ผศ.จรรยา อ้นปันส์

ผศ.จรรยา อ้นปันส์

 • ห้องทำงาน: IF-908F
 • Email: mai.janya@gmail.com
 • โทรศัพท์: 5365
 • Digital Image Processing
 • Machine Learning

ผลงานวิจัย :


หัวหน้าโครงการ

 • 2564 การผลิตสื่อการสอนออนไลน์ รายวิชา 89530364 การออกแบบสื่อและการนำเสนอ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 35,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2561 การศึกษาปัญหาและแนวทางการจัดการเรียนรู้สำหรับรายวิชา 88510459 หลักการโปรแกรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 34,400 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ผู้ร่วมวิจัย

 • 2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2561 การประกอบคืนสภาพจากภาพกระดูกสันหลังสองมิติเป็นภาพสามมิติเพื่อสนับสนุนการวินิจฉัยทางคลินิกและการคำนวณมวลกระดูกแบบอัตโนมัติ แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 549,300 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2560 การปรับปรุงระบบเกรดเดอร์สำหรับวิธีการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 50,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2559 การคัดเลือกด้วยวิธีการเรียนรู้รวมแบบปรับตัวได้สำหรับการตรวจพบอาการเส้นเลือดฝอยโป่งพองและมีจุดเลือดออกในตาสำหรับผู้ป่วยเบาหวานในระยะเริ่มติน แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 691,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2559 การแยกและการวิเคราะห์ความผิดปกติของโพรงสมองจากภาพ MRI แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 676,500 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ :   –


บทความตีพิมพ์เผยแพร่ :

ระดับนานาชาติ

 • Suttapakti, U., Onpans, J., Srikamdee, S. (2022). Multi-directional Texture Feature Extraction for Glaucoma Classification from Color Retinal Images. In The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022) (pp.368-372)
 • Onpans, J. (2022). Rice Leaf Diseases Identify Using Big Transfer. In In The 17th International Joint Symposium on Artificial Intelligence and Natural Language Processing (iSAI-NLP 2022) and The International Conference on Artificial Intelligence and Internet of Things (AIoT 2022) (pp.1-4)
 • Onpans, J., Yookwan, W., Srikamdee, S. (2022). Intravascular Ultrasound Image Composite Segmentation using Ensemble Gabor-spatial Features. In The 13th International Conference on ICT Convergence (pp.1499-1504)
 • Onpans, J., Srikamdee, S. (2021). Automated Media Segmentation in Intravascular Ultrasound Images using Geometric Principal Component Analysis. In The 2021 IEEE 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021) (pp.-)
 • Onpans, J., Srikamdee, S. (2020). Coincidence algorithm for RNA secondary structure prediction with Pseudoknots. In The 7th International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Applications (ICAICTA 2020) (pp.-)
 • Srikamdee, S., Onpans, J. (2019). Forecasting Daily Air Quality in Northern Thailand Using Machine Learning Techniques. In The 4th International Conference on Information Technology (pp.259-263)
 • Onpans, J., Leelathakul, N., Rimcharoen, S. (2018). Time Series based Gastropod Classification. In the International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2018 (pp.40-46)
 • Onpans, J., Chinnasarn, K., Rasmequan, S., Jantarakoongkul, B. (2013). Intrusion Feature Selection Using Modified Heuristic Greedy Algorithm of Itemset. In 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) (pp.627-632)

 

 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • Janya CV
 • M.Sc. (Computer Science), Burapha University
 • B.Sc. (Computer Science), Burapha University