ดร.ณัฐพร ภักดี

ดร.ณัฐพร ภักดี

 • Web Design
 • Linux
 • Software Testing
 • Software Development Model
 • E-books

ผลงานวิจัย :


หัวหน้าโครงการ

 • 2567 การจำแนกทักษะของวิศวกรซอฟต์แวร์สำหรับสร้างตัวแบบสมรรถนะตามความต้องการขององค์กรซอฟต์แวร์ในประเทศไทย แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2565 ทักษะด้านบุคคลกับประสิทธิภาพของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 50,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2564 การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชา 89530164 ทักษะดิจิทัล แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 35,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ผู้ร่วมวิจัย

 • 2567 การพัฒนามอดูลการวัดความซับซ้อนของซอร์สโค้ดสำหรับแพลตฟอร์มการเรียนรู้การเขียนโปรแกรม แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2567 โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล ระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโรคระบาดในระดับนานาชาติ แหล่งทุน แหล่งทุนภายนอก งบประมาณ 2,660,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2566 การศึกษาการประยุกต์ Robotic Process Automation เพื่อการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 120,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2566 โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล ระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโรคระบาดในระดับนานาชาติ แหล่งทุน แหล่งทุนภายนอก งบประมาณ 800,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2565 การเลือกตำแหน่งที่เหมาะสมสำหรับสถานีเปลี่ยนแบตเตอรี่ด้วยวิธี AHP โดยใช้ GIS แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 280,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2565 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการตรวจวิเคราะห์หาสารฟอร์มาลินที่เจือปนในอาหารทะเลที่จำหน่ายในบริเวณเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 0 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2565 โครงการพัฒนาระบบวัดคุณภาพสัญญาณอินเทอร์เน็ตบรอดแบนด์ของผู้ให้บริการ แหล่งทุน สำนักงานคณะกรรมการกิจการการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (สำนักงาน กสทช.) งบประมาณ 6,892,405 คณะวิศวกรรมศาสตร์ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2564 การเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางเรียนรู้ทางไกลกับเรียนรู้ในห้องเรียน สำหรับการศึกษาวิธีการพัฒนาซอฟต์แวร์แบบเอไจล์ด้วยเกมมิฟิเคชัน แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 50,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2564 โครงการศึกษาและรวบรวมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 33,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2561 นวัตกรรมซอฟต์แวร์เพื่อการควบคุมและติดตามการปฏิบัติงานของบุคลากร ในสถาบันการศึกษา เขตพื้นที่ภาคตะวันออก แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 280,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ :


ระดับนานาชาติ

 • Onuean, A., Phakdee, N., Arbking, J. (2023). Optimized Selection of Motorcycle Battery Swapping Stations Under Flexible Demand by Using Distance Function And Gis Technique. ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT), 17, 432–439.
 • Sisomboon, W., Phakdee, N., Denwattana, N. (2021). Adopting the UAT Scrum Framework for Systematic Quality Assurance. NU International Journal of Science (NUIJS), 18, 89-105.

ระดับชาติ

 • ณัฐพร ภักดี, อภิสิทธิ์ แสงใ. (2565). ความเหมือนทางบุคลิกภาพกับประสิทธิภาพของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 50, 13-23.
 • อภิสิทธิ์ แสงใส, ณัฐพร ภักด. (2565). การจัดตั้งทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัมโดยใช้ทักษะด้านเทคนิคเป็นฐาน และผลกระทบต่อทักษะการเขียนโปรแกรมของกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับเริ่มต้น. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 18, 56-63.
 • Sisomboon, W., Phakdee, N. (2022). A comparative study of Online vs. Onsite Trainings for Scrum using gamification. NU. International Journal of Science, 19, 18-36.
 • นวลศรี เด่นวัฒนา, ณัฐพร ภักดี, มาโนชญ์ ใจกว้า. (2560). เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชันแบบไดนามิค. วารสารวิชาการมหาวิทยาลัยฟาร์อีสเทอร์น, 11, 31-43

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ :


ระดับนานาชาติ

 • Phakdee, N., Arbking, J., Sisomboon, W. (2024). Adopted Acceptance Test-Driven Development (ATDD) to produce Robotic Process Automation (RPA) for reducing teaching workload. In Asia-Pacific Conference on Communications (pp.237 – 243)
 • Saengsai, A., Chinnasarn, K., Phakdee, N., Wattanamongkhol, N., Onuean, A., Boonsongsrikul, A. (2024). Broadband Internet Speed Dashboard for Sustainable Service Improvement in Thailand. In 2024 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp) (pp.418-423)
 • Sisomboon, W., Phakdee, N., Sameenoi, Y., Yookwan, W., Saengsai, A. (2023). A Framework for Bang Saen Safe Food Avenue Management System. In 2022 26th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) (pp.134-139)
 • Kantasa-ard, A., Phakdee, N., Wattanamongkhol, N. (2023). Investigating the applicable position of established cloud servers using the hybrid partitional clustering. In The 2023 International Electrical Engineering Congress (iEECON2023) (pp.124-127)
 • Phakdee, N., Saengsai, A. (2023). Influence of Human Skills on Scrum Teams: A Case Study of Junior Team Software Development. In The 15th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE) (pp.1-6)
 • Phakdee, N., Pianprasit, P. (2023). KruCode: An Online Learning Programming Platform for Programming Course. In The 27th International Computer Science and Engineering Conference 2023 (ICSEC 2023) (pp.79-84)
 • Phakdee, N., Ham, J., Onuean, A. (2022). Toward Suitable Area Coverage for Finding Battery Swapping Station Locations using GIS and Distance Function. In 13th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC) (pp.-)
 • Sisomboon, W., Phakdee, N., Denwattana, N. (2019). Engaging and Motivating Developers by Adopting Scrum Utilizing Gamification. In The 4th International Conference on Information Technology (pp.223-227)
 • Sisomboon, W., Phakdee, N. (2016). Adopting a Combination of Scrum and Waterfall Methodologies in Developing Tailor-made SaaS products for Thai Service and Manufacturing SMEs. In The International Computer Science & Engineering Conference 2016 (pp.1-6)

ระดับชาติ

 • ณัฐพร ภักดี, นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใ. (2563). ระบบติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัย. ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (pp.17)
 • ณัฐพร ภักด. (2562). ความสัมพันธ์ระหว่างการควบรวมตาแหน่งประธานกรรมการบริษัทและความระมัดระวังทางบัญชี ของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในการประชุมการประชุมระดับชาติและนานาชาติด้านวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 3 ปี 25623rd International (pp.113-124)
 • นวลศรี เด่นวัฒนา, ณัฐพร ภักด. (2562). แฟ้มประวัติครุภัณฑ์แบบพลวัต สำหรับสถาบันอุดมศึกษา โดยใช้สถาปัตยกรรมเชิงบริการ. ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Information Technology (pp.164-168)
 • วันทนา ศรีสมบูรณ์, ณัฐพร ภักดี, นวลศรี เด่นวัฒน. (2562). การประยุกต์ใช้วิธีการเอไจล์สำหรับกระบวนการทดสอบการยอมรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพของสภาพยาบาล. ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาตใต้วิจัย ครั้งที่ 9 (pp.9-17)
 • ณัฐพร ภักด. (2561). อิทธิพลของคณะกรรมการที่มีความรู้ด้านบัญชีการเงินที่ส่งผลกระทบต่อความมีเสถียรภาพกำไรของบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย. ในการประชุม- (pp.84-94)
 • นวลศรี เด่นวัฒนา, ณัฐพร ภักดี, มาโนชญ์ ใจกว้า. (2559). เครื่องมือควบคุมการปรับแต่งแม่แบบเว็บแอปพลิเคชัน. ในการประชุมการประชุมวิชาการนานาชาติด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรม ครั้งที่ 20 (pp.525-530)
 • การศึกษาบัณฑิต (คณิตศาสตร์), มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สถิติประยุกต์), สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต, มหาวิทยาลัยบูรพา