ผศ.ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ (ประธานหลักสูตร)

 • Image Processing
 • Image Decomposition
 • Machine Learning
 • Pattern Recognition
 • Signal Processing
 • Data Mining

ผลงานวิจัย :


หัวหน้าโครงการ

 • 2567 การจำแนกโรคเบาหวานขึ้นตาจากภาพจอประสาทตา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 150,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2566 การจำแนกประเภทโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวเคลื่อนจากภาพเอกซเรย์ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 146,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2565 การจำแนกประเภทการโจมตีทางเครือข่ายด้วยโครงข่ายประสาทเทียมแบบคอนโวลูชัน แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 119,800 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2565 การจำแนกประเภทโรคต้อหินจากภาพจอประสาทตา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 120,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนและการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ผู้ร่วมวิจัย

 • 2565 การตรวจจับโรคกระดูกสันหลังส่วนเอวแบบอัตโนมัติโดยใช้เทคนิคการประมวลผลภาพ แหล่งทุน แหล่งทุนภายนอก งบประมาณ 868,581 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
  วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ ระดับนานาชาติ
 • Suttapakti, U. (2022). Spatial-Frequency Redistribution-based Saliency Region Detection for Thai Text Localisation. ECTI Transactions on Computer and Information Technology, 16, 109-124.

ระดับชาติ

 • พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์, อังศุมาลี สุทธภักติ. (2564). ไดอะเกม: แอปพลิเคชันสำหรับส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 49, 58-71.

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ :


ระดับนานาชาติ

 • Suttapakti, U., Sae-chueng, S. (2024). Binary Count Ratio for Lung Cancer Classification in Computerized Tomography Scan Images. In The 6th International Conference on Artificial Intelligence in Information and Communication (ICAIIC 2024) (pp.1-5)
 • Suttapakti, U. (2023). Weighting Histogram of Oriented Gradients for Spondylolisthesis Classification From X-Ray Images. In The 20th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (pp.1-6)
 • Suttapakti, U. (2023). Embedded Histogram of Oriented Gradients for Glaucoma Classification of Fundus Images. In The 38th International Technical Conference on Circuits/Systems, Computers, and Communications (ITC-CSCC) (pp.1-6)
 • Suttapakti, U. (2022). Seven Segment Display Detection and Recognition via Deep Learning Technique. In 2022 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp.1-4)
 • Bunpeng, A., Suttapakti, U. (2022). Two-Dimensional Variational Mode Decomposition with Texture Feature Extraction for Glaucoma Classification from Retinal Images. In The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022) (pp.294-299)
 • Suttapakti, U., Onpans, J., Srikamdee, S. (2022). Multi-directional Texture Feature Extraction for Glaucoma Classification from Color Retinal Images. In The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022) (pp.368-372)
 • Suttapakti, U., Saechueng, S., Bunpeng, A. (2022). Variational Feature Selection with Convolutional Neural Network for Network Intrusion Classification. In 2022 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp.1-4)
 • Suttapakti, U., Bunpeng, A. (2021). Stationary Wavelet-Based Adaptive Face Transform for Face Recognition in Lighting Conditions. In The 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2021) (pp.340-345)
 • Suttapakti, U., Bunpeng, A. (2021). Adaptive Kernel Transform for Face Recognition under Uneven Illumination Conditions. In The 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2021) (pp.98-103)
 • Suttapakti, U., Pianprasit, P. (2020). Variational Feature Extraction of Two-Dimensional Variational Mode Decomposition for Alzheimer’s Disease Classification. In The 12th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE2020) (pp.-)
 • Suttapakti, U., Bunpeng, A. (2019). Potato Leaf Disease Classification Based on Distinct Color and Texture Feature Extraction. In The International Symposium on Communications and Information Technologies (pp.82-85)

ระดับชาติ

 • อังศุมาลี สุทธภักติ, วิทวัส พันธุมจินดา, เอกภพ บุญเพ็. (2566). การจำแนกโรคอัลไซเมอร์ด้วยการแยกองค์ประกอบแบบผันแปรร่วมกับการวิเคราะห์องค์ประกอบหลักและเอ็นโทรปี. ในการประชุมThe 19th National Conference on Computing and Information Technology (pp.1-6)
 • อังศุมาลี สุทธภักติ, เอกภพ บุญเพ็. (2563). แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย. ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 12 (NCIT2020) (pp.34-39)

 

 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี