สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา

 • ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
 • ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (วิทยาการข้อมูล)
 • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Data Science)
 • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Data Science)

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อ  

 • นางสาวกุลชลี รัตนคร
 • นักวิชาการศึกษา
 • เบอร์โทรศัพท์ 038-103096
 • อีเมล khulchal@go.buu.ac.th

เป็นหลักสูตรที่เก็บค่าบำรุงและค่าธรรมเนียมการศึกษาแบบเหมาจ่าย

 • ค่าเล่าเรียน ต่อ ภาคการศึกษา 45,000 บาท
 • รวมตลอดหลักสูตร 270,000 บาท

*** มีทุนการศึกษาให้ กรุณาติดต่ออาจารย์ที่จะเป็นที่ปรึกษา เช่น ทุนพัฒนาศักยภาพผู้ช่วยนักวิจัย คณะวิทยาการสารสนเทศ เป็นต้น ***

ชื่อEmailห้องทำงานหมายเหตุ
ผศ.ดร. อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชนureerat@go.buu.ac.thIF-913E(ประธานหลักสูตรฯ)
ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชนjakkarin@buu.ac.thIF-913F
ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญrsunisa@buu.ac.thIF-913D
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูลnutthanon@buu.ac.thIF-912B

หลังจากสำเร็จการศึกษา สามารถประกอบอาชีพดังต่อไปนี้ได้

 • อาจารย์
 • นักวิจัยและนักวิชาการขั้นสูงด้านวิทยาการข้อมูล
 • นักวิเคราะห์ข้อมูล (Data Analysts)
 • นักวิทยาการข้อมูล (Data Scientists)
 • อาชีพในสาขาที่เกี่ยวข้องกับการวิเคราะห์ข้อมูลทุกประเภท
 • นักวิเคราะห์ธุรกิจที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business Analysts)