รศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

รศ.ดร.ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล

 • ห้องทำงาน: IF-912B
 • Email: nutthanon@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5371
 • Computer Network Architecture
 • Mobile Application
 • Sensor Networks
 • Smart VoIP System
 • Data Mining (on Network Data)
 • Information Extraction (on Document Data)
 • Rimcharoen, S. & Leelathakul, N. (2021). Ring-Based Crossovers in Genetic Algorithms: Characteristic Decomposition and Their Generalization. IEEE Access, 1(1), 3117987.
 • Punriboon, C., So-In, C., Aimtongkham, P., & Leelathakul, N. (2021). Fuzzy Logic-Based Path Planning for Data Gathering Mobile Sinks in WSNs. IEEE Access, 9(1), 96002-96020.
 • NILR: N-Most Interesting Location-based Recommender System, In SMA-2020, Jeju, South Korea, Sep 17-18, 2020
 • Leelathakul, N., & Rimcharoen, S. (2020). Generating Kranok patterns with an interactive evolutionary algorithm. Applied Soft Computing, 89(2020), 1-17.
 • ณัฐนนท์ ลีลาตระกูล,สุนิสา ริมเจริญ. (2562). ต้นไม้วิวัฒนาการและกฎสำหรับการระบุต้นตอของการลอกเลียนซอร์สโค้ด. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม, 2562(38), 135-142.
 • Srikamdee S., Rimcharoen S., Leelathakul N. (2017). Forecasting Sugarcane Yield Using (μ+λ) Adaptive Evolution Strategies. In: Park J., Pan Y., Yi G., Loia V. (eds) Advances in Computer Science and Ubiquitous ComputingCSA 2016. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 421. Springer, Singapore.
 • Yodphet, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2016). LARG: Loss Avoidance Technical Trading Rules using Genetic Algorithm. In Proceedings of 8th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2016 (pp. 33-38). Chiang mai: Thailand.
 • Rimcharoen, S., Phiromlap, S., & Leelathakul, N. (2015). Analysis of Frequency-Based Compact Genetic Algorithm (fb-cGA). Maejo International Journal of Science and Technology, 9(1), 121-135.
 • Panphotong, K., Buasuwan, W., & Leelathakul, N. (2014). A Comparative Analysis of Appliance Classifiers for Wireless Classification System. In Proceeding of The 9th Asian Internet Engineering Conference (pp. 66-74). Chiang Mai : Chiang Mai University.
 • Rimcharoen, S., Leelathakul, N., & Srikamdee, S. (2014). A Hybrid (mu+lambda) Evolutionary Algorithm for Evolving Simple Trading Rules: Case Study on Stock Exchange of Thailand (SET50). In Proceedings of 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2014(pp. 99-104). Chonburi: Burapha University.
 • วรเชษฐ์ บัวสุวรรณ และณัฐนนท์ ลีลาตระกูล. (2556). ระบบการจำแนกเครื่องใช้ไฟฟ้าโดยใช้การตรวจสอบพลังงานไฟฟ้าผ่านเครือข่ายเซนเซอร์ไร้สาย เพื่อช่วยประหยัดพลังงาน. ใน การประชุมทาง>> วิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9หน้า (614-620), . กรุงเทพ : มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • ศศิธร อารยะพูนพงศ์ และณัฐนนท์ ลีลาตระกูล. (2556). (J-Nitan) : โปรแกรมประยุกต์บนแท็บเล็ตสำหรับสร้างหนังสือนิทานเพื่อส่งเสริมการพัฒนาการของเด็ก. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 9(2). 1-6.
 • Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2013). Prediction of the Stock Exchange of Thailand Index using an Evolutionary Algorithm Portfolio. In Proceedings of 5th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2013 (pp. 37-42). Chonburi:Burapha University.
 • Leelathakul, N., & Chaipah, K. (2013). Quantitative Effects of using Facebook as a Learning Tool on Students’ Performance. In Proceeding of The 10th International Joint Conference on Computer Sciences and Software Engineering (pp. 99-104). Khon Kaen : Khon Kaen University.
 • Ph.D. (Electrical and Computer Engineering), Electrical and Computer, Carnegie Mellon University
 • M.Eng. (Electrical and Computer Engineering), Cornell University
 • วศ.บ. (ไฟฟ้า) เกียรตินิยมอันดับ ๑ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์