การให้คำปรึกษา

คำถามและคำตอบ

ด้านวิชาการ
  • นิสิตทุกชั้นปีจะมีอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการอย่างน้อยชั้นปีละ 1 ท่าน ให้นิสิตตรวจสอบชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการได้ที่ระบบทะเบียน reg.buu.ac.th
  • ถ้านิสิตต้องการพบอาจารย์ที่ปรึกษาวิชาการประจำชั้นปี ให้ตรวจสอบตารางสอนของอาจารย์ท่านนั้น แล้วส่งอีเมลไปขอนัดพบเพื่อขอรับคำปรึกษาก่อนล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันทำการ เพื่อประโยชน์สูงสุดของตัวนิสิตเอง
  • โดยปกติแล้ว วันพฤหัสบดี จะเป็นวันประชุมของคณะฯ นิสิตต้องสอบถามอาจารย์ที่ปรึกษาก่อน เพื่อทำการนัดหมาย
  • ถ้ามีคำถามเกี่ยวกับการศึกษาในทุกกรณี สามารถสอบถามได้ที่ สำนักงานจัดการศึกษา คณะวิทยาการสารสนเทศ ชั้น 2 ห้อง IF210 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ ในวันและเวลาราชการ