ประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย

ทุนวิจัยภายในคณะ

ปีงบประมาณ 2565

ลำดับที่ชื่อทุนจำนวนทุนอัตราทุนละ(บาท)เกณฑ์การขอรับทุนใบสมัครขอรับทุน
1.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยสถาบันDownloadDownload
- ทุนวิจัยสถาบันสำหรับพนักงานและข้าราชการสายวิชาการ 450,000
- ทุนวิจัยสถาบันสำหรับพนักงานสายสนับสนุนวิชาการ 240,000
2.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการเป็นมหาวิทยาลัยวิจัยDownloadDownload
- ทุนวิจัยนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาการสารสนเทศ2100,000
- ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมการพัฒนาองค์ความรู้ในการแก้ปัญหาและพัฒนาชุมชนและสังคม450,000
3.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัยDownloadDownload
- ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาโท)1133,000
- ทุนวิจัยเพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยวิจัย (ผู้ช่วยวิจัยเป็นนิสิตระดับปริญญาเอก)1186,000
4.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและเสนอผลงานวิชาการ ณ ต่างประเทศDownloadDownload
- กลุ่ม ก ประเทศในทวีปเอเชีย 40,000
- กลุ่ม ข ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ ประเทศในทวีปยุโรป หรือ ประเทศในทวีปอเมริกาเหนือ60,000
- กลุ่ม ค ประเทศในทวีปอเมริกาใต้ หรือประเทศในทวีปแอฟริกา 80,000
5.ทุนสนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัยDownload
- สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัยและบริการวิชาการสำหรับห้องปฏิบัติการวิจัย ตลอดปีงบประมาณ 256550,000
6.ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมการพัฒนานวัตกรรมสำหรับการแข่งขันได้DownloadDownload
- ทุนสนับสนุนการวิจัย530,000
7.ทุนอุดหนุนการไปประชุมทางวิชาการและนำเสนอผลงานสำหรับบุคลากร นิสิตระดับปริญญาตรีและบัณฑิตศึกษาDownloadDownload
- การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติ สำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ10,000
- การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติที่สืบค้นได้ในฐานข้อมูลสากล สำหรับนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ30,000
- การนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่สืบค้นได้ในฐานข้อมูลสากล สำหรับบุคลากรสังกัดคณะวิทยาการสารสนเทศ 40,000
8.ทุนอุดหนุนการวิจัยการผลิตสื่อDownloadDownload
- ทุนวิจัยการผลิตสื่อวีดีทัศน์ประกอบการสอนหมวดวิชาเฉพาะในหลักสูตรคณะวิทยาการสารสนเทศและวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ. ๒๕๖๕ 250,000
9.หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัย ประเภทงบประมาณเงินรายได้จากส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศDownload
10.หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม พ.ศ.๒๕๖๓Download
11.หลักเกณฑ์ อัตรา และแนวปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินอุดหนุนโครงการวิจัยประเภทเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล พ.ศ.๒๕๕๙Download
12.สัญญาขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรมDownload
13.สัญญาอุดหนุนทุนผลิตสื่อDownload