เอกสารประชาสัมพันธ์หลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

รวมทุกหลักสูตร คณะวิทยาการสารสนเทศ