ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน

ผศ.ดร. จักริน สุขสวัสดิ์ชน

 • Web & Mobile Application Development
 • Recommendation System
 • Data Analytics
 • Pattern Recognition
 • Machine Learning

Research Publications

Journal

 • Suksawatchon, U., Suksawatchon, J., & Lawang, W. Health Risk Analysis Expert System for Family Caregiver of Person with Disabilities using Data Mining Techniques. ECTI Transaction on Computer and Information Technology, vol. 18, no. 1, pp. 62-72, 2018.
 • Suksawatchon, J, & Suksawatchon, U. Risk Assessment System for HIV Infection by Using X-means Algorithm. Journal of Information Technology, vol. 9, no.2, pp. 48-55, 2013.
 • Ureerat Wattanachon and Chidchanok Lursinsap. SPSM: A New Hybrid Data Clustering Algorithm for Nonlinear Data Analysis. International Journal of Pattern Recognition and Artificial Intelligence, vol. 23, no. 8, pp.1701-1737, 2009.

Conference

 • K.Kongsil, J.Suksawatchon, U.Suksawatchon, Wrist-worn based hysical Activity Recognition: A Fusion Learning Approach, In InCIT-2020, Chonburi
 • อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน,จักริน สุขสวัสดิ์ชน, วรวิทย์ วีระพันธ์ุ, เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์, วิทวัส พันธุมจินดา. (2563).การรู้จำกิจกรรมประจำวันของมนุษย์แบบปรับตัวได้ โดยใช้ข้อมูลจากตัวรับรู้แอคเซเลอโรมิเตอร์ของสมาร์ทโฟน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,39(2), 237-250. เมษายน 2563
 • Kongsil, K., Suksawatchon. J., Suksawatchon, U. (2019). Physical Activity Recognition Using Streaming Data from Wrist-worn Sensors, In the InCIT-2019, pp.274-279;
 • Dungkaew, T., Suksawatchon, J., & Suksawatchon, U. Impersonal smartphone-based activity recognition using the accelerometer sensory data. In Proceedings of the 2nd International Conference on Information Technology (INCIT), Nakhonpathom, 2017, pp. 1-6. doi: 10.1109/INCIT.2017.8257856
 • Kritsanaphuti, C., Lawang, W., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. Health risk analysis system for family caregiver of disabled person. In Proceedings of the 2nd International Conference on Information Technology (INCIT), Nakhonpathom, 2017, pp. 1-6. doi: 10.1109/INCIT.2017.8257871
 • Tangpathompong, N., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. The Dynamic Hyper-ellipsoidal Micro-Clustering for Evolving Data Stream Using Only Incoming Datum. In Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Information Processing (IIP’17). ACM, New York, NY, USA, Article 25, 8 pages.
 • Suksawatchon, U., Darapisut, S., & Suksawatchon, J. Incremental Session Based Collaborative Filtering with Forgetting Mechanisms. In Proceeding of the 19th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2015), Chiang Mai: Thailand.
 • Darapisut, S., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. The constant time of predictive algorithm for music recommendation with time context. In Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015), pp. 63-68, Songkhla: Prince of Songkla University.
 • Suksawatchon, U., & Singsri, P. “The Classifier Model for Prediction Quail Gender After Birth Based on External Factors of Quail Egg”. Proceedings of the 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2014),(pp.297-301, 2014. Chon Buri: Kasetsart University (Sriracha Campus).
 • Insuwan, W., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2014). Improving Missing Values Imputation in Collaborative Filtering With User-Preference Genre and Singular Value Decomposition. In Proceedings of the 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (pp.87-92). Chon Buri: Burapha University.
 • Suksawatchon, J., Suksawatchon, U., & Singsri, P. (2014). Feature Selection and Efficiency Comparison of Classification Techniques for Quail Gender Forecasting from the External Factors of Quail Eggs. In Proceedings of the 10th International Conference on Computer and Information Technology (NCCIT 2014) (pp. 515-521). Bangkok.

 

 • Darapisut, S., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2015). The constant time of predictive algorithm for music recommendation with time context. In Proceedings of the 12th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2015) (pp. 63-68). Songkhla: Prince of Songkla University.
 • Suksawatchon, U., Darapisut, S. & Suksawatchon, J. (2015). Incremental Session Based Collaborative Filtering with Forgetting Mechanisms. In Proceeding of the 19th International Computer Science and Engineering Conference. Chiang Mai: Thailand.
 • Darapisut, S. & Suksawatchon, J. (2014). Comparison of the Constant Prediction Time of Collaborative Filtering Algorithms by Using Time Contexts. In Proceeding of the 11th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering(pp. 302-306). Pattaya: Thailand.
 • สุเมธ ดาราพิสุทธิ์ และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2557). ขั้นตอนวิธีการทำนายค่าคะแนนความชอบที่มีประสิทธิภาพสำหรับระบบแนะนำเพลง โดยใช้วิธีการเทนเดนซีเบสร่วมกับข้อมูลไมโครโพร์ไฟล์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (หน้า 755-761). ภูเก็ต: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • ณรงค์ศักดิ์ ชูสินชินภัทร, และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2557). การปรับปรุงวิธีการจัดกลุ่มปัจจัยเสี่ยงของนักเรียนที่มีโอกาสออกกลางคันด้วยวิธีการจัดกลุ่มแบบเอ็กซ์มีนส์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 6 (หน้า 148-153). นครราชสีมา: มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิต.
 • Chujai, P., Suksawatchon, U., Rasmequen, S., & Suksawatchon, J. (2014). Imputing missing values in Collaborative Filtering using pattern frequent itemsets. In Proceeding of the Electrical Engineering Congress.
 • Insuwan, W., Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2014). Improving Missing Values Imputation in Collaborative Filtering With User-Preference Genre and Singular Value Decomposition. In Proceedings of the 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies (pp. 87-92). Chon Buri: Burapha University.
 • จักริน สุขสวัสดิ์ชน, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และพงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี. (2557). การคัดเลือกปัจจัยเด่นและการเปรียบเทียบประสิทธิภาพเทคนิคการแยกประเภทสำหรับทำนายเพศของนกกระทาจากคุณลักษณะภายนอกของไข่นกกระทา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (หน้า 515-521). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • วณพล อินทร์สุวรรณ์, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และ จักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2556). วิธีการเติมค่าข้อมูลที่ขาดหายด้วยจุดศูนย์กลางกลุ่มของเคมีนส์ร่วมการแตกค่าแบบเอกฐานในการวิธีการกรองข้อมูลร่วมบนระบบแนะนำข้อมูล. ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2013)” (หน้า 85-90). ขอนแก่น: มหาวิทยาลัยมหาสารคาม.

 • พงศ์พัฒน์ สิงห์ศรี, จักริน สุขสวัสดิ์ชน, และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (2556). การประยุกต์ใช้เทคนิคการแยกประเภทในการวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อการจำแนกเพศของนกกระทาที่พิจารณาจากคุณลักษณะภายนอกของไข่นกกระทา. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 240-247). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2556). การวิเคราะห์กลุ่มอาหารเพื่อหลีกเลี่ยงโรคเบาหวานด้วยเทคนิคการทำเหมืองข้อมูล. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 185-190). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • จักริน สุขสวัสดิ์ชน, และอุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน. (2556). ระบบประเมินความเสี่ยงต่อการติดเชื้อ เอช ไอ วี โดยขั้นตอนวิธีการเอ็กซ์มีนส์. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 307-314). กรุงเทพมหานคร: คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • Suksawatchon, J, & Suksawatchon, U. (2013). Risk Assessment System for HIV Infection by Using X-means Algorithm. Journal of Information Technology, 9(2), 48-55
 • ศักดา บุญภา, อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน, และจักริน สุขสวัสดิ์ชน. (2555). การแก้ปัญหาความเบาบางของข้อมูลในระบบแนะนำภาพยนตร์. ใน การประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “Knowledge and Smart Technologies” ครั้งที่ 4 (หน้า 98-105). ชลบุรี: มหาวิทยาลัยบูรพา.
 • Chujai, P., Suksawatchon, U., Rasmequen, S., & Suksawatchon, J. (2011). The Study of Impact Factors in Collaborative Filtering Based on Tag and Time Information. In Proceedings of the 3rd International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2011 (pp. 1-6). Chonburi: Burapha University.
 • Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2010). Personalized recommendation in social bookmarking based on tag clustering. In Proceedings of the 14th National Computer Science and Engineering Conference.
 • Suksawatchon, U., & Suksawatchon, J. (2010). Movie recommender system using collaborative filtering and contextual information. In Proceedings of the 2nd International Conference on Knowledge and Smart Technologies. Chonburi: Burapha University.
 • Jakkarin Suksawatchon, Chidchanok Lursinsap, “Symbolic Reversal Algorithm for Estimating Genomic Distance with Multiple Gene Duplication”, Fourth International Conference on Intelligent Technologies, pp. 108-116, 2003.
 • วิทยาศาตรดุษฎีบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์)  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา