ดร.พิเชษ วะยะลุน (ประธานหลักสูตร)

ดร.พิเชษ วะยะลุน (ประธานหลักสูตร)

 • ห้องทำงาน: IF-908E
 • Email: vayalun@gmail.com
 • โทรศัพท์: 5389
 • Image processing
 • Medical Image Processing
 • Computer Graphics
 • Machine Learning
 • IoT
 • Embedded Systems
 • P. Wayalun, P. Wanchanthuek ,P. Songrum , P. Chompoowises, and N. Laopracha, “A Hybrid Method for Enhancement of G-banding Metaphase Chromosome” Journal of Convergence Information Technology, Advanced Institute of Convergence Information Technology, Vol. 7, No. 21, pp 391-399, November 2012.
 • P. Wayalun, P. Wanchanthuek ,P. Songrum , P. Chompoowises, and N. Laopracha, “Evaluation of Automated Chromosome G-band Images Enhancement Using Histogram Equalization” KKU Res J , Vol. 32, No. 1, pp 25-32, Mach 2013.
 • P. Wayalun, N. Laopracha, P. Wanchanthuek , “Quality Evaluation for Edge Detection of Chromosome G-band Images for Segmentation” Applied Medical Informatics, Vol. 32, No. 1, pp 25-32, February 2013.
 • P. Wayalun, S. Saiyod, and N. Chamadol, “A Hybrid Technique of Noise Reduction with Periductal Fibrosis Ultrasound Images for Periductal Fibrosis Detection System of Cholangiocarcinoma Surveillance” Advanced Materials Research, Vol. 931-932, pp. 1407-1411, May 2014.
 • P. Wayalun, N. Laopracha, and S. Saiyod, “Automatic Chromosome G-band Segmentation from Background Images” KKU Res J., Vol. 19, No. 4, pp. 526-538, July 2014.
 • S. Saiyodand P. Wayalun, “A new technique for edge detection of chromosome G-BAND images for segmentation” Studies in Computational Intelligence, Vol. 551, pp. 315-323, 2014.
 • A. Khonyang, S. Saiyod, and P. Wayalun, “Reduce the Complexity of Estimation a 2D Horizontal Directional Sound usingCross-correlation Method for the Recognition of Robot Voice Directions”, KKU Science Journal, Vol. 42, No. 3, pp. 658-668, Oct 2014.
 • S. Loonpeng, S. Saiyod, and P. Wayalun, “Obstacle Detection for Unmanned Aerial Vehicle Movement by using 3D Stereoscopic”, KKU Science Journal, Vol. 42, No. 3, pp. 681-692, Oct 2014.
 • Wayalun, P. Saiyod, S. & Chamadol, N. (2018) Enhancement Of Bile Duct Ultrasound Images For Cholangiocarcinoma Surveillance, Malaysian Journal of Computer Science, 31(4), 238-254.
 • P. Wayalun, N. Laopracha, P. Chompoowises, P. Wanchanthuek, “Evaluation of Automated Chromosome Image Segmentation”, 7th National Conference on Computing and Information Technology, May 2011, Bangkok, Thailand, pp. 392-396.
 • P. Wayalun, P. Chompoowises, N. Laopracha, P. Wanchanthuek, “Evaluation of Automated Chromosome Images Enhancement”, 4th National Conference on Information Technology, April 2012, Cha am, Thailand, pp. 6-11.
 • P. Wayalun, N. Laopracha, J. Polpinij, and P. Wanchanthuek, “Automatic Chromosome Segmentation from Background Images”, 8th National Conference on Computing and Information Technology, May 2012, Pattaya, Bangkok, pp. 910-916.
 • P. Wayalun, P. Chompoowises, N. Laopracha, P. Wanchanthuek, “Images Enhancement of G-band Chromosome Using histogram equalization, OTSU thresholding, morphological dilation and flood fill techniques”, The 8th International Conference on Computing and Networking Technology, August 2012, Jung-gu, Korea, pp. 163-168.
 • T. Chaikhumpha, P. Ket, P. Wayalun, and P. Wanchanthuek, “Evaluation of Automated Chromosome Images Classification”, 8th National Conference on Computing and Information Technology, May 2012, Pattaya, Bangkok, pp. 881-887.
 • N. Wonganun, P. Wayalun, A. Parysun, P. Songrum, “A Dept Collection Online System”, The ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUCC-2556), Chanthaburi, Thailand, pp. 450-460, February 2013.
 • S. Saiyod, and P. Wayalun, “A Hybrid Technique for Overlapped Chromosome Segmentation of G-band Mataspread Images Automatic”, The Fourth International Conference on Digital Information and Communication Technology and its Applications (DICTAP2014), Bangkok, Thailand, pp. 400-404, May 2014.
 • P. Wayalun, S. Saiyod, and N. Chamadol, “A Hybrid Technique for Enhancement of Periductal Fibrosis Ultrasound Images for Cholangiocacinoma Surveillance” 6th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE 2014), Eastparc Hotel, Yogyakarta, Indonesia. pp. 38-39, Oct 2014
 • P. Wayalun, S. Saiyod, and N. Chamadol, “Surveillance of Cholangiocarcinoma using computational methods for analysis of Periductal Fibrosis derived from ultrasound images”Precongress Symposium 2014 Cinical Research of Cholangiocarcinoma Based on CASCAP Tools, faculty of Medicine, KhonKaen University, Thailand, pp. 47-48, Oct 2014.
 • S. Saiyodand P. Wayalun, “A new technique for edge detection of chromosome G-BAND images for segmentation” 6th Asian Conference on Intelligent Information and Database System (ACCIDS), Thailand, pp. 315-323, 2014.
 • S. Saiyod, P.Wayalun, CKhorinphan,JChaichawananit, SBoonkwang“A Novel Technique of Liver Ultrasound Image Enhancement by Modified Fourier Transform for Bile Duct Cancer Surveillance”. 20thInternational Computer Science and Engineering Conference 2016, Chiang Mai Orchid Hotel, Chiangmai, Thailand, 2016.
 • S. Saiyod, P.Wayalun, C Khorinphan, J Chaichawananit, S Boonkwang“Motion Blur Parameter Estimation Based on Autocorrelation for Liver Ultrasound Image”. 20th International Computer Science and Engineering Conference 2016, Chiang Mai Orchid Hotel, Chiangmai, Thailand, 2016.
 • C. Khorinphan, S. Saiyod, P. Wayalun “Thai Speech Synthesis Based on Formant Synthesis for Home Robot”. 20thInternational Computer Science and Engineering Conference 2016, Chiang Mai Orchid Hotel, Chiangmai, Thailand, 2016.
 • A. Taladon, V. Piromchai, P. Wayalun, and S. Rasmequa, “Cholangiocarcinoma Screening System for Bile Duct Ultrasound Image by Using CLAHE, MedianBlur, Grassian, Otsu and Canny,” in 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing, KMITL, Bangkok, Thailand., 2018, pp. 1-8 (Excellent paper award).
 • T. Aunkal, S. Sangsongkarm, P. Wayalun, and S. Rasmequa, “Analyzes of El Nino and La Nina Conditions using Satellite Imagery Sea Surface Temperature,” in 6th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2018, KMITL, Bangkok, Thailand., 2018, pp. 1-8.
 • K. Kubola, and P. Wayalun, Automatic Detemination of The G-band Chromosome Number based on Geometric Features in The 15th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2018), Mahidol University, Nakhon Pathom, Thailand., 2018, pp. 1-5.
 • P. Wayalun and K. Kubola, “Adaptive Image Enhancement for Automatic Complicated G-band Chromosome Number Determination,” 2019 12th Biomedical Engineering International Conference (BMEiCON), Ubon Ratchathani, Thailand, 2019, pp. 1-5, doi: 10.1109/BMEiCON47515.2019.8990254.
 • K. Kubola and P. Wayalun, “Amniotic Fluid Bag Chromosome Geometric Features Detection,” 2020 – 5th International Conference on Information Technology (InCIT), Chonburi, Thailand, 2020, pp. 294-299.
 • T. Aunkal, S. Sangsongkarm, P. Wayalun, and S. Rasmequa, “Robot Vacuum and Measure Dust PM 2.5 PM 1.0 and PM 10 based on IOT and Embedded System,” in 9th ASEAN Undergraduate Conference in Computing (AUC2) 2021, RMUTR, Hua Hin, Prachuap Khiri Khan, Thailand., 2021, pp. 1-8.
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • Pichet CV
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยขอนแก่น
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
 • วศ.บ. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) เกียรตินิยมอันดับ 2 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร