ดร. คนึงนิจ กุโบลา

ดร. คนึงนิจ กุโบลา

 • ห้องทำงาน: IF-911D
 • Email: kubola@go.buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5367
 • Computer Graphics
 • Image Processing
 • Jitngernmadan, P., & Kubola, K. (2015). Real-time Helpdesk System Architecture Approach for e-Learning using Asterisk. In Proceedings of The Sixth TCU International e-Learning conference (pp. 248). Bangkok: Thailand Cyber University.
 • ทศพล ปราชญ์ปรีชา และคนึงนิจ กุโบลา. (2555). การตรวจจับจุดบกพร่องบนสิ่งทอโดยการหาเส้นขอบภาพร่วมกับโครงข่ายประสาทเทียม. ใน การประชุมทางวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 หน้า (986-991). กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • จารุวรรณ สุระเสียง, คนึงนิจ กุโบลา และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (2554). การประมาณเวลาในการพัฒนาโครงงานทางเทคโนโลยีสารสนเทศของนิสิตนักศึกษา. ใน International Conference on e-Business 2013 หน้า (19-28). ชลบุรี : มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา.
 • K. Kubola, and P. Wayalun, Automatic Detemination of The G-band Chromosome Number based on Geometric Features in The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018), Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand., 2018, pp. 1-5.
 • P. Wayalun and K. Kubola, “Adaptive Image Enhancement for Automatic Complicated G-band Chromosome Number Determination,” 2019 12th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), Ubon Ratchathani, Thailand, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/BMEiCON47515.2019.8990254.
 • K. Kubola and P. Wayalun, “Amniotic Fluid Bag Chromosome Geometric Features Detection,” 2020 – 5th International Conference on Information Technology (InCIT), Chonburi, Thailand, 2020, pp. 294-299.
 • ดาวน์โหลดประวัติย่อ
 • Kubola CV

 • Ph.D. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette, USA
 • M.Sc. (Computer Science) University of Southern California, USA
 • M.Sc. (Computer Science) University of Louisiana at Lafayette, USA
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยขอนแก่น