นิสิตที่จะไปศึกษาต่อต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยที่มีความร่วมมือกับคณะ
คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา มีความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยและหน่วยงานด้านการศึกษากับต่างประเทศในหลากหลายทวีป โดยเฉพาะอย่างยิ่งทวีปเอเชียและทวีปยุโรป โดยมีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทั้งในด้านการแลกเปลี่ยนนิสิตและบุคลากรด้านการศึกษา การถ่ายทอดเทคโนโลยี ตลอดจนการจัดกิจกรรมร่วมกันเพื่อพัฒนาองค์ความรู้และทรัพยากรบุคคล อีกทั้งยังมีทุนการศึกษาต่อต่างประเทศเป็นระยะ ๆ ทั้งนี้ นิสิตที่สนใจในการศึกษาต่อหรือเข้าร่วมกิจกรรม สามารถติดต่อที่สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ