ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

ดร.อังศุมาลี สุทธภักติ

 • Image Processing
 • Image Decomposition
 • Machine Learning
 • Pattern Recognition
 • Signal Processing
 • Data Mining
 • U.Suttapakti, P.Pianprasit. ไดอะเกม: แอปพลิเคชันสำหรับส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ
 • อังศุมาลี สุทธภักติ, เอกภพ บุญเพ็ง, แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย, In nCIT-2020
 • Variational Feature Extraction of Two-Dimensional Variational Mode Decomposition for Alzheimer’s Disease Classification, In ICITEE 2020, Indonesia, Oct 6-8, 2020
 • Suttapakit, U., Bungpens, A. (2019). Potato Leaf Disease Classification Based on Distinct Color and Texture Feature Extraction In The International Symposium on Communications and Information Technologies (pp.82-85)
 • Suttapakti, U., Pasupa, K., & Woraratpanya, K. (2017). Empirical Monocomponent Image Decomposition. IEEE Access, 6, 38706–38735. DOI: 10.1109/ACCESS.2017.2783399
 • Titijaroonroj, T., Kaewaramsri, Y., Suttapakti, U., Woraratpanya, K., & Kuroki, Y. (2016). Texture analysis assessment for images. Proceeding of 8th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (pp. 1–6). Yogyakarta: Indonesia.
 • Woraratpanya, K., Suttapakti, U., Boonchukusol, P., Pasupa, K., Titijaroonroj, T., Hokking, R., Kuroki, Y., & Kato, Y. (2014). Text-Background Decomposition for Thai Text Localization and Recognition in Natural Scenes. Proceeding of the 6thInternational Conference on Information Technology and Electrical Engineering (pp. 138–143). Yogyakarta: Indonesia.
 • Suttapakti, U., Woraratpanya, K., & Pasupa, K. (2013). Font Descriptor Construction for Printed Thai Character Recognition. Proceedings of the IAPR International Conference on Machine Vision Applications (pp. 45–48). Kyoto: Japan.
 • Suttapakti, U., & Woraratpanya, K. (2010). Document Image Classification Using Texture Features. Proceedings of the 6thNational Conference on Computing and Information Technology (pp. 647–652). Bangkok: Thailand.
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • ปร.ด. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
 • วท.บ. (เทคโนโลยีอาหาร) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี