หลักสูตรปริญญาตรี

 1. ผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ และ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  • ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาตร์ - คณิตศาสตร์ หรือ ศิลปศาสตร์ - คำนวณ
  • จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAXไม่ต่ำกว่า 2.50  มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น
  • ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน 
 2. ผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ 
  • ต้องสำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ - คณิตศาสตร์
  • จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAXไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนกระตือรือร้น
  • ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการคิดวิเคราะห์แก้ปัญหาอย่างเป็นลำดับขั้นตอน และต้องมีความพร้อมที่จะเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา (การปฏิบัติงานในสถานประกอบการจริงเป็นระยะเวลาประมาณ 4 เดือน)
 3. ผู้สมัครเข้าศึกษา สาขาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ 
  • สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คํานวณ ซึ่งจะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
   • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
   • จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอน