อาจารย์ประวิทย์ บุญมี

อาจารย์ประวิทย์ บุญมี

 • ห้องทำงาน: IF-912C
 • Email: prawit@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5375
 • Bioinformatics
 • Natural Language Processing
 • Artificial Intelligence
 • Data Mining

ผลงานวิจัย :


หัวหน้าโครงการ

 • 2564 ฮีโร่บางแสนกำจัดพลาสติก แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 50,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2560 การศึกษาปัญหาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับรายวิชา 88510359 สำหรับนิสิตสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 19,550 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ผู้ร่วมวิจัย

 • 2565 ระบบคัดแยกพลาสติกอัตโนมัติบนพื้นฐานของการรู้จำวัตถุและสีเพื่อการนำกลับมาใช้ใหม่ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 280,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2564 การพัฒนาสื่อการเรียนการสอนรายวิชา 89530264 การออกแบบสื่อผสมเชิงโต้ตอบ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 35,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 การออกแบบและพัฒนาระบบการฝึกปฏิบัติเสมือนจริงสำหรับงานอัตโนมัติในพื้นที่ EEC กรณีศึกษาการฝึกปฏิบัติการประกอบรถยนต์ไฟฟ้า แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 120,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2561 ความเข้าถึงได้ของเว็บไซต์มหาวิทยาลัยไทยสำหรับผู้พิการทางสายตา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 180,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2558 การตรวจจับการหกล้มของผู้สูงอายุในบ้านพักคนชรา แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 780,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

วารสารตีพิมพ์เผยแพร่ :


ระดับนานาชาติ

 • Boonmee, P. (2005). Inter-species horizontal transfer resulting in core-genome and niche-adaptive variation within Helicobacter pylori. BMC Genomics, 6, .

บทความตีพิมพ์เผยแพร่ :


ระดับนานาชาติ

 • Fongsamnt, C., Kubola, K., Jitngernmadan, P., Boonmee, P. (2023). Automation 4.0 Training Environment based on PLCnext: A Technical Approach. In The 10th International Conference on Advanced Informatics: Concepts, Theory and Applications. ICAICTA 2023 (pp.1-6)
 • Kubola, K., Srithammee, N., Jitngernmadan, P., Boonmee, P., Fongsamnt, C., Jantarakongkul, B. (2023). VR Training Effectiveness Evaluation based on Activity Data Analysis. In 20th International Conference on Remote Engineering and Virtual Instrumentation (REV2023) (pp.1 – 12)
 • Jantarakongkul B., Boonmee P., Kubola K., Charoenporn T., and Jitngernmadan P.. (2022). Need Analysis of a Rewarding System Based on Design Thinking in Respect of Waste Sorting Behavior, Case Study: Saensook City In International Conference on Information Technology (InCIT2022) (pp.1-4)
 • Boonmee P., Jitngernmadan P., Kubola K., Sinwongsuwat K., and Prempraneerach P.. (2022). Accuracy of Natural Language Processing Algorithms in Representing Stressed Words in Closed Captioning In The 27th Asia Pacific Conference on Communications (APCC2022) (pp.1-5)
 • Kubola K., Jantarakongkul B., Boonmee P., Jitngernmadan P.. (2022). Hands-on PLC Training Approach for IT Students using Virtual Reality In The 1st International Symposium on Industrial Engineering and Automation (ISIEA) 2022 (pp.1-11)
 • Boonmee, P., Jitngernmadan, P., Jantarakongkul, B. (2020). VR Training Environment for Electrical Vehicle Assembly Training in EEC. In The 5th International Conference on Information Technology (InCIT2020) (pp.238 – 242)
 • Jitngernmadan, P., Boonmee, P. (2019). Key Factors of Usability of Science and Technology Faculties’ Website: Marketing Purpose In The 4th International Conference on Information Technology (pp.289-293)
 • Onlaor, K., Boonmee, P., & Jitngernmadan, P. (2014). Conference Management System for Information Technology Academic Conference : A SaaS Approach. In Proceeding of The Burapha University International Conference 2014 (pp. 261-268). Chonburi : Burapha University.
 • Kubola, K., Jitngernmadan, P., Boonmee, P., Kongon, B. (2023). Optimal AI Model for Industrial AR Application based on Object Detection. In The 7th International Conference on Information Technology (InCIT2023) (pp.1-5)
 • Chophuk, P., Boonmee, P. (2023). Theft Detection by Patterns of Walking Behaviorusing Motion-based Artificial Intelligence. In 2023 INTERNATIONAL WORKSHOP ON ADVANCED IMAGE TECHNOLOGY (IWAIT) (pp.-)
 • M.S. (Computer Science) University of North Texas, USA
 • B.S. (Mathematics) University of Wisconsin Madison. USA