สาขาวิชาวิทยาการข้อมูล

วีดีโอแนะนำสาขาวิชาวิทยาการข้อมูล DS

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา

  • ภาษาไทย : ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการข้อมูล)
  • ชื่อย่อภาษาไทย : ปร.ด. (วิทยาการข้อมูล)
  • ภาษาอังกฤษ : Doctor of Philosophy (Data Science)
  • ชื่อย่อภาษาอังกฤษ : Ph.D. (Data Science)

รูปแบบการศึกษา

  • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาเอก หลักสูตร 3 ปี
  • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย

รายละเอียดหลักสูตร

ติดต่อ  

  • นางสาวกุลชลี รัตนคร
  • นักวิชาการศึกษา
  • เบอร์โทรศัพท์ 038-103096
  • อีเมล khulchalee@informatics.buu.ac.th