันเวลาสอบว่าเป็นไปตามประกาศกำหนดการการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษาที่คณะฯ ประกาศหรือไม่
  3. นักวิชาการศึกษาป้อนข้อมูลจองห้องเข้าระบบ

ขั้นตอนการรายงานผลการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษา

  1. นิสิตกรอกข้อมูลเบื้องต้นของนิสิตในแบบรายงานผลการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษา และส่งมอบเอกสารฉบับสมบูรณ์ วก.U-03-2 และนำส่งคณะกรรมการสอบในวันสอบ สำหรับรายงานผลการสอบและประเมินผลการสอบ โดยนิสิตทุกคนที่ขึ้นสอบต้องมีการนำเสนองานและมีเล่มรายงานครบทุกบทแล้ว

หมายเหตุ สำหรับนิสิตที่สอบรายวิชาสหกิจให้นำซองปิดผนึกที่บรรจุแบบประเมินผลการปฏิบัตินิสิตสหกิจศึกษา (IN-C002) และแบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา (IN-C003) จากสถานประกอบการมอบให้แก่อาจารย์ที่ปรึกษาด้วย

  1. หลังการสอบนิสิตแก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการสอบ (ถ้ามี) และนำส่งแบบฟอร์ม วก.U-03-2 พร้อมเอกสารใบรับรองโครงงาน/สหกิจศึกษาที่คณะกรรมการลงนามแล้ว และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม วก.U-03-2 และนำส่งได้ที่ลิงก์ส่งมอบเอกสารรายงานฉบับสมบูรณ์  หรือ QR CODE  ภายใน 15 วัน หลังจากการสอบปากเปล่า

แบบฟอร์ม

  • แบบเสนอขออนุมัติสอบและแต่งตั้งคณะกรรมการสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-03) (MS Word | PDF)
  • แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษา และส่งมอบเอกสารฉบับสมบูรณ์ วก.U-03-2  ) (MS Word | PDF)