ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายในคณะ

ปีงบประมาณ 2567

ลำดับที่ชื่อทุนจำนวนทุนประกาศใบสมัครขอรับทุน
1.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้
หมวดที่ 1 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ทุนละไม่เกิน 60,000 บาท
หมวดที่ 2 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ ทุนละไม่เกิน 150,000 บาท

3
2

Download

Download
2.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย
หมวดที่ 1 ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาตรี) ทุนละ 100,000 บาท
หมวดที่ 2 ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) ทุนละ 150,000 บาท
หมวดที่ 3 ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) ทุนละ 220,000 บาท
หมวดที่ 4 ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา) ทุนละ 280,000 บาท


4

2

2

2DownloadDownload
3.ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
หมวดที่ 1 ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ สำหรับผลิตเอกสารประกอบการสอน ทุนละไม่เกิน 10,000 บาท
หมวดที่ 2 ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ สำหรับผลิตเอกสารคำสอน / E-earning ทุนละไม่เกิน 30,000 บาท
หมวดที่ 3 ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ สำหรับผลิตตำรา / หนังสือ / MOOC ทุนละไม่เกิน 50,000 บาท


1

1

1

Download

Download
4.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร
นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษา
DownloadDownload
5.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ

DownloadDownload
6.ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้
Download
7.ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0727/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรมDownload
8.ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0653/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนการวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพาDownload
9.ตัวอย่างการคำนวณงบประมาณรายจ่าย Download

ทุนสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการ และการเดินทางไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการDownloadDownload
2.แบบขอรับการสนับสนุนการเดินทางไปนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการDownload
ทุนสนับสนุนเงินรางวัลการทำวิจัย มหาวิทยาลัยบูรพา
ลำดับที่ชื่อทุนประกาศ
1.ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0684/2566 เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินรางวัลสำหรับการตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิจัย Download
แบบฟอร์มสำหรับงานวิจัย
ชื่อแบบฟอร์มขั้นตอนแบบฟอร์ม
หนังสือรับรองการใช้ประโยชน์ผลงานวิจัยDownload
บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยบันทึกข้อความ
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแบบรายงาน
ขออนุมัติรายงานฉบับสมบูรณ์บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขอส่งผลงานตีพิมพ์บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขออนุมัติขยายเวลาบันทึกข้อความ
แบบฟอร์มขอขยายเวลาดำเนินโครงการวิจัย แบบฟอร์ม