ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายในคณะ
ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.ประกาศทุนวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 2Download-
2.ประกาศทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 2563DownloadDownload
3.ประกาศหลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2Download-
4.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
5.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
6.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
7.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
8.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
9.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการสำหรับนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
10.ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Download-
11.ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
DownloadDownload
12.หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ
พ.ศ. 2562
Download-
13.การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการDownloadDownload
ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2.อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบุตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2559ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ชื่อแบบฟอร์มขั้นตอนแบบฟอร์ม
ขั้นตอนในการทำสัญญารับทุนวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศขั้นตอน
สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และอัตราในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐หลักเกณฑ์
กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐กรอบเวลา
แนวทางในการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐แนวทาง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศขั้นตอน
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่ 1บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่ 2บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่ 3บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยบันทึกข้อความ
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแบบรายงาน
บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขอส่งผลงานตีพิมพ์บันทึกข้อความ