ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายในคณะ

ปีงบประมาณ 2564

ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.ทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2564DownloadDownload
2.ทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ปีงบประมาณ 2564 DownloadDownload
3.ทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย 2564 DownloadDownload
4.ทุนอุดหนุน การไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ 2564DownloadDownload
5.ทุนสนับสนุน การจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย 2564Download
6.ทุนวิจัย เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม 2564DownloadDownload
7.ทุนอุดหนุน การไปประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร นิสิต ป.ตรี ป.โท 2564DownloadDownload
8.ทุนอุดหนุน การวิจัยการผลิตสื่อ ปีงบประมาณ 2564DownloadDownload
9.ทุนอุดหนุน การวิจัยการผลิตสื่อ ปีงบประมาณ 2564 (ฉบับที่ 2)DownloadDownload
10.หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้จากส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ 2564Download
11.แบบฟอร์มสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย คณะวิทยาการสารสนเทศ 2564Download

ปีงบประมาณ 2563

ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.ประกาศทุนวิจัยสถาบัน ปีงบประมาณ 2563 ฉบับที่ 2Download-
2.ประกาศทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชน 2563DownloadDownload
3.ประกาศหลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่าย พ.ศ. 2563 ฉบับที่ 2Download-
4.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
5.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบัน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
6.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
7.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
8.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
9.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการสำหรับนิสิตและบุคลากรคณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563DownloadDownload
10.ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563Download-
11.ทุนสมทบโครงการวิจัยที่ได้รับการสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก
ประเภทเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2563
DownloadDownload
12.หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย
ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ
พ.ศ. 2562
Download-
13.การสนับสนุนเงินรางวัลบทความวิจัย/วิชาการDownloadDownload

ลำดับที่ชื่อทุนเกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับการตีพิมพ์และเผยแพร่บทความวิจัยและบทความทางวิชาการดาวน์โหลดดาวน์โหลด
2.อัตราเงินรางวัลและหลักเกณฑ์การจ่ายเงินรางวัลจากกองทุนวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยบูรพา สำหรับผลงานวิจัยที่ได้รับจดทะเบียนสิทธิบุตรหรืออนุสิทธิบัตร พ.ศ. 2559ดาวน์โหลดดาวน์โหลด
ชื่อแบบฟอร์มขั้นตอนแบบฟอร์ม
ขั้นตอนในการทำสัญญารับทุนวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศขั้นตอน
สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐ดาวน์โหลด
หลักเกณฑ์และอัตราในการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐หลักเกณฑ์
กรอบเวลาในการติดตามความก้าวหน้าโครงการวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๐กรอบเวลา
แนวทางในการจัดทำรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ โครงการวิจัยประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๐แนวทาง
ขั้นตอนการเบิกจ่ายทุนวิจัย ประเภทเงินรายได้ คณะวิทยาการสารสนเทศขั้นตอน
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่ 1บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่ 2บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความเบิกทุนงวดที่ 3บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขอส่งรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยบันทึกข้อความ
แบบรายงานความก้าวหน้าโครงการวิจัยแบบรายงาน
บันทึกข้อความขอส่งรายงานฉบับสมบูรณ์บันทึกข้อความ
บันทึกข้อความขอส่งผลงานตีพิมพ์บันทึกข้อความ