ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายในคณะ

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบันDownloadDownload
2.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยDownloadDownload
3.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัยDownloadDownload
4.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศDownloadDownload
5.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับการแข่งขันได้DownloadDownload
6.ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้Download
7.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาDownloadDownload
8.ทุนอุดหนุนการวิจัยการผลิตสื่อDownloadDownload
9.หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศDownload
10.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๓Download
11.หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๙Download
12.สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมDownload
13.สัญญาอุดหนุนทุนผลิตสื่อDownload

ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.ทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2564DownloadDownload
2.ทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ปีงบประมาณ 2564 DownloadDownload
3.ทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย 2564 DownloadDownload
4.ทุนอุดหนุน การไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 2564DownloadDownload
5.ทุนสนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย 2564Download
6.ทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 2564DownloadDownload
7.ทุนอุดหนุน การไปประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร นิสิต ป.ตรี ป.โท 2564DownloadDownload
8.ทุนอุดหนุน การไปประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร นิสิต ป.ตรี ป.โท 2564 (ฉบับที่ ๒)Download
9.ทุนอุดหนุน การวิจัยการผลิตสื่อ ปีงบประมาณ 2564DownloadDownload
10.ทุนอุดหนุน การวิจัยการผลิตสื่อ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับที่ 2)DownloadDownload
11.หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้จากส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ 2564Download
12.สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม ประเภทงบประมาณเงินอุดหนุนการวิจัยจากเงินรายได้ส่วนงาน ประจำปีงบประมาณ 2564Download
13.สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยผลิตสื่อDownload

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.ประกาศทุนวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 2Download-
2.ประกาศทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 2563DownloadDownload
3.ประกาศหลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2Download-
4.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
5.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
6.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
7.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
8.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
9.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการสำหรับนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
10.ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Download-
11.ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
DownloadDownload
12.หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ
พ.ศ. 2562
Download-

ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการDownloadDownload
2.แบบขอรับการสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการDownload
ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการDownloadDownload
2.อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบุตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2559DownloadDownload
ชื่อแบบฟอร์มขั้นตอนแบบฟอร์ม
ขั้นตอนในการทำสัญญารับทุนวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศขั้นตอน
แนวทางในการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ แนวทาง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศขั้นตอน
บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยบันทึกข้อความ
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแบบรายงาน
บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขอส่งผลงานตีพิมพ์บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย แบบฟอร์ม