สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (ไม่รับวุฒิ ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 3.00 จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้

1.ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
2.ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต
3.มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา  (การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลาประมาณ  4  เดือน)
4.แฟ้มสะสมผลงาน

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ CS