ระบบสารสนเทศสำหรับนิสิต

ระบบทะเบียนและสถิตินิสิต
  • reg.buu.ac.th
  • ใช้สำหรับดูข้อมูลข่าวสารอัพเดท ดูตารางเรียนนิสิต ดูตารางสอนอาจารย์ ดูตารางการใช้ห้อง ดูปฏิทินการศึกษา ดูหลักสูตรที่เปิดสอน ตรวจสอบการสำเร็จการศึกษา แนะนำการลงทะเบียน ดูระเบียบข้อบังคับ และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการลงทะเบียน