สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ไม่รับวุฒิ ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้

1. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
2. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
3. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
4. มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอนและต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจมีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน)

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ SE