สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)

คำอธิบายสาขาวิชา

ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology: AAI) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนรูปองค์การไปสู่องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพื้นฐานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตลอดถึงการพัฒนากำลังคนในธุรกิจดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory),เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture), ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming), เมืองอัจฉริยะ (Smart City),การบริการอัจฉริยะ (Smart Services), การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) และ โลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistrics) สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

1. มีทักษะด้านอารมณ์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ และ สามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ
3. สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะจากทักษะปฏิบัติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปองค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
4. สามารถนำและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารอย่างเหมาะสม
5. สามารถเรียนรู้และเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ในการทำงานจริง ได้อย่างเหมาะสม

เล่มหลักสูตร

การเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) ฉบับปี 2564

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

โครงสร้างหลักสูตร 

 • มีจำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต ประกอบด้วย 3 หมวด
  1) หมวดวิชาศึกษาทั่วไป ไม่น้อยกว่า 30 หน่วยกิต
  2) หมวดวิชาเฉพาะ 84 หน่วยกิต
  2.1) วิชาแกน 18 หน่วยกิต
  2.2) วิชาเอก 66 หน่วยกิต
  2.2.1) วิชาเอกบังคับ 57 หน่วยกิต
  2.2.2) วิชาเอกเลือก ไม่น้อยกว่า 9 หน่วยกิต
  3) หมวดวิชาเลือกเสรี ไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต