อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส

อาจารย์อภิสิทธิ์ แสงใส

  • Software Requirements Engineering and Documentation
  • Software Processes and Process Improvements
  • Enterprise Architecture
  • Data Privacy and Governance

พ.ศ. 2563

1.ณัฐพร ภักดี, นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใส, ระบบติดตามการดำเนินงานโครงการวิจัย, In nCIT-2020

International Proceedings

พ.ศ. 2562

International Proceedings

1. Nuansri Denwattana, Apisit Saengsai, and Eakachai Charoenchaimonkon, “AppDOSI: An Application for Analyzing and Monitoring the Personal Software Process”, 2019, The 4th International Conference on Information Technology, 24-25 October 2019, Bangkok, Thailand

พ.ศ. 2561

Proceedings
1. อภิสิทธิ์ แสงใส, โอฬาร โรจนพรพันธุ์, “ผลกระทบของการจัดทีม โดยพิจารณาจากทักษะการเขียนโปรแกรม ต่อการพัฒนาทักษะการเขียนโปรแกรม”, The National Conference on Computing and Information Technology, ครั้งที่ 14, 5-6 กรกฏาคม 2561, เชียงใหม่, pp.1-6.

พ.ศ. 2560

Proceedings
1. นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใส, “การปรับปรุงกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงบุคคล: เว็บแอปพลิเคชัน AppDoSI”, The National Conference on Computing and Information Technology, ครั้งที่ 13, 6-7 กรกฏาคม 2560, กรุงเทพ, pp. 287-292.

พ.ศ. 2559

International Proceedings
1. Nuansri Denwattana, Apisit Saengsai, “A framework of Thailand higher education dashboard system”, 2016 International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC), 14-17 December 2016, Chiang Mai.

Proceedings
1. นวลศรี เด่นวัฒนา, อภิสิทธิ์ แสงใส, “Smart Portfolio for Academic Staff in Higher Education Institutes”, The National Conference on Computing and Information Technology, ครั้งที่ 12, 7-8 กรกฏาคม, ขอนแก่น, pp. 124-130.
2. อภิสิทธิ์ แสงใส, นวลศรี เด่นวัฒนา, “ระบบทะเบียนนักศึกษาและการติดตามการจัดการเรียนการสอนสำหรัสถาบันอุดมศึกษา”, The ASEAN UNDERGRADUATE CONFERENCE IN COMPUTING (AUC2–2016), ครั้งที่ 4, 27 – 29 เมษายน, สระแก้ว, pp. 1-6.

ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ คลิก

  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (วท.ม.) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าธนบุรี
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) มหาวิทยาลัยบูรพา