อาจารย์อริย์ธัช ศิรภัทร์วงศ์กร

อาจารย์อริย์ธัช ศิรภัทร์วงศ์กร

 • Software Requirements Engineering and Documentation
 • Software Processes and Process Improvements
 • Enterprise Architecture
 • Data Privacy and Governance

ผลงานวิจัย:


หัวหน้าโครงการ

 • 2566 การออกแบบและผลิตเอกสารประกอบการสอน รายวิชา 88823164 วิศวกรรมความต้องการและเอกสารโครงการซอฟต์แวร์ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 30,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2564 โครงการศึกษาและรวบรวมทักษะที่จำเป็นสำหรับผู้ปฏิบัติงานในอุตสาหกรรมการพัฒนาซอฟต์แวร์ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 33,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ผู้ร่วมวิจัย

 • 2567 การจำแนกทักษะของวิศวกรซอฟต์แวร์สำหรับสร้างตัวแบบสมรรถนะตามความต้องการขององค์กรซอฟต์แวร์ในประเทศไทย แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 100,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2567 โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล ระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโรคระบาดในระดับนานาชาติ แหล่งทุน แหล่งทุนภายนอก งบประมาณ 2,660,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2566 โครงการความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนข้อมูลดิจิทัล ระหว่างประเทศเกาหลีและประเทศไทย เพื่อเป็นแนวทางในการตอบสนองอย่างรวดเร็วต่อโรคระบาดในระดับนานาชาติ แหล่งทุน แหล่งทุนภายนอก งบประมาณ 800,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2565 ทักษะด้านบุคคลกับประสิทธิภาพของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์ กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 50,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2565 ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการการตรวจวิเคราะห์หาสารฟอร์มาลินที่เจือปนในอาหารทะเลที่จำหน่ายในบริเวณเขตเทศบาลเมืองแสนสุข จ.ชลบุรี แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 0 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2564 การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชา 89530164 ทักษะดิจิทัล แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 35,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่:


ระดับชาติ

 • ณัฐพร ภักดี, อภิสิทธิ์ แสงใส. (2565). ความเหมือนทางบุคลิกภาพกับประสิทธิภาพของทีมพัฒนาซอฟต์แวร์กรณีศึกษานิสิตสาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 50, 13-23.
 • อภิสิทธิ์ แสงใส, ณัฐพร ภักดิ์. (2565). การจัดตั้งทีมพัฒนาซอฟต์แวร์แบบสกรัมโดยใช้ทักษะด้านเทคนิคเป็นฐาน และผลกระทบต่อทักษะการเขียนโปรแกรมของกลุ่มผู้พัฒนาซอฟต์แวร์ระดับเริ่มต้น. วารสารเทคโนโลยีสารสนเทศ, 18, 56-63.
 • อภิสิทธิ์ แสงใส. (2565). การพัฒนาระบบบริการทางการเงินแบบไร้ตัวกลาง โดยประยุกต์ใช้ฟังก์ชันจาก PancakeSwap. วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งรัตนโกสินทร์, 4, 32-39.

บทความตีพิมพ์เผยแพร่:


ระดับนานาชาติ

 • Wantana, S, Nuttaporn, P, Apisit, S, Yupaporn, S, & Watcharapong, Y. (2023). A Framework for Bang Saen Safe Food Avenue Management System In 2022 26th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC) (pp.134-139)
 • Nuansri Denwattana, Apisit Saengsai, and Eakachai Charoenchaimonkon, “AppDOSI: An Application for Analyzing and Monitoring the Personal Software Process”, 2019, The 4th International Conference on Information Technology, 24-25 October 2019, Bangkok, Thailand
 • Nuansri Denwattana, Apisit Saengsai, “A framework of Thailand higher education dashboard system”, 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 14-17 December 2016, Chiang Mai.
 • Phakdee, N., Saengsai, A. (2023). Influence of Human Skills on Scrum Teams: A Case Study of Junior Team Software Development. In The 15th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering (ICITEE) (pp.1-6)
 • Saengsai, A., Chinnasarn, K., Phakdee, N., Wattanamongkhol, N., Onuean, A., Boonsongsrikul, A. (2024). Broadband Internet Speed Dashboard for Sustainable Service Improvement in Thailand. In 2024 IEEE International Conference on Big Data and Smart Computing (BigComp) (pp.418-423)

ระดับชาติ

 • ธนเกียรติ หอมหวล และ อภิสิทธิ์ แสงใส. (2022). Decentralized Finance System Using PancakeSwap Feature In The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing
 • อภิสิทธิ์ แสงใส, ณัฐพร ภักดี. (2022). Technical Skills-Based Team Formulation in Scrum Software Development and Its Impact on Programming Skills in Entry-Level Software Developers. Information Technology Journal, 18(1), 56-63.
 • Nuttaporn Phakdee and Apisit Saengsai. (2022). Personality homogeneity team influences team performance in software engineering teams : A case study in software engineering student. KKU Science Journal, 50(1), 13-23.
 • ธนเกียรติ หอมหวล และ อภิสิทธิ์ แสงใส. (2022). Decentralized Finance System Using PancakeSwap Feature. Rattanakosin Journal of Science and Technology, 4(2), 32-39.
 • ณัฐพร ภักดี, นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใส, ระบบติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย, In nCIT-2020
 • อภิสิทธิ์ แสงใส, โอฬาร โรจนพรพันธุ์, “ผลกระทบของการจัดทีม โดยพิจารณาจากทักษะการเขียนโปรแกรม ต่อการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม”, The National Conference on Computing and Information Technology, ครั้งที่ 14, 5-6 กรกฏาคม 2561, เชียงใหม่, pp.1-6.
 • นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใส, “การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล: เว็บแอปพลิเคชัน AppDoSI”, The National Conference on Computing and Information Technology, ครั้งที่ 13, 6-7 กรกฏาคม 2560, กรุงเทพ, pp. 287-292.
 • นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใส, “Smart Portfolio for Academic Staff in Higher Education Institutes”, The National Conference on Computing and Information Technology, ครั้งที่ 12, 7-8 กรกฏาคม, ขอนแก่น, pp. 124-130.
 • อภิสิทธิ์ แสงใส, นวลศรี เด่นวัฒนา, “ระบบทะเบียนนักศึกษาและการติดตามการจัดการเรียนการสอนสำหรัสถาบันอุดมศึกษา”, The ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING (AUC2–2016), ครั้งที่ 4, 27 – 29 เมษายน, สระแก้ว, pp. 1-6.
 • ณัฐพร ภักดี, นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใ. (2563). ระบบติดตามการดําเนินงานโครงการวิจัย. ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ (pp.17)

ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ คลิก

 • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
 • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยบูรพา