ดร. คนึงนิจ กุโบลา

ดร. คนึงนิจ กุโบลา

 • ห้องทำงาน: IF-911D
 • Email: kubola@go.buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5367
 • Computer Graphics
 • Image Processing
 • Jantarakongkul B., Boonmee P., Kubola K., Charoenporn T., and Jitngernmadan P.. (2022). Need Analysis of a Rewarding System Based on Design Thinking in Respect of Waste Sorting Behavior, Case Study: Saensook City In International Conference on Information Technology (InCIT2022) (pp.1-4)
 • Jantarakongkul B., Srithammee N., Kubola K., and Jitngernmadan P.. (2022). Increasing Awareness of Cellular Signals on Smartphones using Augmented Reality In The 13th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC) – ICTC2022 (pp.1-5)
 • Boonmee P., Jitngernmadan P., Kubola K., Sinwongsuwat K., and Prempraneerach P.. (2022). Accuracy of Natural Language Processing Algorithms in Representing Stressed Words in Closed Captioning In The 27th Asia Pacific Conference on Communications (APCC2022) (pp.1-5)
 • Kubola K., Jantarakongkul B., Boonmee P., Jitngernmadan P.. (2022). Hands-on PLC Training Approach for IT Students using Virtual Reality In The 1st International Symposium on Industrial Engineering and Automation (ISIEA) 2022 (pp.1-11)
 • Jitngernmadan, P., & Kubola, K. (2015). Real-time Helpdesk System Architecture Approach for e-Learning using Asterisk. In Proceedings of The Sixth TCU International e-Learning conference (pp. 248). Bangkok: Thailand Cyber University.
 • ทศพล ปราชญ์ปรีชา และคนึงนิจ กุโบลา. (2555). การตรวจจับจุดบกพร่องบนสิ่งทอโดยการหาเส้นขอบภาพร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 หน้า (986-991). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • จารุวรรณ สุระเสียง, คนึงนิจ กุโบลา และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (2554). การประมาณเวลาในการพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา. ใน International Conference on e-Business 2013 หน้า (19-28). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
 • K. Kubola, and P. Wayalun, Automatic Detemination of The G-band Chromosome Number based on Geometric Features in The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018), Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand., 2018, pp. 1-5.
 • P. Wayalun and K. Kubola, “Adaptive Image Enhancement for Automatic Complicated G-band Chromosome Number Determination,” 2019 12th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), Ubon Ratchathani, Thailand, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/BMEiCON47515.2019.8990254.
 • K. Kubola and P. Wayalun, “Amniotic Fluid Bag Chromosome Geometric Features Detection,” 2020 – 5th International Conference on Information Technology (InCIT), Chonburi, Thailand, 2020, pp. 294-299.
 • ดาวน์โหลดประวัติย่อ
 • Kubola CV

 • Ph.D. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette, USA
 • M.Sc. (Computer Science) University of Southern California, USA
 • M.Sc. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette, USA
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น