โครงงานเพื่อสำเร็จการศึกษา

รายละเอียด
โครงงานคือการรวบรวมความรู้ทั้งหมดที่ได้ศึกษามา เพื่อนำมาใช้ในการแก้ปัญหาอย่างใดอย่างหนึ่ง ซึ่งนิสิตสามารถแสวงหาปัญหาที่ต้องการจะแก้ด้วยตนเองได้ เช่น การสังเกตุสิ่งต่าง ๆ รอบ ๆ ตัว ปัญหาจากการทำงาน ปัญหาจากการดำเนินธุรกิจของครอบครัว ปัญหาจากชีวิตประจำวัน เป็นต้น
อีกช่องทางหนึ่งคือ การตรวจสอบว่านิสิตเองสนใจในเรื่องอะไรเป็นพิเศษ เช่น การใช้อัลกอรีธึมในกาแก้ปัญหา การวิเคราะห์ข้อมูลขนาดใหญ่ การทำสิ่งแวดล้อมเสมือนจริง การพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับองค์กร การพัฒนาแอพลิเคชันสำหรับมือถือ เป็นต้น แล้วก็หาเวลาเข้าไปปรึกษาอาจารย์ที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้น ๆ โดยตรวจสอบคร่าว ๆ จากหน้าเว็บของอาจารย์ท่านั้น ๆ เว็บบุคลากร อาจารย์ท่านัน้อาจจะมีหัวข้อที่น่าสนใจ หรือหัวข้อที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรเจคขนาดใหญ่ก็ได้
ทั้งนี้ อาจารย์บางท่านอาจจะมีการประกาศรับสมัครนิสิตโครงงานในหน้าเว็บไซต์คณะ หรือในสื่อสังคมออนไลน์ก็ได้

ขั้นตอนการขอใช้ห้องเพื่อขึ้นสอบปากเปล่าวิชาโครงงาน/สหกิจศึกษา

 1. ภายใน 7 วันทำการก่อนสอบปากเปล่าขั้นสุดท้ายโครงงาน/สหกิจศึกษา นิสิตกรอกแบบฟอร์มเสนอขอสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-04) ให้เรียบร้อยแล้ว
 2. นิสิตนำส่งแบบฟอร์มเสนอขอสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-04) นักวิชาการศึกษาที่ดูแลตามสาขาวิชา (สาขา IT — พี่เก่ง, สาขา CS — พี่นัด สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ) เพื่อยืนยันวันเวลาสอบว่าเป็นไปตามประกาศกำหนดการการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษาที่คณะฯ ประกาศหรือไม่
 3. นักวิชาการศึกษาป้อนข้อมูลจองห้องเข้าระบบ

ขั้นตอนการรายงานผลการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษา

 1. นิสิตกรอกข้อมูลเบื้องต้นของนิสิตในแบบฟอร์ม วก.U-03-2 และนำส่งคณะกรรมการสอบในวันสอบ สำหรับรายงานผลการสอบและประเมินผลการสอบ โดยนิสิตทุกคนที่ขึ้นสอบต้องมีการนำเสนองานและมีเล่มรายงานครบทุกบทแล้ว
  • หมายเหตุ สำหรับนิสิตที่สอบรายวิชาสหกิจให้นำซองปิดผนึกที่บรรจุแบบประเมินผลการปฏิบัตินิสิตสหกิจศึกษา (IN-C002) และแบบประเมินรายงานสหกิจศึกษา (IN-C003) จากสถานประกอบการมอบให้แก่อ.ที่ปรึกษาด้วย
 2. หลังการสอบ นิสิตแก้ไขเอกสารตามมติคณะกรรมการสอบ (ถ้ามี) และนำส่งแบบฟอร์ม วก.U-03-2 พร้อมเอกสารใบรับรองโครงงาน/สหกิจศึกษาที่คณะกรรมการลงนามแล้ว และเอกสารอื่น ๆ ตามที่ระบุในแบบฟอร์ม วก.U-03-2 และนำส่งที่นักวิชาการศึกษาที่ดูแลตามสาขาวิชา (สาขาIT — พี่เก่ง, สาขา CS — พี่นัด, สำนักงานจัดการศึกษา ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ) ภายใน 15 วัน หลังจากการสอบปากเปล่า

แบบฟอร์ม

 • แบบฟอร์มเสนอขอสอบโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-04) (MS Word | PDF)
 • แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าโครงงาน/สหกิจศึกษา (วก.U-03-2) (MS Word | PDF)
องค์ประกอบของเล่มรายงาน
 1. ใบรับรองโครงงาน
 2. โปสเตอร์
 3. บทความอย่างย่อ
  • ตัวอย่างบทความสำหรับโครงงาน (DOC / PDF)
  • ตัวอย่างบทความสำหรับสหกิจศึกษา (DOC / PDF)
 4. หน้าปก
 5. บทคัดย่อ
 6. คำนำ
 7. สารบัญ
 8. เนื้อหา
 9. ภาคผนวก