สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

ผู้สมัครเข้าศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (หลักสูตรสองภาษา) (ไม่รับวุฒิ ปวช.) มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPAX 5 ภาคเรียน) ไม่ต่ำกว่า 2.50 จะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้

1. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์  ไม่ต่ำกว่า 10 หน่วยกิต
2. ผ่านการเรียนกลุ่มสาระการเรียนรู้ทางทางภาษาต่างประเทศ  ไม่ต่ำกว่า 7 หน่วยกิต และมีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.50
3. มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอน