สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology for Digital Industry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Information Technology for Digital Industry)

ปรัชญาของหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
“ผลิตบัณฑิตให้รู้จริง สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม”

คำอธิบายสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (Information Technology for Digital Industry : ITDI) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและขั้นตอนวิธีจากวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการทำงาน การศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับสังคม ธุรกิจ องค์กร หรืออุตสาหกรรม

เล่มหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

โครงสร้างหลักสูตร (123 หน่วยกิต)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 87 หน่วยกิต

 • กลุ่มวิชาแกน จำนวน 9 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 60 หน่วยกิต
 • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 18 หน่วยกิต

3) หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต

ประมาณการค่าใช้จ่าย
 • ค่าธรรมเนียมวันรายงานตัว 19,670 บาท
 • ค่าใช้จ่ายตลอดหลักสูตรโดยประมาณ 184,000 บาท (ประมาณเทอมละ 23,000 บาท)*
*ค่าใช้จ่ายเป็นเพียงการประมาณการเท่านั้น
ชื่อEmailห้องทำงานหมายเหตุ
ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดันprajaks@buu.ac.thIF-912Dประธานหลักสูตรฯ
ดร. คนึงนิจ กุโบลาkkubola@gmail.comIF-911D
อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดาwittawas@buu.ac.thIF-911A
อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์jummumboy@gmail.comIF-911E
อาจารย์เอกภพ บุญเพ็งaekapop@buu.ac.thIF-911B
ดร.อังศุมาลี สุทธภักติungsumalee.su@buu.ac.thIF-911F
 • นักเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือนักเทคโนโลยีและสารสนเทศ
 • นักวิชาการเทคโนโลยีสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศ
 • นักวิเคราะห์และออกแบบระบบ
 • นักพัฒนาระบบ
 • ผู้ดูแลระบบเครือข่ายและเครื่องแม่ข่าย
 • ผู้จัดการโครงการสารสนเทศ
 • นักพัฒนาเว็บไซต์
 • นักออกแบบเกมและการปฏิสัมพันธ์
 • นักออกแบบสื่อเชิงปฏิสัมพันธ์
 • และอื่น ๆ ในสายงานเทคโนโลยีดิจิทัล