ระบบสารสนเทศสำหรับบุคลากร

ระบบสารสนเทศภายในมหาวิทยาลัยบูรพา

ระบบเกี่ยวกับการบริหารจัดการ

านการเงิน/งานพัสดุ

งานบุคคล/สารบรรณ

วิชาการ

ประกันคุณภาพ

งานประชาสัมพันธ์