สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา
ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Information Technology for Digital Industry)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Information Technology for Digital Industry)

ปรัชญาของหลักสูตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2564)
“ผลิตบัณฑิตให้รู้จริง สามารถบูรณาการความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ มีทักษะพร้อมปฏิบัติงาน และมีคุณธรรม”

คำอธิบายสาขาวิชา
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล (Information Technology for Digital Industry : ITDI) เป็นศาสตร์เกี่ยวกับการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีในการประมวลผลสารสนเทศ ซึ่งครอบคลุมถึงการรับ-ส่ง การแปลง การจัดเก็บ การประมวลผล และการค้นคืนสารสนเทศ เป็นการประยุกต์ใช้ทฤษฎีและขั้นตอนวิธีจากวิทยาการคอมพิวเตอร์ในการทำงาน การศึกษาอุปกรณ์ต่าง ๆ ทางเทคโนโลยีสารสนเทศ การวางโครงสร้างสถาปัตยกรรมองค์กรด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดกับสังคม ธุรกิจ องค์กร หรืออุตสาหกรรม

เล่มหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่ออุตสาหกรรมดิจิทัล ฉบับปี 2564 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ฉบับปี 2559 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา

รูปแบบการศึกษา

  • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
  • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

โครงสร้างหลักสูตร (123 หน่วยกิต)

1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป จำนวน 30 หน่วยกิต

2) หมวดวิชาเฉพาะ จำนวน 87 หน่วยกิต

  • กลุ่มวิชาแกน จำนวน 9 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเฉพาะด้าน จำนวน 60 หน่วยกิต
  • กลุ่มวิชาเฉพาะเลือก จำนวน 18 หน่วยกิต

3) หมวดเลือกเสรี จำนวน 6 หน่วยกิต