หลักสูตรปริญญาเอก

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
 • ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (วิทยาการข้อมูล)
 • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Data Science)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Data Science)

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อ  

 • นางสาวกุลชลี รัตนคร
 • นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ 038-103096
 • อีเมล khulchal@go.buu.ac.th

แบบ 1.1 (สำหรับผู้จบปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์)

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สำเร็จการศึกษาจากแผนการเรียนที่มีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือสำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนที่มีการทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับการเรียนรายวิชา โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
 • มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แบบ 1.2 (สำหรับผู้จบปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์)

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.51 หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1
 • มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แบบ 2.1 (สำหรับผู้จบปริญญาโท เรียน ทำวิทยานิพนธ์)

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์ข้อมูล โลจิสติกส์หรือภูมิศาสตร์สารสนเทศ
 • มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แบบ 2.2 (สำหรับผู้จบปริญญาตรี เรียน ทำวิทยานิพนธ์)

 • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล สถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์หรือภูมิศาสตร์สารสนเทศโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.51 หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1
 • มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง