ขั้นตอนและดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบคำร้องงานทะเบียน
แบบฟอร์มส่วนใหญ่เป็นแบบฟอร์มสำหรับงานทะเบียน ซึ่งคณะใช้รูปแบบเดียวกันกับของมหาวิทยาลัย นิสิตสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มต่าง ๆ ได้ที่เว็บทะเบียน แล้วนำส่งที่สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น 2 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ