ระดับบัณฑิตศึกษา

ระเบียบ หลักเกณฑ์ และแนวทางที่เกี่ยวข้องกับบัณฑิตศึกษา
 • Dissert 001 แบบเสนอชื่อเรื่องดุษฎีนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมดุษฎีนิพนธ์ MS Word | PDF
 • Dissert 002 แบบรายงานความก้าวหน้าดุษฎีนิพนธ์ MS Word | PDF
 • Dissert 003 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ MS Word | PDF
 • Dissert 004 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต MS Word | PDF
 • Dissert 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ MS Word | PDF
 • Dissert 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าดุษฎีนิพนธ์ของนิสิต MS Word | PDF
 • Dissert 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น MS Word | PDF
 • Dissert 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งดุษฎีนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ MS Word | PDF
 • Dissert 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นดุษฎีนิพนธ์ MS Word | PDF
 • Dissert 011 แบบขอแก้ไขหัวข้อดุษฎีนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา MS Word | PDF
 • แบบฟอร์มการสอบวัดคุณสมบัติ MS Word | PDF
 • Thesis 001 แบบเสนอชื่อเรื่องวิทยานิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมวิทยานิพนธ์ MS Word | PDF
 • Thesis 002 แบบรายงานความก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ MS Word | PDF
 • Thesis 003 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบและอนุมัติเค้าโครงวิทยานิพนธ์ MS Word | PDF
 • Thesis 004 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ของนิสิต MS Word | PDF
 • Thesis 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ MS Word | PDF
 • Thesis 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่าวิทยานิพนธ์ของนิสิต MS Word | PDF
 • Thesis 008 แบบรายงานการตรวจสอบการคัดลอกผลงานและความซ้ำซ้อนกับผลงานของผู้อื่น MS Word | PDF
 • Thesis 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งวิทยานิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ MS Word | PDF
 • Thesis 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นวิทยานิพนธ์ MS Word | PDF
 • Thesis 011 แบบขอแก้ไขหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา MS Word | PDF
 • BUU 001 แบบตอบรับเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานนิพนธ์ MS Word | PDF
 • BUU 002 แบบเสนอชื่อเรื่องงานนิพนธ์และขออนุมัติแต่งตั้งคณะกรรมการควบคุมงานนิพนธ์ MS Word | PDF
 • BUU 003 แบบรายงานความก้าวหน้างานนิพนธ์ MS Word | PDF
 • BUU 004 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ MS Word | PDF
 • BUU 005 แบบรายงานผลการสอบเค้าโครงงานนิพนธ์ของนิสิต MS Word | PDF
 • BUU 006 แบบเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ MS Word | PDF
 • BUU 007 แบบรายงานผลการสอบปากเปล่างานนิพนธ์ของนิสิต MS Word | PDF
 • BUU 008 แบบเสนอตรวจรูปแบบงานนิพนธ์ MS Word | PDF
 • BUU 009 แบบขออนุมัติสำเร็จการศึกษาและส่งงานนิพนธ์ฉบับสมบูรณ์ MS Word | PDF
 • BUU 010 แบบรายงานค่าระดับขั้นงานนิพนธ์ MS Word | PDF
 • แบบขอแก้ไขหัวข้องานนิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา MS Word | PDF
 • แบบฟอร์มการสอบประมวลความรู้ MS Word | PDF