สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Software Engineering)

คำอธิบายสาขาวิขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering: SE) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการดูแลการผลิตซอฟต์แวร์ที่สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 1. เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่เปี่ยมด้วยความซื่อสัตย์สุจริตและสามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
 2. เป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ที่มีความรู้ความสามารถทางวิชาการ และทักษะการใช้เครื่องมือ ตามแนวทางของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยวิถีโอเพนซอร์ส เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
 3. สามารถรวบรวม วิเคราะห์ ประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อแก้ไขปัญหา ตลอดจนนำกลับมาใช้ใหม่ ต่อยอด แบ่งปัน  และเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
 4. เป็นผู้นำระดับภูมิภาคตะวันออกด้านการประยุกต์แนววิถีโอเพนซอร์ส ในกระบวนการการพัฒนาซอฟต์แวร์ รวมถึงการมีส่วนร่วมกับชุมชนโอเพนซอร์ส
 5. มีทักษะในการสื่อสาร ด้วยวิธีการเขียน และปากเปล่า รวมถึงเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสม

เล่มหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

โครงสร้างหลักสูตร (138 หน่วยกิต)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 102 หน่วยกิต

 • วิชาแกน 15 หน่วยกิต
 • วิชาเอก 87 หน่วยกิต
 • วิชาเอกบังคับ 66 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 21 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือแผนการเรียนที่เกี่ยวข้องกับวิทยาศาสตร์ หรือคณิตศาสตร์ ซึ่งจะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ (เช่น ฟิสิกส์ เคมี และชีววิทยา) ไม่ต่ำกว่า 22 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 2. จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน)

 

ประมาณการค่าใช้จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมวันรายงานตัว 20,670 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 181,270 บาท (ประมาณเทอมละ 22,660 บาท)*
*ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น

ชื่อEmailห้องทำงานหมายเหตุ
ผศ.นวลศรี เด่นวัฒนาnuansri@buu.ac.thIF-910D(ประธานหลักสูตรฯ)
อาจารย์ประวิทย์ บุญมีprawit@buu.ac.thIF-912C(ย้ายเข้าหลักสูตรเมื่อวันที่ 11 ก.พ. 62)
อาจารย์อธิตา อ่อนเอื้อนathitha@go.buu.ac.thIF-910F(ลาศึกษาต่อ)
อาจารย์พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์peerasak@buu.ac.thIF-910B
ดร.ณัฐพร ภักดีnuutaporn@buu.ac.thIF-910E
อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์wantanasi@buu.ac.thIF-910C
อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใสapisit.sa@go.buu.ac.thIF-910Aอาจารย์ผู้สอน

 • วิศวกรรมซอฟต์แวร์(Software Engineer) หรือนักเขียนโปรแกรม (Programmer/Developer)
 • วิศวกรความต้องการ (Requirement Engineer)
 • นักประกันคุณภาพซอฟต์แวร์ (Software Quality Assurance)
 • วิศวกรปรับปรุงกระบวนการซอฟต์แวร์ (Software Process Improvement Engineer)
 • นักทดสอบระบบ (Software Tester)
 • นักบูรณาการระบบ (System Integrator)
 • นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ (System Analyst / Designer)
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์ (Software Project Manager)
 • และอาชีพอื่น ๆ ในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล

ผลงาน/รางวัล

 • รางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ORAL) จำนวน 20 ผลงาน แบบ Poster 3 ผลงาน ในการประชุมวิชาการ The 7th ASEAN Undergraduate Conference In Computing (AUC2) 2019 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ได้รับทุนในโครงการ  Sakura Science Program จากประเทศญี่ปุ่น จำนวน 2 คน ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • รางวัล Cloud Credit ในการแข่งขัน Chiangmai HackaTrain 2019 ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
 • รางวัลชนะเลิศ และรองชนะเลิศจากค่ายอบรมเชิงปฏิบัติการ Thailand Networking Group ครั้งที่ 8
 • นิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์จำนวน 106 คน ได้รับประกาศนียบัตรระดับสากล หลักสูตร compTIA A+

เครือข่ายความร่วมมือ

 • บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด (ClickNext)
 • บริษัท พายซอฟท์ จำกัด (PieSoft)
 • บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC)
 • ซีดีจี และกลุ่มเครือบริษัทจีเอเบิล
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • INET - Internet Thailand Public Co., Ltd
 • Advanced Info Service Public Company Limited
 • บริษัท กสิกร เทคโนโลยี กรุ๊ป เซเครเทเรียต จำกั (KTBG)
 • บริษัท ซี.เอส.ไอ. (ประเทศไทย) จำกัด
 • เขตอุตสาหกรรมซอฟต์แวร์ภาคตะวันออก (Eastern Software Park)
 • ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (ISERL)
 • บริษัท ล็อกซเล่ย์ ออบิท จำกัด (มหาชน)
 • บริษัท บิทคับ ออนไลน์ จำกัด
 • บริษัท เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์ ซิสเท็ม จำกัด
 • บริษัท ไอโคเน็กซ์ จำกัด
 • บริษัท PRISM จำกัด
 • บริษัท ซอฟต์สแควร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท แบ็กซ์เตอร์ เมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จํากัด
 • บริษัท สยามคอมเพรสเซอร์อุตสาหกรรม จำกัด
 • บริษัท สยาม เด็นโซ่ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
 • บริษัท ซีล เทค อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ไทรอัมพ์ เอวิเอชั่น เซอร์วิสเซส เอเชีย จำกัด
 • บริษัท คอมพิวเตอร์โลจี จำกัด
 • บริษัท ไทยโพลีคาร์บอเนต จำกัด
 • บริษัท เคหกสี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 • บริษัท เอนี่ไอ จำกัด
 • etc.

ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (ISERL)

ก่อตั้งขึ้นในเดือนมิถุนายน พ.ศ. 2551 สังกัดภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ คณะวิทยาศาสตร์ ซึ่งในปีพ.ศ. 2553 มหาวิทยาลัยบูรพา ได้ยกฐานะภาควิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ขึ้นเป็นคณะวิทยาการสารสนเทศ ห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศจึงอยู่ภายใต้สังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ มีวัตถุประสงค์เพื่อการวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศ ให้เป็นซอฟต์แวร์ต้นแบบกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย รวมถึงการเป็นศูนย์กลางในการศึกษา ค้นคว้า บริการวิชาการ และให้คำปรึกษาในเรื่องวิศวกรรมระบบสารสนเทศ ติดตามและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ตลอดจนเครื่องมือต่างๆ ที่ทันสมัยมาใช้เพื่อพัฒนาระบบสารสนเทศ และสามารถนำมาใช้ในองค์กรทั้งภาครัฐ และภาคเอกชนได้จริง

จุดแข็งของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เกิดจากความร่วมมือจากห้องปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมระบบสารสนเทศ (ISERL) ในการนำโจทย์ซึ่งเป็นผลิตภัณฑ์ของห้องปฏิบัติการวิจัย มาให้นิสิตตั้งแต่ชั้นปีที่ 1 ถึงชั้นปีที่ 4 ได้เรียนรู้ ในรูปแบบ Project Based Learning และมีเจ้าหน้าที่ในห้องปฏิบัติการวิจัยฯ ซึ่งเป็นนักพัฒนาระบบที่มีประสบการณ์ทำงานตั้งแต่ 1 ถึง 10 ปี ทำหน้าที่เป็นโค้ช ภายใต้กรอบการทำงานในกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัม