สโมสรนิสิต

สโมสรนิสิต

เว็บสโมสรนิสิต

หน้าที่สโมสรนิสิต

 1. ปกป้องรักษาผลประโยชน์และสิทธิอันชอบธรรมของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศในเรื่องที่เกี่ยวกับกิจกรรมนิสิต ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมภายในคณะวิทยาการสารสนเทศ หรือกิจกรรมภายนอกคณะวิทยาการสารสนเทศ
 2. เป็นตัวแทนของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศในการติดต่อกับสถาบันต่าง ๆ
 3. พิจารณาจัดทำนโยบายบริหารโครงการ ในแต่ละปีการศึกษา
 4. บริหารและดำเนินงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ได้กำหนดไว้
 5. เข้าร่วมประชุมสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศทุกครั้ง
 6. แต่งตั้งคณะกรรมการ อนุกรรมการ เพื่อดูแลและดำเนินงานของสโมสรนิสิต ตลอดจนโครงการต่าง ๆ ตามแต่เห็นสมควรของนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยกระทำเป็นลายลักษณ์อักษร
 7. ทำหน้าที่เลือกตั้งนายกสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อคัดสรรคณะกรรมการบริหารสโมสรนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ เพื่อดำรงตำแหน่งในปีการศึกษาต่อไป
วิชาการ
 • การเตรียมความพร้อมให้น้องปีหนึ่งก่อนเริ่มเรียนภาคเรียนแรกในรั้วมหาวิทยาลัย
 • การติวก่อนสอบกลางภาค
 • การติวก่อนสอบปลายภาค
 • การร่วมกับสาขาวิชาจัดกิจกรรมเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญและศึกษาดูงานนอกสถานที่
นันทนาการ
 • กิจกรรม Beginning
 • กิจกรรมเปิดเทค
 • กิจกรรมบูมทะเล
 • กิจกรรมบายเนียร์
 • กิจกรรมกีฬาสี
 • กิจกรรมกีฬาสามวิทย์
 • กิจกรรมออกค่ายอาสาพัฒนาด้านคอมพิวเตอร์

การสมัครเข้าหอพักสำหรับนิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1

 1. สมัครเข้าหอพักและชำระเงินค่าหอพักในวันที่มารายงานตัวเป็นนิสิตของมหาวิทยาลัย
 2. รายงานตัวเข้าหอพักตามวันและเวลาที่ทางหอพักกำหนด โดยจะประกาศให้ทราบที่ บอร์ดประชาสัมพันธ์ของหอพักและในเว็บไซต์มหาวิทยาลัย
 3. เตรียมเอกสารยื่นต่อเจ้าหน้าที่หอพัก ดังต่อไปนี้
  • ใบเสร็จรับเงินของมหาวิทยาลัย
 4. ปฎิบัติตามขั้นตอนที่ทางหอพักกำหนด ได้แก่
  • ตรวจเอกสาร
  • รับบัตรหอพัก
  • รับกุญแจห้องพัก
 5. เมื่อนิสิตเข้าพักในห้องพักแล้ว ให้นิสิตตรวจสอบสภาพครุภัณฑ์ภายในห้องพัก หากพบสิ่งใดผิดปกติ ชำรุดหรือเสียหายให้แจ้งที่สำนักงานหอพักภายในวันที่ทางหอพักกำหนด ซึ่งหากตรวจพบในภายหลังนิสิตจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้น

รายละเอียดหอพัก

หอพัก 14 (หอพักสำหรับนิสิตชาย) , หอพัก 15 (หอพักสำหรับนิสิตหญิง)

หอพัก 14หอ 15

เป็นอาคาร 5 ชั้น จำนวน 112 ห้อง ขนาดห้องพัก 45 ตารางวา ห้องละ 7 คน กำหนดให้ใช้ไฟฟ้าได้ 12 หน่วย/คน/เดือน หากเกินกำหนดนิสิตต้องจ่ายส่วนที่เกินหน่วยละ 5 บาท

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • เตียงนอน
 • เบาะนอนขนาดกว้าง 3 ฟุต ยาว 7.2 ฟุต
 • ตู้เสื้อผ้า
 • โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้
 • อินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • หมายเหตุ : ห้องน้ำรวมแยกอยู่ด้านหลังของหอพัก มิได้อยู่ในห้องพัก ดังนั้นนิสิตจะต้องจัดของใช้ส่วนตัวมาให้เหมาะสม
 • สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมา : ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม พัดลม ของใช้ส่วนตัว กุญแจสำหรับล็อคตู้เสื้อผ้าและตู้ของโต๊ะเขียนหนังสือ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก

 • เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานหอพัก บริการให้คำปรึกษา
 • กล้องวงจรปิด (เฉพาะหอพัก 14)
 • บริการอินเตอร์เน็ตส่วนรวม
 • บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • เครื่องทำน้ำเย็น
 • ห้องโทรทัศน์ส่วนรวม
 • กระติกน้ำร้อน
 • เครื่องชั่งน้ำหนัก
 • เตารีดและที่รองรีดผ้า
 • ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์

หอพักหญิง 50 ปีเทา - ทองและหอพักหญิงเทา - ทอง 2

เป็นอาคาร 5 ชั้น ขนาดห้องพัก 31 ตารางเมตร เข้าพักห้องละ 4 คน

หอ 50 ปีหอเทาทอง

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก

 • เตียงนอน
 • เบาะนอนขนาดกว้าง 3 ฟุต ยาว 7.2 ฟุต
 • ตู้เสื้อผ้า
 • โต๊ะเขียนหนังสือพร้อมเก้าอี้
 • จุดเชื่อมต่อสัญญาณโทรทัศน์
 • จุดเชื่อมต่อสัญญาณอินเตอร์เน็ต
 • ห้องน้ำในห้องพัก
 • สิ่งที่นิสิตควรเตรียมมา : ผ้าปูที่นอน หมอน ปลอกหมอน ผ้าห่ม พัดลม ของใช้ส่วนตัว กุญแจสำหรับล็อคตู้เสื้อผ้าและตู้ของโต๊ะเขียนหนังสือ

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอพัก

 • เจ้าหน้าที่ดูแลหอพักตลอด 24 ชั่วโมง
 • เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
 • สำนักงานหอพัก บริการให้คำปรึกษา
 • กล้องวงจรปิด
 • บริการอินเตอร์เน็ตส่วนรวม
 • บริการอินเตอร์เน็ตไร้สาย
 • ตู้น้ำดื่มหยอดเหรียญ
 • ห้องโทรทัศน์ส่วนรวม
 • เครื่องซักผ้าหยอดเหรียญ
 • เครื่องชั่งน้ำหนักเครื่องสแกนลายนิ้วมือ
 • ร้านค้ามินิมาร์ท(หอพัก 50 ปี เทา - ทอง)
 • ที่จอดรถจักรยานและจักรยานยนต์

 

 

เส้นทางการเดินรถสวัสดิการ

มหาวิทยาลัยบูรพาจัดให้มีรถสวัสดิการ ซึ่งวิ่งให้บริการผู้โดยสารภายในมหาวิทยาลัยเท่านั้น ประกอบด้วย สายสีน้ำเงิน สายสีแดง และสายด่วนพิเศษ ให้บริการในวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 7.00 น. ถึง 21.00 น. และวันเสาร์ - วันอาทิตย์ ตั้งแต่ 07.00 น. ถึง 19.00 น. เปิดบริการฟรี โดยมีเส้นทางการเดินรถดังนี้

Bus Blue Line  Bus Red LineBus Green Line