อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส

อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส

  • Software Requirements Engineering and Documentation
  • Software Processes and Process Improvements
  • Enterprise Architecture
  • Data Privacy and Governance

พ.ศ. 2565

1.ธนเกียรติ หอมหวล และ อภิสิทธิ์ แสงใส. (2022). Decentralized Finance System Using PancakeSwap Feature In The 10th Asia Undergraduate Conference on Computing

2.อภิสิทธิ์ แสงใส, ณัฐพร ภักดี. (2022). Technical Skills-Based Team Formulation in Scrum Software Development and Its Impact on Programming Skills in Entry-Level Software Developers. Information Technology Journal, 18(1), 56-63.

3.Nuttaporn Phakdee and Apisit Saengsai. (2022). Personality homogeneity team influences team performance in software engineering teams : A case study in software engineering student. KKU Science Journal, 50(1), 13-23.

4.ธนเกียรติ หอมหวล และ อภิสิทธิ์ แสงใส. (2022). Decentralized Finance System Using PancakeSwap Feature. Rattanakosin Journal of Science and Technology, 4(2), 32-39.

พ.ศ. 2563

1.ณัฐพร ภักดี, นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใส, ระบบติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย, In nCIT-2020

International Proceedings

พ.ศ. 2562

International Proceedings

1. Nuansri Denwattana, Apisit Saengsai, and Eakachai Charoenchaimonkon, “AppDOSI: An Application for Analyzing and Monitoring the Personal Software Process”, 2019, The 4th International Conference on Information Technology, 24-25 October 2019, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2561

Proceedings
1. อภิสิทธิ์ แสงใส, โอฬาร โรจนพรพันธุ์, “ผลกระทบของการจัดทีม โดยพิจารณาจากทักษะการเขียนโปรแกรม ต่อการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม”, The National Conference on Computing and Information Technology, ครั้งที่ 14, 5-6 กรกฏาคม 2561, เชียงใหม่, pp.1-6.

พ.ศ. 2560

Proceedings
1. นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใส, “การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล: เว็บแอปพลิเคชัน AppDoSI”, The National Conference on Computing and Information Technology, ครั้งที่ 13, 6-7 กรกฏาคม 2560, กรุงเทพ, pp. 287-292.

พ.ศ. 2559

International Proceedings
1. Nuansri Denwattana, Apisit Saengsai, “A framework of Thailand higher education dashboard system”, 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 14-17 December 2016, Chiang Mai.

Proceedings
1. นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใส, “Smart Portfolio for Academic Staff in Higher Education Institutes”, The National Conference on Computing and Information Technology, ครั้งที่ 12, 7-8 กรกฏาคม, ขอนแก่น, pp. 124-130.
2. อภิสิทธิ์ แสงใส, นวลศรี เด่นวัฒนา, “ระบบทะเบียนนักศึกษาและการติดตามการจัดการเรียนการสอนสำหรัสถาบันอุดมศึกษา”, The ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING (AUC2–2016), ครั้งที่ 4, 27 – 29 เมษายน, สระแก้ว, pp. 1-6.

ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ คลิก

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยบูรพา