สาระน่ารู้

การรณรงค์ประหยัดพลังงาน

อบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562

คณะวิทยาการสารสนเทศ ได้กำหนดจัดโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยเบื้องต้น และฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปีการศึกษา 2562 ในวันพฤหัสบดีที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2562  เวลา 8.30 -16.00 น. ณ ห้อง IF-5T03 ชั้น 5 อาคารคณะวิทยาการสารสนเทศ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการสร้างความรู้ความเข้าใจพื้นฐานในการป้องกันอัคคีภัยและเกิดความตระหนักถึงอันตรายที่เกิดจากอัคคีภัย รวมทั้งจัดให้มีการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมหนีไฟให้กับบุคลากรและนิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ

เพื่อเตรียมความพร้อมในกิจกรรมดังกล่าว จึงขอเสนอ Animation เรื่อง " การปฏิบัติตนเมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ "ควรทำอย่างไร? เชิญรับชมได้เลยครับ
( Youtube : kittichai boetbo ) 

คู่มือปฏิบัติเมื่อเกิดภาวะฉุกเฉิน

 

http://blog.informatics.buu.ac.th

นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ NSC 2019 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019)

-------------------Application "What's The Fish?"------------------------นิสิตคณะวิทยาการสารสนเทศ รับพระราชทานถ้วยรางวัลชนะเลิศ NSC 2019 จากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในการแข่งขันพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์แห่งประเทศไทย ครั้งที่ 21 (NSC-2019)

โพสต์โดย BUU Research เมื่อ วันอังคารที่ 2 เมษายน 2019

เปิดบ้านคณะวิทยาการสารสนเทศ