สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Computer Science)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Computer Science)

คำอธิบายสาขาวิชา

วิทยาการคอมพิวเตอร์ (Computer Science: CS) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการศึกษาค้นคว้าทฤษฏีการคำนวณสำหรับคอมพิวเตอร์ และทฤษฏีการประมวลผลสารสนเทศ ทั้งด้านซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์ และ เครือข่าย ประกอบด้วยหลายหัวข้อที่เกี่ยวข้อง เช่น การวิเคราะห์และสังเคราะห์ขั้นตอนวิธี ทฤษฎีภาษาโปรแกรม ทฤษฏีการพัฒนาซอฟต์แวร์ ทฤษฎีฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ และทฤษฏีเครือข่าย

 

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

 1. บัณฑิตมีความรู้ความสามารถทางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง
 2. บัณฑิตมีความสามารถในการวิเคราะห์ปํญหาและเลือกวิธีการแก้ปัญหาได้อย่างเหมาะสม
 3. บัณฑิตมีความพร้อมในการเรียนรู้สิ่งใหม่ สามารถค้นคว้าหาความรู้ ได้ด้วยตนเอง
 4. บัณฑิตมีความสามารถในการทำงานร่วมกับผู้อื่นได้และยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น
 5. บัณฑิตมีความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลทางวิทยาการคอมพิวเตอร์ และศาสตร์ที่เกี่ยวข้องให้เข้าใจได้ทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 6. บัณฑิตมีจรรยาบรรณและจริยธรรมในวิชาชีพ มีความรับผิดชอบต่อตนเองและสังคม

เล่มหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ ฉบับปี 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

โครงสร้างหลักสูตร (132 หน่วยกิต)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาภาษาเพื่อการสื่อสาร 12 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาอัตลักษณ์และคุณภาพชีวิตบัณฑิตบูรพา 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาทักษะชีวิตและความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 7 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชานวัตกรรมและความคิดสร้างสรรค์ 4 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 3 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 96 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน จำนวน 18 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 57 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 21 หน่วยกิต
 • หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คํานวณ ซึ่งจะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 2. จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

ประมาณการค่าใช้จ่าย

 • ค่าธรรมเนียมวันรายงานตัว 18,670 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 165,270 บาท (ประมาณเทอมละ 20,660 บาท)*

*ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น

ชื่อEmailห้องทำงานหมายเหตุ
ดร.พิเชษ วะยะลุนvayalun@gmail.comIF-908E(ประธานสาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์)
ผศ.ดร.โกเมศ อัมพวันkomate@gmail.comIF-908C
อาจารย์ภูสิต กุลเกษมpusit@buu.ac.thIF-908D
อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุลjbenchaporn@gmail.comIF-908A
อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์werapan@go.buu.ac.thIF-909C
อาจารย์จรรยา อ้นปันส์mai.janya@gmail.comIF-908F(เลขานุการหลักสูตร)
 • นักเขียนโปรแกรม
 • นักวิจัยด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ และวิทยาศาสตร์-เชิงคำนวณ
 • นักวิชาการคอมพิวเตอร์
 • นักทดสอบระบบ
 • ผู้ดูแลระบบฐานข้อมูล
 • ผู้ดููแลระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 • นักวิเคราะห์ระบบหรือนักออกแบบระบบ
 • ผู้จัดการโครงการซอฟต์แวร์
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล
 • และอาชีพอื่น ๆ ในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล
 • ผลงาน/รางวัล
  • รางวัลที่ 1 ประเภทโปรแกรมเพื่อการประยุกต์ใช้งานบนเครือข่ายสำหรับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เคลื่อนที่ (Mobile Application) (นิสิต นักศึกษา) จากการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019)และได้เข้ารับพระราชทานเกียรติบัตร และถ้วยรางวัล จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  • รางวัลการนำเสนอผลงานแบบบรรยาย (ORAL) การประชุมวิชาการปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคอาเซียน (AUCC 2019), Proceedings Click Click: The Automatic International Conference Proceedings Management System

เครือข่ายความร่วมมือ

 • บริษัท คลิกเน็กซ์ จำกัด (ClickNext)
 • ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ (NECTEC)
 • บริษัท เอ็ม เอฟ อี ซี จำกัด (มหาชน) (MFEC)
 • ซีดีจี และกลุ่มเครือบริษัทจีเอเบิล
 • INET - Internet Thailand Public Co., Ltd
 • เอโฮสต์
 • ทูเฟลโลส์
 • สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศ
 • แกรนด์ลีนุกซ์
 • ทรู คอร์ปอเรชั่น
 • เจเนอรัล อิเลคทรอนิค
 • ซี.เอส.ไอ.
 • อัฟวาแลนท์
 • เว็ลธ์ แมเนจเม้นท์
 • โมทีฟ เทคโนโลยี
 • พริซึ่มโซลูชั่นส์
 • สิริวัฒนาคอนสตรัคชั่น
 • ไดกิ้น อินดัสทรีส์
 • สยาม เด็นโซ่
 • สึบาคิโมโตะ
 • เพาว์เวอร์ ยูต้า
 • แวมสแตค
 • TOT
 • ห้องปฏิบัติการวิจัย MADI