สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล DS

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
  • ชื่อย่อภาษาไทย : วท.ม. (วิทยาการข้อมูล)
  • ภาษาอังกฤษ : Master of Science (Data Science)
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : M.Sc. (Data Science)

รูปแบบการศึกษา

  • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาโท หลักสูตร 2 ปี
  • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อ

  • นางสาวกุลชลี รัตนคร
  • นักวิชาการศึกษา
  • เบอร์โทรศัพท์ 038-103096
  • อีเมล khulchalee@informatics.buu.ac.th