ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายในคณะ

ปีงบประมาณ 2566

ลำดับที่ชื่อทุนจำนวนทุนอัตราทุนละ(บาท)เกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้
หมวดที่ 1 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้
หมวดที่ 2 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้
หมวดที่ 3 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ สำหรับการดำเนินการวิจัยร่วมกับสถานประกอบการ
หมวดที่ 4 ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ สำหรับสนับสนุนการทำวิจัยขั้นสูง การพัฒนาสิ่งประดิษฐ์ที่มีการนำไปใช้ประโยชน์จริง หรือการวิจัยร่วมกับอาจารย์ในเครือข่ายวิจัยวิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ
2
3
1

1
50,000
120,000
200,000

280,000
DownloadDownload
2.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาโท ทุนต่อเนื่อง 2 ปี)1146,000DownloadDownload
3.ทุนอุดหนุนการผลิตผลงานทางวิชาการ
จำนวนเงินงบประมาณทั้งสิ้น 100,000 บาท
หมวดที่ 1 ทุนอุดหนุนการผลิตสื่อวิดีทัศน์ สื่อมัลติมีเดีย สื่อเชิงปฏิสัมพันธ์
หมวดที่ 2 ทุนอุดหนุนการผลิตเอกสารประกอบการสอน เอกสารคำสอน
หมวดที่ 3 ทุนอุดหนุนการผลิตหนังสือ ตำรา
หมวดที่ 4 ทุนส่งเสริมการผลิตงานแปลจากตัวงานต้นแบบ
หมวดที่ 5 ทุนอุดหนุนการผลิตคู่มือปฏิบัติงานหรือการวิเคราะห์สังเคราะห์

30,000

30,000
50,000
30,000
30,000
DownloadDownload
4.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาDownloadDownload
5.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศDownloadDownload
6.ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประเภทเงินรายได้50,000Download-
7.“ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0557/2563 เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.2563”Download-
8.“ประกาศมหาวิทยาลัยบูรพา ที่ 0844/2559 เรื่อง หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล มหาวิทยาลัยบูรพา พ.ศ. 2559”Download-
9.สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมDownload
10.สัญญาอุดหนุนทุนผลิตสื่อDownload
11.ประกาศทุนสนับสนุนค่าธรรมเนียมการยื่นเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศDownload-