ห้องปฏิบัติการวิจัย

วิดีโอแนะนำห้องปฏิบัติการวิจัย

งานสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการ

 • วิเคราะห์ข้อมูล
 • สร้างตัวแบบการพยากรณ์ทางธุรกิจ
 • ให้ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ข้อมูลและข้อมูลขนาดใหญ่

ติดต่อ

งานสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการ

 • บริการเป็นที่ปรึกษาและให้บริการด้านการพัฒนาซอฟต์แวร์สนับสนุนการศึกษา ในรูปแบบ Software as a service: SaaS
 • เป็นที่ปรึกษาและให้บริการซอฟต์แวร์ เช่น การจัดการคลังสินค้า การซื้อ-ขาย บัญชี ระบบบุคคลากร ระบบจัดการประชุม
  และระบบสารบรรณ

ติดต่อ

งานสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการ

 • เป็นที่ปรึกษาทางด้านการพัฒนาแอปพลิเคชัน ทั้ง Mobile Application และ Web Application
 • เป็นที่ปรึกษาด้าน Data Analysis รวมถึงข้อมูลขนาดใหญ่ (Big Data)

ติดต่อ

งานสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการ

 • Embedded System หรือ IoT เพื่อแก้ปัญหาให้องค์กร
 • วิจัยเชิงลึกและใช้เทคนิค Soft Computing เพื่อวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ จาก Wireless Sensor Network

ติดต่อ

งานสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการ

 • สำหรับภาคธุรกิจ องค์กรขนาดกลาง และขนาดย่อม สามารถแจ้งความประสงค์ในด้านความช่วยเหลือทางด้านการวิเคราะห์ข้อมูล ทั้งทางด้าน Business Analyst และ Data Analyst เพื่อช่วยให้บริษัทมีผลประกอบการที่ดีขึ้น มีขั้นตอนการดำเนินการที่ดีขึ้น

ติดต่อ

งานสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการ

 • ให้เช่าใช้พื้นที่แม่ข่าย (Web Hosting) ติดตั้ง Server หรือ Cloud Server (SaaS) และดูแลระบบ Server
 • ให้บริการเป็นที่ปรึกษา การพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่พัฒนาโดยใช้เครื่องมือที่เป็นโอเพนซอร์ส รวมถึงให้บริการออกแบบและติดตั้งเว็บไซต์

ติดต่อ

งานสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการ

 • วิเคราะห์ความเข้าถึงได้ของเว็บไซต์และระบบสารสนเทศ เช่น ระบบร้านค้าออนไลน์ และวิเคราะห์การสร้างประสบการณ์ให้กับลูกค้าในการซื้อสินค้าและบริการโดยใช้เทคโนโลยีดิจิทัล
 • ให้คำปรึกษาด้านการวางแผนการใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการดำเนินงานของธุรกิจ เช่น การใช้ Cloud Computing, IoT, VoIP, CMS

ติดต่อ

งานสนับสนุนธุรกิจและผู้ประกอบการ

 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของธุรกิจ
 • ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิทัลเพื่อการพัฒนาธุรกิจ​
 • จัดอบรมและสนับสนุนการพัฒนากำลังคนด้านเทคโนโลยีดิจิทัล

ติดต่อ