สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Computer Science)

คำอธิบายสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฏีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฏีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย ประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฏีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และทฤษฏีเครือข่าย

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 2. บัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ปํญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 3. บัณฑิตมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถค้นคว้าหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง
 4. บัณฑิตมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 5. บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6. บัณฑิตมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เล่มหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

โครงสร้างหลักสูตร (132 หน่วยกิต)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน จำนวน 18 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 57 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 21 หน่วยกิต
 • หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต