หลักสูตรปริญญาเอก

การรับสมัคร
  • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ

แบบ 1.1 (สำหรับผู้จบปริญญาโท ทำวิทยานิพนธ์)

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูล ที่สำเร็จการศึกษาจากแผนการเรียนที่มีการทำวิทยานิพนธ์อย่างเดียว หรือสำเร็จการศึกษาในแผนการเรียนที่มีการทำวิทยานิพนธ์ร่วมกับการเรียนรายวิชา โดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.25
  • มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แบบ 1.2 (สำหรับผู้จบปริญญาตรี ทำวิทยานิพนธ์)

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์ หรือวิทยาศาสตร์ข้อมูลโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.51 หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1
  • มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แบบ 2.1 (สำหรับผู้จบปริญญาโท เรียน ทำวิทยานิพนธ์)

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศมหาบัณฑิต วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมคอมพิวเตอร์วิศวกรรมซอฟต์แวร์วิทยาศาสตร์ข้อมูล โลจิสติกส์หรือภูมิศาสตร์สารสนเทศ
  • มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง

แบบ 2.2 (สำหรับผู้จบปริญญาตรี เรียน ทำวิทยานิพนธ์)

  • สำเร็จการศึกษาปริญญาวิทยาการสารสนเทศบัณฑิต วิทยาศาสตรบัณฑิต หรือวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต ในสาขาวิชาวิทยาการสารสนเทศ วิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ วิศวกรรมซอฟต์แวร์ วิทยาศาสตร์ข้อมูล สถิติ คณิตศาสตร์ คณิตศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิศวกรรมไฟฟ้า วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ โลจิสติกส์หรือภูมิศาสตร์สารสนเทศโดยได้คะแนนเฉลี่ยสะสมไม่ต่ำกว่า 3.51 หรือได้เกียรตินิยมอันดับ 1
  • มีแนวทางการวิจัยและมีอาจารย์ที่ปรึกษาดุษฎีนิพนธ์ซึ่งเป็นอาจารย์ประจำในคณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา ให้การรับรอง