สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ

หลักสูตร/แผนการเรียน

ชื่อปริญญา

ภาษาไทย: วิทยาศาสตรบัณฑิต (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
ชื่อย่อภาษาไทย: วท.บ. (ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ)
ภาษาอังกฤษ: Bachelor of Science (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)
ชื่อย่อภาษาอังกฤษ: B.Sc. (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology)

คำอธิบายสาขาวิชา

ปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (Applied Artificial Intelligence and Smart Technology: AAI) ได้พัฒนาขึ้นเพื่อตอบสนองต่อความต้องการบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเปลี่ยนรูปองค์การไปสู่องค์กรอัจฉริยะที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล (Data-driven Business) บนพื้นฐานของเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ ตลอดถึงการพัฒนากำลังคนในธุรกิจดิจิทัล และระบบอัจฉริยะ เช่น โรงงานอัจฉริยะ (Smart Factory),เกษตรอัจฉริยะ (Smart Agriculture), ฟาร์มอัจฉริยะ (Smart Farming), เมืองอัจฉริยะ (Smart City),การบริการอัจฉริยะ (Smart Services), การท่องเที่ยวอัจฉริยะ (Smart Tourisms) และ โลจิสติกส์อัจฉริยะ (Smart Logistrics) สอดคล้องกับโครงการเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก (EEC) ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร

1. มีทักษะด้านอารมณ์และจรรยาบรรณทางวิชาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ
2. มีความรู้ ความเข้าใจ สามารถวิเคราะห์ และ สามารถในการติดตามความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีปัญญาประดิษฐ์ในอุตสาหกรรม เทคโนโลยีอัจฉริยะต่าง ๆ
3. สามารถสร้างโอกาสในการพัฒนาตนเองไปสู่ความเป็นมืออาชีพด้านปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะจากทักษะปฏิบัติ เพื่อรองรับการเปลี่ยนรูปองค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation)
4. สามารถนำและทำงานร่วมกับผู้อื่นเพื่อบรรลุเป้าประสงค์อย่างมีประสิทธิภาพและสามารถสื่อสารอย่างเหมาะสม
5. สามารถเรียนรู้และเลือกใช้เครื่องมือวิเคราะห์ข้อมูลสมัยใหม่ในการทำงานจริง ได้อย่างเหมาะสม

เล่มหลักสูตร

รูปแบบการศึกษา

 • เป็นหลักสูตรระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี
 • ภาษาที่ใช้จัดการเรียนการสอนเป็นภาษาไทย
 • รับทั้งนิสิตไทยและนิสิตต่างชาติ

โครงสร้างหลักสูตร 

 • จำนวนหน่วยกิตรวมตลอดหลักสูตร ไม่น้อยกว่า 120 หน่วยกิต

คุณสมบัติของผู้เข้ารับการศึกษา

 1. สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ หรือ ศิลป์-คํานวณ ซึ่งจะต้องมีหน่วยกิตการเรียนในกลุ่มสาระต่าง ๆ ดังนี้
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางวิทยาศาสตร์ไม่ต่ำกว่า 18 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางคณิตศาสตร์ ไม่ต่ำกว่า 12 หน่วยกิต
  • กลุ่มสาระการเรียนรู้ทางภาษาต่างประเทศ ไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต
 2. จะต้องมีผลการเรียนเฉลี่ยรวม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.50 มีความรู้พื้นฐานทางคณิตศาสตร์ และด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน กระตือรือร้น ใฝ่หาความรู้ให้ทันสมัยอยู่เสมอ มีตรรกะในการวิเคราะห์แก้ปัญหา อย่างเป็นลำดับขั้นตอน

ประมาณการค่าใช้จ่าย

สาขาวิชาปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์และเทคโนโลยีอัจฉริยะ (๔ ปี)

 • ภาคต้นและภาคปลาย    ภาคเรียนละ ๒๕,๐๐๐ บาท
 • ภาคฤดูร้อน                   ภาคเรียนละ ๑๒,๕๐๐ บาท

ชื่อEmailห้องทำงานหมายเหตุ
ผศ.ดร. สุนิสา ริมเจริญrsunisa@buu.ac.thIF-913D(ประธานหลักสูตรฯ)
ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสารkrisana@informatics.buu.ac.thIF-913B/ห้องคณบดี ชั้น 2 IF-215
อาจารย์สุภาวดี ศรีคำดีsrikamdee@buu.ac.thIF-911C
ผศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูลnutthanon@buu.ac.thIF-912B
อาจารย์ จอห์น เกตวูต แฮมburaphalinuxserver@gmail.comIF-909A
ดร.ขยัน จันทรสถาพรkayun.ch@buu.ac.th , kayun.ch@informatics.buu.ac.thIF-912E

 

1. นักออกแบบและพัฒนาปรับปรุงปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีอัจฉริยะเพื่อการเปลี่ยนรูปองค์กรเป็นองค์กรที่ขับเคลื่อนด้วยดิจิทัล (Digital Transformation) เช่น
- วิศวกรปัญญาประดิษฐ์ประยุกต์ (Applied Artificial Intelligence Engineer)
- วิศวกรการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning Engineer)
- เจ้าหน้าที่ทำงานทางด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษ์และข้อมูลดิจิทัลในองค์กร
- วิศวกรคอมพิวเตอร์วิทัศน์(Computer Vision Engineer)
- นักพัฒนาธุรกิจอัจฉริยะ (Business Intelligence Developer)
- นักพัฒนาอินเทอร์เน็ตของสรรพสิ่ง (Internet of Things Developer)
- นักวางแผนการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล
- ผู้เชี่ยวชาญและให้คำปรึกษาด้านการจัดการเกี่ยวกับการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และเทคโนโลยีข้อมูลดิจิทัล

2. นักวิเคราะห์ข้อมูลในภาคอุตสาหกรรมที่ขับเคลื่อนด้วยข้อมูล

3. ผู้ประกอบการอิสระด้านการประยุกต์ใช้ปัญญาประดิษฐ์และข้อมูลดิจิทัล บริษัท StartUP ด้านดิจิทัลเพื่อรับงานวิเคราะห์และออกแบบระบบงานสารสนเทศอัจฉริยะ รวมถึงเป็น Design House, Intelligent Product Design,และ System Integration ส่วนของ Smart Technology ให้ลูกค้า หรือ SoftwareHouse ทั่วไป

 • ผลงาน/รางวัล

เครือข่ายความร่วมมือ