ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (ประธานหลักสูตร)

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (ประธานหลักสูตร)

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน (ประธานหลักสูตร)

 • ห้องทำงาน: IF-912D
 • Email: prajaks@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: +66 (0)38 10 5374
 • Human Computer Interaction
 • Accessibility
 • Usability
 • Automation
 • Internet of Things
 • UX/UI
 • AR/VR
 • Boonmee, P., Jantarakongkul, B., Jitngernmadan, P., VR Training Environment for Electrical Vehicle Assembly Training in EEC, InCIT-2020
 • S.Thokrairak, K.thibuy, P.Jitngernmadan, Valuable Waste Classification Modeling based on SSD-MobileNet, In InCIT-2020, Chonburi
 • K.thibuy, S.Thokrairak, P.Jitngernmadan, Holistic Solution Design and Implementation for Smart City Recycle Waste Management Case Study: Saensuk City, In InCIT-2020, Chonburi
 • P. Jitngernmadan, iFeedingBot: A Vision-based Feeding Robotic Arm Prototype based on Open Source Solotion, In ICCHP 2020, Austria, Sep 9-11, 2020
 • Jitngernmadan, P. (2019). Holistic Evaluation Method and Tools for Local Government Websites Case Study: EEC, Thailand, In AAATE-2019 (pp.-)
 • Jitngernmadan, P., Boonmee, P. (2019). Key Factors of Usability of Science and Technology Faculties’ Website: Marketing Purpose, In InCIT-2019, pp.289-293
 • องอาจ สอนงาม, สิทธิโชค อุ่นคา, วิวัฒน์ชัย สถาพรนพคุณ, และประจักษ์ จิตเงินมะดัน. (2562). ระบบต้นแบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กในโรงงานอตุ สาหกรรมในเวลาจริงด้วย IoT ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Information Technology (pp.248-252)
 • Jitngernmadan, P. (2019). Holistic Evaluation Method and Tools for Local Government Websites Case Study: EEC, Thailand In The 15th International Conference of the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (pp.-)
 • Jitngernmadan, P., Boonmee, P. (2019). Key Factors of Usability of Science and Technology Faculties’ Website: Marketing Purpose In The 4th International Conference on Information Technology (pp.289-293)
 • Jitngernmadan, P., & Kubola, K. (2015). Real-time Helpdesk System Architecture Approach for e-Learning using Asterisk. In Proceedings of The Sixth TCU International e-Learning conference (pp. 248). Bangkok: Thailand Cyber University.
 • Kaewsonti, T., & Jitngernmadan, P. (2014). Google Web Speech API Implementation Case Study: English Skill Online Practice. In Proceedings of The Fifth TCU International e-Learning conference. Bangkok: Thailand Cyber University.
 • Onlaor, K., Boonmee, P., & Jitngernmadan, P. (2014). Conference Management System for Information Technology Academic Conference : A SaaS Approach. In Proceeding of The Burapha University International Conference 2014 (pp. 261-268). Chonburi: Burapha University.
 • Prajaks Jitngernmadan, Norbert Stuhrmann and Reinhard Langmann, “Mixed Learning Environment for the Real-Time Communication System PROFINET”, Fifth International REV (Remote Engineering and Virtual Instrumentation) Conference, Duesseldorf, Germany, 2008.
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • CV Prajaks 2018
 • Ph.D. (Doctoral Programme in Engineering Sciences) (Doktor der technischen Wissenschaften), Linz, Austria
 • M.Sc. (Electrical Engineering and Information Technologies) University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany
 • B.Sc. (Information Technology) University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany