นิสิตที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับคณะ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการศึกษากับต่างประเทศในหลากหลายทวีป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปเอเชียและทวีปยุโรป โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านการศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจในการศึกษาต่อหรือเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อที่สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ
ในกรณีที่นิสิตมีความประสงค์จะไปแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยการเพื่อการศึกษาในต่างประเทศ นิสิตควรปฏิบัติดังนี้
  1. ถ้ามีการประกาศให้ทุน ให้นิสิตอ่านรายละเอียดและเงื่อนไขของทุนให้ละเอียด แล้วปฏิบัติตามที่ทุนดังกล่าวได้ระบุไว้
  2. ถ้านิสิตมีข้อสงสัยเกี่ยวกับทุน ให้ติดต่อสำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ
  3. ถ้านิสิตมีความประสงค์จะไปศึกษาแลกเปลี่ยนด้วยทุนส่วนตัว ให้แจ้งความจำนงที่สำนักงานจัดการศึกษา เพื่อจะได้ประสานงานกับมหาวิทยาลัยหรือหน่วยงานในต่างประเทศต่อไป
  4. นิสิตต้องเตรียมความพร้อมด้านเอกสารที่จำเป็นทั้งหมด เช่น หนังสือเดินทาง การขอตรวจลงตรา (วีซ่า) เอกสารตอบรับจากมหาวิทยาลัยต่างประเทศ เป็นต้น
  5. นิสิตต้องเตรียมการด้านภาษาเพื่อการสื่อสาร ถ้าเป็นการแลกเปลี่ยนระยะสั้น อาจจะไม่จำเป็นต้องใช้ผลการทดสอบความสามารถด้านภาษาอังกฤษ แต่ถ้าเป็นการศึกษาต่อ นิสิตจำเป็นจะต้องมีผลการทดสอบภาษาอังกฤษด้วย
  6. สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นผู้ประสานงานให้นิสิตโดยตรง สามารถติดต่อสอบถาม ขอความช่วยเหลือ ได้ในวันและเวลาราชการ
การแลกเปลี่ยนกับมหาวิทยาลัยต่างประเทศนั้น เป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนิสิตทั้งในด้านทักษะวิชาชีพ (Hard Skills) และทักษะด้านอารมณ์ (Soft Skills) โดยนิสิตสามารถเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ได้ภายในระยะเวลาอันรวดเร็ว อีกทั้งยังส่งเสริมให้นิสิตเป็นผู้มีความกล้าและสามารถแสดงความคิดวิเคราะห์ได้อย่างเป็นมืออาชีพ จากบทความของ World Economic Forum ระบุว่า การพูดได้สองภาษาขึ้นไปมีผลต่อการพัฒนาสมอง และส่งผลดีต่อระบบเศรษฐกิจของประเทศนั้น ๆ ด้วย
โดยทั่วไปแล้ว การขอวีซ่าเพื่อการศึกษาต่อนั้น จะต้องมีใบตอบรับจากสถานศึกษาในต่างประเทศที่นิสิตจะเดินทางไปด้วย ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับข้อตกลงระหว่างประเทศด้วย ในการเดินทางไปกลุ่มประเทศในสภาพยุโรป (EU) สามารถศึกษาเพิ่มเติมได้จาก การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศสาธารณรัฐเกาหลี การขอวีซ่าเพื่อเดินทางไปศึกษา ณ ประเทศญี่ปุ่น

ขั้นอยู่กับประเทศที่ต้องการจะไปศึกษาต่อ และวีซ่าในแต่ละประเภทของประเทศนั้น ๆ