ความร่วมมือ

ความร่วมมือ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มีความร่วมมือและความสัมพันธ์อันดีกับทุกภาคส่วน กล่าวคือ เรามีความร่วมมือกับ

  1. มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาชั้นนำในประเทศ
  2. ภาครัฐและบริษัทเอกชนด้านซอฟต์แวร์และเทคโนโลยีดิจิทัลชั้นนำของประเทศ
  3. มหาวิทยาลัยและสถาบันวิจัยที่มีชื่อเสียงในต่างประเทศ ทั้งภูมิภาคเอเชียและยุโรป

โดยกิจกรรมที่หลากหลายที่เราจัดร่วมกันนั้น ตอบสนองความต้องการของคู่ความร่วมมือของเราเป็นอย่างดี ทั้งในแง่ของวิชาการ การวิจัย การบริการวิชาการ รวมถึงการช่วยเหลือชุมชนและสังคมในแง่ของการพัฒนาและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการพัฒนา

หากท่านมีความประสงค์จะร่วมงานกับเรา ทั้งในด้านวิชาการ วิจัย การพัฒนากระบวนการ หรือท่านมีปัญหาต้องการให้เราช่วยในการแก้ปัญหาเหล่านั้น สามารถติดต่อเราได้ที่ informatics@buu.ac.th ได้ตลอดเวลา เรายินดีให้คำปรึกษา ให้ความร่วมเหลือ หรือทำงานร่วมกันอย่างมืออาชีพ

คณะวิทยาการสารสนเทศ มีการลงนามข้อตกลงร่วมกัน (MoU) เพื่อเป็นหลักฐานและกำหนดขอบเขตในการทำกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ร่วมกัน โดย MoU มีรายการดังต่อไปนี้

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในต่างประเทศ

มหาวิทยาลัยและสถาบันการศึกษาในประเทศ

ภาครัฐและเอกชน