สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์)
ชื่อภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Software Engineering)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Software Engineering)

คำอธิบายสาขาวิขา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering: SE) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับวิศวกรรมด้านซอฟต์แวร์ เกี่ยวข้องกับการใช้กระบวนการทางวิศวกรรมในการดูแลการผลิตซอฟต์แวร์ที่สามารถปฏิบัติงานตามเป้าหมาย ภายใต้เงื่อนไขที่กำหนด โดยเริ่มตั้งแต่การเก็บความต้องการ การตั้งเป้าหมายของระบบ การออกแบบ กระบวนการพัฒนา การตรวจสอบ การประเมินผล การติดตามโครงการ การประเมินต้นทุน การรักษาความปลอดภัย ไปจนถึงการคิดราคาซอฟต์แวร์ เป็นต้น

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 1. แสดงให้เห็นถึงความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อใช้ในการประกอบอาชีพวิศวกรซอฟต์แวร์ได้อย่างเหมาะสม
 2. สามารถทำงานเป็นทีม ทั้งในบทบาทของผู้นำและผู้ตาม
 3. อธิบายความรู้เกี่ยวกับวิศวกรรมซอฟต์แวร์ โดยใช้หลักวิชาการและสามารถใช้เครื่องมือ ตามแนวทางของกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์ ด้วยวิถีโอเพนซอร์ส เพื่อตอบสนองความต้องการในการพัฒนาระบบเศรษฐกิจดิจิทัล
 4. ประยุกต์ความรู้ และประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ เพื่อแก้ไขปัญหาในสถานการณ์จริง ตลอดจนนำกลับมาใช้ใหม่ ต่อยอด แบ่งปัน และเรียนรู้ทางวิชาชีพได้อย่างต่อเนื่อง
 5. มีประสบการณ์ในการพัฒนาซอฟต์แวร์ โดยมีการทำงานเป็นทีม รู้จักการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า การแก้ไขข้อขัดแย้งและจัดลำดับความสำคัญของงาน ภายใต้สภาพแวดล้อมการทำงานจริงรวมถึงการบูรณาการร่วมกันระหว่างรายวิชา บริการวิชาการ และการวิจัย
 6. สามารถสื่อสารด้วยวิธีการเขียนและปากเปล่า รวมถึงเลือกใช้รูปแบบการนำเสนอที่ถูกต้องตามหลักการนำเสนอเชิงวิชาการ

เล่มหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ฉบับปี 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

โครงสร้างหลักสูตร (135 หน่วยกิต)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป 30 หน่วยกิต
2) หมวดวิชาเฉพาะ ไม่น้อยกว่า 93 หน่วยกิต

 • วิชาแกน 12 หน่วยกิต
 • วิชาเอก 81 หน่วยกิต
 • วิชาเอกบังคับ 63 หน่วยกิต
 • วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 18 หน่วยกิต

3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต

4) วิชาประสบการณ์ภาคสนาม 6 หน่วยกิต