ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม

แบบฟอร์มขอยืมครุภัณฑ์
ชื่อแบบฟอร์มขั้นตอนแบบฟอร์ม
ใบยืมครุภัณฑ์-สำหรับนิสิตขั้นตอนยืมแบบฟอร์ม
การคืนครุภัณฑ์-สำหรับนิสิตขั้นตอนคืน
ชื่อแบบฟอร์มขั้นตอนแบบฟอร์ม
การลาศึกษา อบรม ดูงานฯ
การขอมีบัตรประจำตัวขั้นตอน
ขออนุญาตไปราชการให้ใช้ระบบ e-leave
การยื่นคำร้องขอที่พักอาศัย
การลาป่วยขั้นตอนให้ใช้ระบบ e-leave
การลากิจ ขั้นตอนให้ใช้ระบบ e-leave
การลาคลอดบุตรให้ใช้ระบบ e-leave
การลาพักผ่อนขั้นตอนให้ใช้ระบบ e-leave
การลาอุปสมบทขั้นตอนให้ใช้ระบบ e-leave
การขอหนังสือรับรอง
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
ชื่อแบบฟอร์มขั้นตอนแบบฟอร์ม
FN01-ค่าเบี้ยประชุมและค่าใช้จ่ายในการเดินทางดาวน์โหลด
FN02-ค่าเลี้ยงรับรองดาวน์โหลด
FN03-ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฎิบัติงาน-ฝึกอบรม/นำเสนอผลงานวิชาการดาวน์โหลด
FN04-ค่าใช้จ่ายในการแข่งขันกีฬาบุคลากรกับหน่วยงานภายนอกดาวน์โหลด
FN05-ค่าใช้จ่ายของนิสิตดาวน์โหลด
FN06-ค่าตรวจรูปแบบวิทยานิพนธ์ดาวน์โหลด
FN07-ค่าตอบแทนในการดำเนินการสอบคัดเลือกและการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นนิสิตในมหาวิทยาลัยบูรพาดาวน์โหลด
FN08-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำงานปกติดาวน์โหลด
FN09-ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานพิเศษดาวน์โหลด
FN10-ค่าตอบแทนการสอบวิทยานิพนธ์-งานนิพนธ์ดาวน์โหลด
FN11-ค่าตอบแทนนอกเวลา-การจัดการศึกษาภาคพิเศษดาวน์โหลด
FN12-ค่าตอบแทนนิสิตช่วยงานขั้นตอนดาวน์โหลด
FN13-ค่าตอบแทนผู้ช่วยสอนดาวน์โหลด
FN14-ค่าตอบแทนสอบประมวลความรู้ดาวน์โหลด
FN15-ค่าสอน-สอบดาวน์โหลด
FN16-ใบรับรองการจ่ายเงินดาวน์โหลด
FN17-ใบสำคัญรับเงินดาวน์โหลด
ใบรับรองการจ่ายเงินในต่างประเทศดาวน์โหลด pdf
ดาวน์โหลด xlsx
การเบิกค่าการศึกษาบุตรขั้นตอนดาวน์โหลด
การเบิกค่ารักษาพยาบาลขั้นตอนดาวน์โหลด
การเบิกทุนการศึกษาสำหรับนิสิตขั้นตอน
ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการบริการวิชาการขั้นตอน
สัญญายืมเงินดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการตรวจสอบหลักฐานการจ่ายเงินรายได้โครงการบริการวิชาการประกอบการรายงานรายรับ-รายจ่ายดาวน์โหลด
แบบฟอร์มการรับบริจาคดาวน์โหลด
แบบแจ้งรายการเพื่อการหักลดหย่อนดาวน์โหลด
ใบมอบฉันทะดาวน์โหลด
ประกาศ หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนนิสิตช่วยปฏิบัติงานคณะวิทยาการสารสนเทศ พ..ศ 2564ดาวน์โหลด
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดภาระงานสอนเพื่อการจ่ายค่าตอบแทนของคณาจารย์ประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ 0078/2563ดาวน์โหลด
ประกาศคณะวิทยาการสารสนเทศ เรื่อง หลักเกณฑ์การจ่ายค่าตอบแทนวิชาโครงงานและสหกิจศึกษาของคณะวิทยาการสารสนเทศ พ.ศ.2562 – 056/2562ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติการส่งรายงานผลโครงการบริการวิชาการ_31ส.ค.2559_ศธ6200/ว02346ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการดำเนินการโครงการบริการวิชาการ_2ก.ย.2559_ศธ6228/ว0218ดาวน์โหลด
การส่งรายงานผลการดำเนินโครงการบริการวิชาการ_5ก.ย.2559_ศธ6228/ว0234ดาวน์โหลด
รูปแบบการรายงาน รายรับ รายจ่ายการบริการวิชาการ_6ก.ย.2559_ศธ6200/ว02572ดาวน์โหลด
มติกรรมการประจำคณะวิทยาการสารสนเทศ ครั้งที่4/2559 การประมาณการค่าใช้จ่ายโครงการบริการวิชาการ_5ก.ย.2559_ศธ6213.1/526ดาวน์โหลด
แนวปฏิบัติในการใช้หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายสวัสดิการคณะวิทยาการสารสนเทศ_7ก.ย.2559_ศธ6213.1/540ดาวน์โหลด
แบบ สก.๐๑ ใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรดาวน์โหลด
แบบ สก.๐๒ ใบเบิกเงินสวัสดิการทั่วไปดาวน์โหลด
แบบ สก.๐๓ ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าสงเคราะห์ต่างๆดาวน์โหลด
แบบ สก.๐๔ ใบเบิกเงินสวัสดิการค่าสงเคราะห์การเสียชีวิตของผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยดาวน์โหลด
ชื่อแบบฟอร์มขั้นตอนแบบฟอร์ม
การขอยืม/คืน ครุภัณฑ์ขั้นตอนยืม     /     ขั้นตอนคืนแบบฟอร์ม
การขออนุมัติ ซื้อ/จ้าง/ซ่อมขั้นตอนแบบฟอร์ม