ดร.ณัฐพร ภักดี

ดร.ณัฐพร ภักดี

 • Web Design
 • Linux
 • Software Testing
 • Software Development Model
 • E-books
 • Nuttaporn Phakdee and Apisit Saengsai. (2022). Personality homogeneity team influences team performance in software engineering teams : A case study in software engineering student. KKU Science Journal, 50(1), 13-23.
 • อภิสิทธิ์ แสงใส, ณัฐพร ภักดี. (2022). Technical Skills-Based Team Formulation in Scrum Software Development and Its Impact on Programming Skills in Entry-Level Software Developers. Information Technology Journal, 18(1), 56-63.
 • ณัฐพร ภักดี, นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใส, ระบบติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย, In nCIT-2020
 • วันทนา ศรีสมบูรณ์ นวลศรี เด่นวัฒนา และณัฐพร ภักดี. (2562). การประยุกต์ใช้วิธีการเอไจล์สำหรับกระบวนการทดสอบการยอมรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพของสภาพยาบาล ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาตใต้วิจัย ครั้งที่ 9 (pp.9-17)
 • นวลศรี เด่นวัฒนา, ณัฐพร ภักดี, และศุภกิจ อนุพงษ์. (2562). แฟ้มประวัติครุภัณฑ์แบบพลวัต สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Information Technology (pp.164-168)
 • Sisomboon, W., Phakdee, N., Denwattana, N. (2019). Engaging and Motivating Developers by Adopting Scrum Utilizing Gamification In The 4th International Conference on Information Technology (pp.223-227)
 • ณัฐพร ภักดี. (2561). นวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันการศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออก. งบประมาณเงินรายได้จากเงินอุดหนุนรัฐบาล คณะวิทยาการสารสนเทศ.
 • ณัฐพร ภักดี. (2559). Digital Technology Model for Tourism Businesses Development Case Study of Saensuk Municipal Area. เงินรายได้ส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ.
 • ณัฐพร ภักดี. (2560). ระบบพยากรณ์สมรรถนะการพัฒนาซอฟต์แวร์ (ระยะที่ 1). เงินรายได้ส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ.
 • ณัฐพร ภักดี. (2560). The Design of Software Development Teams for Academic Scenarios. เงินรายได้ส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ.
 • ณัฐพร ภักดี. (2560). การประยุกต์ใช้เทคนิคเอไจล์สำหรับการทดสอบการยอมรับซอฟต์แวร์แบบ SaaS สำหรับองค์กรผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ขนาดเล็ก. เงินรายได้ส่วนงาน คณะวิทยาการสารสนเทศ.
 • ณัฐพร ภักดี. (สิงหาคม 2560). เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค, FEU academic review ฉบับที่ 11.
 • การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา