FabLab

ชื่อโครงการ

โครงการจัดตั้งห้องปฏิบัติการเพื่อการผลิตตัวต้นแบบและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา (BUU Informatics Fabrication Laboratory: Inform FabLab)

หลักการและเหตุผล
ด้วยคณะวิทยาการสารสนเทศ ซึ่งรับผิดชอบการจัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ในสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ และสาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ได้ตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาตัวต้นแบบและนวัตกรรมสำหรับอุตสาหกรรม เพื่อแก้ปัญหาในการผลิตและการพัฒนาในภาคอุตสาหกรรม รวมถึงการส่งเสริมให้นิสิตและบุคลากรได้มีพื้นที่ในการสร้างสรรค์นวัตกรรมที่เป็นประโยชน์ และการและถ่ายทอดเทคโนโลยีแก่สังคมให้เกิดประโยชน์สูงสุด สอดคล้องกับความต้องการของสังคมและโลกในปัจจุบัน ดังนั้น เพื่อเป็นการรองรับและเปิดโอกาสให้คณาจารย์ นักวิจัย นิสิตที่กำลังศึกษาในสังกัดของคณะวิทยาการสารสนเทศ ตลอดทั้งบุคคลทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย ที่มีความสนใจในงานวิจัยสาขานี้ ได้มีพื้นที่ในการทำงาน จึงเห็นสมควรให้มีการจัดตั้ง BUU Informatics Fabrication Laboratory: FabLab ขึ้น ซึ่งเป็นพื้นที่เปิดให้กับนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศที่สนใจด้านเทคโนโลยีและการสร้างตัวต้นแบบด้วยเทคโนโลยี ซึ่งเป็นพื้นที่ในการคิด ประดิษฐ์ และทดลองแนวความคิดของตนเอง เพื่อพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมหรือผลิตภัณฑ์ต่อไป โดยในพื้นที่เปิดนั้น จะมีการเตรียมปัจจัยพื้นฐานในการทำงาน โดยนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศสามารถใช้พื้นที่เปิดนี้ในการศึกษาหาความรู้ ทั้งด้วยตนเองและการรับความรู้จากการที่มีการจัดให้โดยวิทยากรมืออาชีพ และมีการร่วมกันทำงานเป็นกลุ่มหรือทีมงาน ซึ่งจะส่งผลต่อประสิทธิภาพของการเรียนและการทำงานของนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศอย่างมีนัยสำคัญ

สถานที่ตั้ง
ห้อง IF-7T02 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา