ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ (ประธานหลักสูตร)

ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ (ประธานหลักสูตร)

ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ (ประธานหลักสูตร)

 • Image Processing
 • Image Decomposition
 • Machine Learning
 • Pattern Recognition
 • Signal Processing
 • Data Mining
 • Suttapakti, U., Srikamdee, S., & Onpans, J. (2022). Multi-directional Texture Feature Extraction for Glaucoma Classification from Color Retinal Images In The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022) (pp.368-372)
 • Bunpeng, A. & Suttapakti, U. (2022). Two-Dimensional Variational Mode Decomposition with Texture Feature Extraction for Glaucoma Classification from Retinal Images In The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022) (pp.294-299)
 • Titijaroonroj, T., Suttapakti, U., & Nunsong, W. (2022). Spatial-Frequency Redistribution-based Saliency Region Detection for Thai Text Localisation. ECTI Transactions on Computer and Information Technology, 16(1), 109-124.
 • Saechueng, S., Suttapakti, U., & Bunpeng, A. (2022). Variational Feature Selection with Convolutional Neural Network for Network Intrusion Classification In 2022 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp.1-4)
 • Suttapakti, U., Titijaroonroj, T., Nunsong, W., & Kakanopas, D. (2022). Seven Segment Display Detection and Recognition via Deep Learning Technique. In 2022 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp.1-4)
 • Suttapakti, U, Bunpeng, A. (2021). Adaptive Kernel Transform for Face Recognition under Uneven Illumination Conditions In The 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2021) (pp.98-103)
 • Suttapakti, U, Bunpeng, A. (2021). Stationary Wavelet-Based Adaptive Face Transform for Face Recognition in Lighting Conditions In The 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2021) (pp.340-345)
 • พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ และอังศุมาลี สุทธภักติ. (2564). ไดอะเกม: แอปพลิเคชันสำหรับส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 49(1), 58-71.
 • อังศุมาลี สุทธภักติ และเอกภพ บุญเพ็ง. (2020). แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย. Proceedings of the 12th National Conference on Information Technology (น. 34-39). ชลบุรี: ประเทศไทย.
 • Suttapakti, U., & Pianprasit, P. (2020). Variational Feature Extraction of Two-Dimensional Variational Mode Decomposition for Alzheimer’s Disease Classification. Proceedings of the 12th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering. Indonesia. (Best paper award)
 • Suttapakti, U., & Bunpeng, A. (2019). Potato Leaf Disease Classification Based on Distinct Color and Texture Feature Extraction. Proceedings of the 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 82-85). Ho Chi Minh City: Vietnam.
 • Suttapakti, U., Pasupa, K., & Woraratpanya, K. (2017). Empirical Monocomponent Image Decomposition. IEEE Access, 6, 38706–38735. DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2783399
 • Titijaroonroj, T., Kaewaramsri, Y., Suttapakti, U., Woraratpanya, K., & Kuroki, Y. (2016). Texture analysis assessment for images. Proceeding of 8th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (pp. 1–6). Yogyakarta: Indonesia.
 • Woraratpanya, K., Suttapakti, U., Boonchukusol, P., Pasupa, K., Titijaroonroj, T., Hokking, R., Kuroki, Y., & Kato, Y. (2014). Text-Background Decomposition for Thai Text Localization and Recognition in Natural Scenes. Proceeding of the 6thInternational Conference on Information Technology and Electrical Engineering (pp. 138–143). Yogyakarta: Indonesia.
 • Suttapakti, U., Woraratpanya, K., & Pasupa, K. (2013). Font Descriptor Construction for Printed Thai Character Recognition. Proceedings of the IAPR International Conference on Machine Vision Applications (pp. 45–48). Kyoto: Japan.
 • Suttapakti, U., & Woraratpanya, K. (2010). Document Image Classification Using Texture Features. Proceedings of the 6thNational Conference on Computing and Information Technology (pp. 647–652). Bangkok: Thailand.
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี