ดร. คนึงนิจ กุโบลา

ดร. คนึงนิจ กุโบลา

 • ห้องทำงาน: IF-911D
 • Email: kubola@go.buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5367
 • Computer Graphics
 • Image Processing

ผลงานวิจัย :


หัวหน้าโครงการ

 • 2561 การศึกษาปัญหาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับรายวิชา ๘๘๖๒๐๑๕๙ หลักการโปรแกรมเชิงวัตถุ สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 33,050 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ผู้ร่วมวิจัย

 • 2565 ระบบคัดแยกพลาสติกอัตโนมัติบนพื้นฐานของการรู้จำวัตถุและสีเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 280,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2561 ความเข้าถึงได้ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 180,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2560 การปรับปรุงระบบเกรดเดอร์สำหรับวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 50,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ :     –


บทความตีพิมพ์เผยแพร่ :


ระดับนานาชาติ

 • Kubola, K., Kanangnanon, T., Jitngernmadan, P., Kongon, B., Jantarakongkul, B. (2024). Towards 3D Serious Game Simulation for Military Training. In The 21st International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2024) (pp.1-6)
 • Wayalun, P., Kubola, K. (2023). Contrast Parameter Estimation Based on Polynomial Regression for Amniotic Fluid Chromosome Image. In The 8th International Conference on Business and Industrial Research (ICBIR2023) (pp.-)
 • Fongsamnt, C., Kubola, K., Jitngernmadan, P., Boonmee, P. (2023). Automation 4.0 Training Environment based on PLCnext: A Technical Approach. In The 10th International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Applications. ICAICTA 2023 (pp.1-6)
 • Kubola, K., Srithammee, N., Jitngernmadan, P., Boonmee, P., Fongsamnt, C., Jantarakongkul, B. (2023). VR Training Effectiveness Evaluation based on Activity Data Analysis. In 20th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV2023) (pp.1 – 12)
 • Kubola, K., Jitngernmadan, P., Boonmee, P., Kongon, B. (2023). Optimal AI Model for Industrial AR Application based on Object Detection. In The 7th International Conference on Information Technology (InCIT2023) (pp.1-5)
 • Jitngernmadan, P., Kubola, K., Boonmee, P., Jantarakongkul, B. (2022). Hands-on PLC Training Approach for IT Students using Virtual Reality. In The 1st International Symposium on Industrial Engineering and Automation (ISIEA) 2022 (pp.1-11)
 • Jantarakongkul, B., Kubola, K., Srithammee, N., Jitngernmadan, P. (2022). Increasing Awareness of Cellular Signals on Smartphones using Augmented Reality. In The 13th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC) – ICTC2022 (pp.1-5)
 • Jantarakongkul, B., Kubola, K., Jitngernmadan, P., Boonmee, P. (2022). Need Analysis of a Rewarding System Based on Design Thinking in Respect of Waste Sorting Behavior, Case Study: Saensook City. In International Conference on Information Technology (InCIT2022) (pp.1-4)
 • Boonmee, P., Kubola, K., Jitngernmadan, P. (2022). Accuracy of Natural Language Processing Algorithms in Representing Stressed Words in Closed Captioning. In The 27th Asia Pacific Conference on Communications (APCC2022) (pp.1-5)
 • Kubola, K., Wayalun, P. (2020). Amniotic Fluid Bag Chromosome Geometric Features Detection. In 2020 – 5th International Conference on Information Technology (InCIT) (pp.294-299)
 • Wayalun, P., Kubola, K. (2019). Adaptive Image Enhancement for Automatic Complicated G-band Chromosome Number Detemination. In The Biomedical Engineering International Conference (pp.1-7)
 • Kubola, K., Wayalun, P. (2018). Automatic Determination of G-band Chromosomes Number based on Geometric Features. In The International joint conference on Computer Science and Software Engineering (pp.1-6)
 • Jitngernmadan, P., Kubola, K. (2015). Real-time Helpdesk System Architecture Approach for e-Learning using Asterisk. In The Sixth TCU International e-Learning Conference 2015 Global Trends in Digital LLearning (pp.248-253)

ระดับชาติ

 • จารุวรรณ สุระเสียง, คนึงนิจ กุโบลา, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ช. (2556). การประมาณเวลาในการพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา. ในการประชุมThe 11th International Conference on e-Business (pp.19-28)
 • ทศพล ปราชญ์ปรีชา, คนึงนิจ กุโบล. (2555). การตรวจจับจุดบกพร้องบนสิ่งทอโดยการหาเส้นขอบภาพร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม. ในการประชุมการประชุมทางวิชาการระดับชาติ ด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (pp.986-991)

 

 • ดาวน์โหลดประวัติย่อ
 • Kubola CV

 • Ph.D. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette, USA
 • M.Sc. (Computer Science) University of Southern California, USA
 • M.Sc. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette, USA
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น