ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

ผศ.ดร. กฤษณะ ชินสาร

 • ห้องทำงาน: IF-913B/ห้องคณบดี ชั้น 2 IF-215
 • Email: krisana@informatics.buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5369
 • Data Structure and Algorithms Design
 • Computer Graphics
 • Digital Image Progressing
 • Neural Network
 • Natural Language Processing
 • Machine Learning

Journal:

 1. Watcharaphong Yookwan, Krisana Chinnasarn, (Senior Member, IEEE), Chakchai So-In, (Senior Member, IEEE), and Paramate Horkaew. (2022). Multimodal Fusion of Deeply Inferred Point Clouds for 3D Scene Reconstruction Using Cross-Entropy ICP. IEEE Access, 10(2022), 77123-77136.
 2. Ratanak Khoeun, Ponlawat Chophuk, and Krisana Chinnasarn. (2022). Emotion Recognition for Partial Faces Using a Feature Vector Technique. Sensors, 22(12), 4633.
 3. Ponlawat Chophuk, Kosin Chamnongthai and Krisana Chinnasarn. (2022). Backhand-Approach-Based American Sign Language Words Recognition Using Spatial-Temporal Body Parts and Hand Relationship Patterns. Sensors, 22(12), 4554.
 4. Athita Onuean, Hanmin Jung, and Krisana Chinnasarn. (2021). Finding Optimal Stations Using Euclidean Distance and Adjustable Surrounding Sphere. Applied Sciences, 11(2), 848 (1-17).
 5. Luangruangrong, W. & Chinnasarn, K. (2019). Optic Disc Localization in Complicated Environment of Retinal Image Using Circular-Like Estimation. Arabian Journal for Science and Engineering, 44(4), 4009–4026.
 6. Voraboot, P., Rasmequan, S., Chinnasarn, K., & Lursinsap, C. (2015). Improving Classification Rate constrained to Imbalanced data between overlapped and non-overlapped regions by hybrid algorithms. NeuroComputing, 152, 429-443.

Proceedings:

 1. Yookwan, Y, Sangrueng, J, Chinnasarn, C. (2022). Coarse X-Ray Lumbar Vertebrae Pose Localization Using Triangulation Correspondane In Asia Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2022 (pp.1-4)
 2. Duangta, T, Yookwan, W, Chinnasarn, K, Boonsongsrikul, A. (2022). 4G Signal RSSI Recommendation System for ISP Quality of Service Improvement In Asia Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference 2022 (pp.5-10)
 3. Podchara Klinwichit, John Gatewood Ham, Krisana Chinnasarn. (2021). Vertebrae Pose Segmentation based on Temporal Anisotropic Diffusion and Ensembled Gradient In 2021 18th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE) (pp.1-6)
 4. Krisana Chinnasarn. (2021). Early Stage Glaucoma Detection Using Adaptive Geometric Ellipse Method. SN COMPUT. SCI., 2021(2), 281 (2021).
 5. Doan Cong Le, Krisana Chinnasarn, Jirapa Chansangrat, Nattawut Keeratibharat, Paramate Horkaew. (2021). Semi-automatic liver segmentation based on probabilistic models and anatomical constraints. Scientific Reports, 11(1), 6106 (2021).
 6. พชร กลิ่นวิชิต, สุนิสา ริมเจริญ, อธิตา อ่อนเอื้อน, กฤษณะ ชินสาร, ศรสุภา ลิ้มเจริญ. (2564). การแบ่งส่วนข้อกระดูกสันหลังด้วยการวิเคราะห์เกรเดียนต์บนภาพเอกซเรย์และการแพร่กระจายของแอนไอโซทรอปิค ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 7. นิลรัตน์ ก้านหยั่นทอง, ศรชัย อุดมธนาพงศ์, กฤษณะ ชินสาร, อัณณ์นุพันธ์ รอดทุกข์. (2564). การระบุร่องรอยการเกิดโรคต้อหินอย่างอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์แบบวงรี ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 8. นัทธมน สีทำมี, ภูสิต กุลเกษม, กฤษณะ ชินสาร, วัชรพงศ์ อยู่ขวัญ และ ปรเมศวร์ ห่อแก้ว. (2564). การระบุพื้นที่ส่วนประกอบของร่างกายส่วนระยางขาในภาพถ่ายรังสีคุณภาพต่ำ ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 9. สิริวรรณ พงษศิริ, เบญจภรณ์ จันทรกองกุล, อธิตา อ่อนเอื้อน, กฤษณะ ชินสาร, สุวรรณา รัศมีขวัญ . (2564). การตรวจหาตำแหน่งข้อมูลผิดปกติในสภาวะข้อมูลเบาบางด้วยเทคนิคซอฟต์คอมพิวติง ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 10. ธเนศพล ดวงต๋า, อธิตา อ่อนเอื้อน, กฤษณะ ชินสาร,วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์, อภิรักษ์ จิรายุสกุล. (2564). แบบจำลองการจัดกลุ่มสมรรถนะกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล 4.0 ด้วยวิธีการ Multinomial Naive Bayes based on Cosine Similarity ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 11. K.Chinnasarn, A.Onuean, S.Rimcharoen. การแบ่งส่วนข้อกระดูกสันหลังด้วยการวิเคราะห์เกรเดียนต์บนภาพเอกซเรย์และการแพร่กระจายของแอนไอโซทรอปิค
 12. K.Chinnasarn. การระบุร่องรอยการเกิดโรคต้อหินอย่างอัตโนมัติโดยใช้การวิเคราะห์แบบวงรี
 13. K.Chinnasarn, P.Kulkasem. การระบุพื้นที่ส่วนประกอบของร่างกายส่วนระยางขาในภาพถ่ายรังสีคุณภาพต่ำ
 14. สิริวรรณ พงษศิริ, เบญจภรณ์ จันทรกองกุล, อธิตา อ่อนเอื้อน, กฤษณะ ชินสาร, สุวรรณา รัศมีขวัญ . (2564). การตรวจหาตำแหน่งข้อมูลผิดปกติในสภาวะข้อมูลเบาบางด้วยเทคนิคซอฟต์คอมพิวติง ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 15. K.Chinnasarn, A.Onuean. แบบจำลองการจัดกลุ่มสมรรถนะกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล 4.0 ด้วยวิธีการ Multinomial Naive Bayes based on Cosine Similarity
 16. A.Onuean, H.Jung, K.Chinnasarn. Finding Optimal Stations Using Euclidean Distance and Adjustable Surrounding Sphere
 17. N.Kanyunthong, A.Jirayusakul, A.Rodtook, B.Jantarakongkul, K.Chinnasarn. Retinal Blood Vessels Segmentation based on Adaptive Interval Top-Hat Filtering in Heterogeneous Environment Optic Disc Image.
 18. N.Kanyunthong, A.Rodtook, and K.Chinnasarn. (2020). Automated Glaucoma Lesion Detection using Ellipse Descent Analysis. In SMA-2020, Jeju, South Korea, Sep 17-18, 2020
 19. P.Kulkasem, W.Yookwan, and K.Chinnasarn. (2020). Body Composition Area Identification from Low-radiation X-Ray image using Ensemble Learning Model. In SMA-2020, Jeju, South Korea, Sep 17-18, 2020
 20. N.Kanyunthong, A.Jirayusakul, A.Rodtook, K.Chinnasarn. (2020). Retinal Blood Vessels Segmentation based on Adaptive Interval Top-Hat Filtering in Heterogeneous Environment Optic Disc Image. In InCIT-2020, Chonburi.
 21. Optic Disc Localization in Complicated Environment of Retinal Image Using Circular-Like Estimation, Arabian Journal for Science and Engineering, 44(4), 4009–4026.
 22. Singkorn, O., Chinnasarn, K. (2019). Information of Sulci Vector for classifying Hydrocephalus and Cerebral Atrophy Symptom In The 4th International Conference on Information Technology (pp.71-76)
 23. Artraksa, S., Ham, G. J., Chinnasarn, K. (2019). Segmentation of Shinbone Interosseous Space using GVF Techniques In the 4th International Conference on Information Technology (pp.65-70)
 24. Yookwan, W., Chinnasarn, K., & Jantarakongkul, B. (2018). Automated Vertebrae Pose Estimation in Low-Radiation Image using Modified Gabor Filter and Ellipse Analysis. In Proceedings of the International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory And Application (pp. 1-6). Krabi: Thailand.

 25. Luangruangrong, W., & Chinnasarn, K. (2018). Polar Space Contour Detection for Automated Optic Cup Segmentation. In Proceedings of the 10th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2018 (pp. 1-6). Chiang Mai: Thailand.

 26. Yookwan, W., Chinnasarn, K., & Jantarakongkul, B. (2018). Region of Interest of Human Lumbar Spine Segmentation using Geometric Triangular Analysis. In Proceedings of the International Workshop on Advanced Image Technology 2018 (IWAIT 2018) (pp. 1-4). Chiang Mai: Thailand.

 27. Yajai, A., Rodtook, A., Rasmequan, S., & Chinnasarn, K. (2017). Fall Detection using Directional Bounding Box. In Proceedings of the 14th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2017) (pp. 52-57). Nakhon Si Thammarat: Walailak University.

 28. Intaramanee, T., Rodtook, A., Rasmequan, S., & Chinnasarn, K. (2017). Automated segmentation of media-adventitia and lumen from intravascular ultrasound images using non-parametric thresholding. In Proceeding of the 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (pp. 1-6). Nakhon Si Thammarat: Thailand.

 29. Wong-od, A., Rodtook, A., Rasmequan, S., & Chinnasarn, K. (2017). Automated segmentation of media-adventitia and lumen from intravascular ultrasound images using non-parametric thresholding. In Proceedings of the 9th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2017 (pp. 220-225). Pattaya: Thailand.

 30. Wong-od, A., Rodtook, A., Rasmequan, S., & Chinnasarn, K. (2017). Intravascular ultrasound image recovery and segmentation based on circular analysis. In Proceedings of the 9th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE) (pp. 1-6). Phuket: Thailand.

 31. Intaramanee, T., Khoeun, R., & Chinnasarn, K. (2017). Automatic Microaneurysm Detection Using Multi-level Threshold based on ISODATA. In Proceedings of the International Conference on Advanced informatics: Concepts, Theory and Applications (pp. 1-6). Penang: Malaysia.

 32. Keo, C., Rasmequan, S., Chinnasarn, K., & Rodtook, A. (2016). Verebral Pose Estimation using Horizontal Gradient Vector Field. In Proceeding of the 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (pp. 1-5). Khon Kaen: Khon Kaen University.

 33. Khoeun, R., Rasmequan, S., Chinnasarn, K., & Rodtook, A. (2016). Microaneurysm candidate extraction using modified matched filter. In Proceeding of the 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (pp. 1-5). Khon Kaen: Khon Kaen University.

 34. Sungkhun, S., Keo, C., Khoeun, R., Chinnasarn, K., Rasmequan, S., & Rodtook, A. (2016). Automated multiple lesion identification on vertebral spine using modified average intensity. In Proceedings of the International Conference on Advanced informatics: Concepts, Theory and Applications (pp. 1-6). Penang: Malaysia.

 35. Sungkhun, S., Rasmequan, S., Chinnasarn, K., & Rodtook, A. (2016). Verebral Body Segmentation using Aggregate Superpixels. In Proceeding of the 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (pp. 1-6). Khon Kaen: Khon Kaen University.

 36. Vong, K., Rasmequan, S., Chinnasarn, K., & Harfield, A. (2016). Infographic Visual Analytics based on Empirical Modelling for ICU patient data streams. In Proceedings of the International Conference on Advanced informatics: Concepts, Theory and Applications (pp. 1-6). Penang: Malaysia.

 37. Chansuparp, M., Rodtook, A., Rasmequan, S., & Chinnasarn, K. (2015). The Automated Skull Stripping of Brain Magnetic Resonance Images using the Integrated Method. In Proceeding of the Biomedical Engineering International Conference 2015 (pp. 1-5). Pattaya: Thailand.

 38. Boonthong, P., Rasmequan, S., Rodtook, A., & Chinnasarn, K. (2015). Automated detection of spiculated masses using integrated method based on Active Contour. In Proceedings of the International Conference on Advanced informatics: Concepts, Theory and Applications (pp. 1-6). Chonburi: Thailand.

 39. Boonthong, P., Kulkasem, P., Rasmequan, S., Rodtook, A., & Chinnasarn, K. (2015). Fisher feature selection for emotion recognition. In Proceeding of the International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2015 (pp. 1-6). Chiang Mai: Thailand.

 40. Suwannatat, T., Chinnasarn, K., & Indra-Payoong, N. (2015). Multi-Features Particle PHD Filtering for Multiple Humans Tracking. In Proceeding of the International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) 2015 (pp. 1-6). Chiang Mai: Thailand.

 41. Vong, K., Rasmequan, S., Chinnasarn, K., & Harfield, A. (2015). Empirical Modelling for Dynamic Visualization of ICU Patient Data Streams. In Proceeding of the Biomedical Engineering International Conference 2015 (pp. 1-5). Pattaya: Thailand.

 42. Yajai, A., Rodtook, A., Chinnasarn, K., & Rasmequan, S. (2015). Fall Detection using Directional Bounding Box. In Proceeding of the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (pp. 52-57). Songkhla: Prince of Songkla University.

 43. Boonthong, P., Jantarakongkul, B., Rasmequan, S., Rodtook, A., & Chinnasarn, K. (2014). Semi-automated detection of breast mass speculation using active contour. In  Proceeding of the Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 Annual Summit and Conference (pp. 1-5). Siem Reap: Cambodia.

 44. Luangruangrong†, W., Kulkasem, P., Rasmequan, S., & Chinnasarn, K. (2014). Automatic Exudates Detection in Retinal Images Using Efficient Integrated Approaches. In Proceeding of the Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 Annual Summit and Conference (pp. 1-5). Siem Reap: Cambodia.

 45. Onpans, J., Rasmequan, S., Jantarakongkul, B., & Chinnasarn, K. (2013). Intrusion Feature Selection Using Modified Heuristic Greedy Algorithm of ItemSet. In Proceeding of the 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 627-632). Samui: Thailand.

 46. Saelim, A., Rasmequan, S., Kulkasem, P., & Chinnasarn, K. (2013). Migration Planning using Modified Cuckoo Search Algorithm. In Proceeding of the 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 621-626). Samui: Thailand.

 47. Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Chainnasarn, K. (2012). NeuroEAs-based algorithm portfolios for classification problems. In Proceedings of 4th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2012 (pp. 62-68), Chonburi: Burapha University.

 48. Voraboot, P., Rasmequan, S., Lursinsap, C., & Chinnasarn, K. (2012). A modifiled error function for imbalanced dataset classification problem. In Proceeding of the 7th International Conference on Computing and Convergence Technology. Seoul, Rep. of Karea.

 49. Srikamdee, S.,  Rimcharoen, S., & Chainnasarn, K. (2011). A simple portfolio algorithm using collaborative learning of ga and ann for classification problem. In Proceedings of 3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies. Chonburi: Burapha University.

 • วท.ด.(วิทยาการคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วท.บ. (สถิติ) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ มหาสารคาม