การรับสมัครเข้าศึกษา

คณะวิทยาการสารสนเทศ รับนิสิตใหม่เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาตรีในโครงการต่าง ๆ ตามประกาศของมหาวิทยาลัยบูรพา โดยช่วงเวลาสามารถศึกษาข้อมูลจาก งานรับเข้าศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา (รอบ Portfolio) ซึ่งวิธีการรับเข้า มีดังนี้
  • เพชรตะวันออก
  • ความสามารถพิเศษทั่วประเทศ
  • คุณธรรมนำเข้ามหาวิทยาลัย"เด็กดีศรีระยอง"
  • สอวน.
  • โควตาพิเศษโรงเรียนสาธิต"พิบูลบำเพ็ญ"
  • โควตาพิเศษ MOU
  • โครงการส่งเสริมนักเรียนที่มีคุณธรรมและจริยธรรม (เด็กดีมีที่เรียน)
ติดตามข้อมูลข่าวสารได้ที่