ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายในคณะ

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่ชื่อทุนจำนวนทุนอัตราทุนละ(บาท)เกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบันDownloadDownload
- ทุนวิจัยสถาบันสำหรับพนักงานและข้าราชการสายวิชาการ 450,000
- ทุนวิจัยสถาบันสำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 240,000
2.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย (ยกเลิก)DownloadDownload
- ทุนวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ2100,000
- ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม450,000
3.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัยDownloadDownload
- ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาโท)1133,000
- ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก)1186,000
4.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศDownloadDownload
- กลุ่ม ก ประเทศในทวีปเอเชีย 40,000
- กลุ่ม ข ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศในทวีปยุโรป หรือ ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ60,000
- กลุ่ม ค ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ หรือประเทศในทวีปแอฟริกา 80,000
5.ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยDownload
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ตลอดปีงบประมาณ 256550,000
6.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับการแข่งขันได้DownloadDownload
- ทุนสนับสนุนการวิจัย530,000
7.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาDownloadDownload
- การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ10,000
- การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่สืบค้นได้ในฐานข้อมูลสากล สำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ30,000
- การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่สืบค้นได้ในฐานข้อมูลสากล สำหรับบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ 40,000
8.ทุนอุดหนุนการวิจัยการผลิตสื่อDownloadDownload
- ทุนวิจัยการผลิตสื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรคณะวิทยาการสารสนเทศและวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕ 250,000
9.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ DownloadDownload
- ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท จำนวน 3 ทุน350,000
ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ทุนละไม่เกิน 60,000 บาท จำนวน 2 ทุน 260,000
- ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ทุนละไม่เกิน 120,000 บาท จำนวน 3 ทุน 3120,000
- ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ สำหรับสนับสนุนการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติที่มีค่าดัชนีผลกระทบ การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์จริง หรือการวิจัยร่วมกับอาจารย์ในเครือข่ายวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ทุนละไม่เกิน 280,000 บาท จำนวน 2 ทุน2280,000
10.หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศDownload
11.“ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0557/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563”Download
12.“ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0844/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559”Download
13.สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมDownload
14.สัญญาอุดหนุนทุนผลิตสื่อDownload
15.ประกาศทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศDownload