ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

ดร.ประจักษ์ จิตเงินมะดัน

 • ห้องทำงาน: IF-912D
 • Email: prajaks@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: +66 (0)38 10 5374
 • Human Computer Interaction
 • Accessibility
 • Usability
 • Automation
 • Internet of Things
 • UX/UI
 • AR/VR
 • Erwin Rauch, Matteo De Marchi, Prajaks Jitngernmadan, Felipe M. Martin. (2021). Needs Analysis for Education and Training on Automation 4.0 in Thailand In The 11th Annual International Conference on Industrial Engineering and Operations Management (IEOM), Singapore (pp.21)
 • Boonmee, P., Jantarakongkul, B., Jitngernmadan, P., VR Training Environment for Electrical Vehicle Assembly Training in EEC, InCIT-2020
 • S.Thokrairak, K.thibuy, P.Jitngernmadan, Valuable Waste Classification Modeling based on SSD-MobileNet, In InCIT-2020, Chonburi
 • K.thibuy, S.Thokrairak, P.Jitngernmadan, Holistic Solution Design and Implementation for Smart City Recycle Waste Management Case Study: Saensuk City, In InCIT-2020, Chonburi
 • P. Jitngernmadan, iFeedingBot: A Vision-based Feeding Robotic Arm Prototype based on Open Source Solotion, In ICCHP 2020, Austria, Sep 9-11, 2020
 • Jitngernmadan, P. (2019). Holistic Evaluation Method and Tools for Local Government Websites Case Study: EEC, Thailand, In AAATE-2019 (pp.-)
 • Jitngernmadan, P., Boonmee, P. (2019). Key Factors of Usability of Science and Technology Faculties’ Website: Marketing Purpose, In InCIT-2019, pp.289-293
 • องอาจ สอนงาม, สิทธิโชค อุ่นคา, วิวัฒน์ชัย สถาพรนพคุณ, และประจักษ์ จิตเงินมะดัน. (2562). ระบบต้นแบบเฝ้าระวังฝุ่นละอองขนาดเล็กในโรงงานอตุ สาหกรรมในเวลาจริงด้วย IoT ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ National Conference on Information Technology (pp.248-252)
 • Jitngernmadan, P. (2019). Holistic Evaluation Method and Tools for Local Government Websites Case Study: EEC, Thailand In The 15th International Conference of the Association for the Advancement of Assistive Technology in Europe (pp.-)
 • Jitngernmadan, P., Boonmee, P. (2019). Key Factors of Usability of Science and Technology Faculties’ Website: Marketing Purpose In The 4th International Conference on Information Technology (pp.289-293)
 • Jitngernmadan, P., & Kubola, K. (2015). Real-time Helpdesk System Architecture Approach for e-Learning using Asterisk. In Proceedings of The Sixth TCU International e-Learning conference (pp. 248). Bangkok: Thailand Cyber University.
 • Kaewsonti, T., & Jitngernmadan, P. (2014). Google Web Speech API Implementation Case Study: English Skill Online Practice. In Proceedings of The Fifth TCU International e-Learning conference. Bangkok: Thailand Cyber University.
 • Onlaor, K., Boonmee, P., & Jitngernmadan, P. (2014). Conference Management System for Information Technology Academic Conference : A SaaS Approach. In Proceeding of The Burapha University International Conference 2014 (pp. 261-268). Chonburi: Burapha University.
 • Prajaks Jitngernmadan, Norbert Stuhrmann and Reinhard Langmann, “Mixed Learning Environment for the Real-Time Communication System PROFINET”, Fifth International REV (Remote Engineering and Virtual Instrumentation) Conference, Duesseldorf, Germany, 2008.
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • CV Prajaks 2018
 • Ph.D. (Doctoral Programme in Engineering Sciences) (Doktor der technischen Wissenschaften), Linz, Austria
 • M.Sc. (Electrical Engineering and Information Technologies) University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany
 • B.Sc. (Information Technology) University of Applied Sciences Duesseldorf, Germany