ดร.พลวัต ช่อผูก

ดร.พลวัต ช่อผูก

 • Digital Image Progressing
 • Machine Learning
 • Electronic circuit design
 • Internet of things (IoT)

Journal: 

 1. Ratanak Khoeun, Ponlawat Chophuk, and Krisana Chinnasarn. (2022). Emotion Recognition for Partial Faces Using a Feature Vector Technique. Sensors, 22(12), 4633.
 2. Ponlawat Chophuk, Kosin Chamnongthai and Krisana Chinnasarn. (2022). Backhand-Approach-Based American Sign Language Words Recognition Using Spatial-Temporal Body Parts and Hand Relationship Patterns. Sensors, 22(12), 4554.
 3. Chophuk, P., and Chamnongthai, K., “Backhand-View-Based Continuous-Signed-Letter Recognition Using a Rewound Video Sequence and the Previous Signed-Letter Information.” IEEE Access 9 (2021): 40187-40197.

Proceedings:

 1. Ponlawat Chophuk, Kosin Chamnongthai. (2021). Backhand-View-Based Continuous-Signed-Letter Recognition Using a Rewound Video Sequence and the Previous Signed-Letter Information. IEEE Access, 9(9), 40187-40197.
 2. สินธัช วิสุทธาธรรม, โกสินทร์ จำนงไทย, พลวัต ช่อผูก. (2564). การจำแนกท่ามวยไทยในวิดีโอโดยใช้รูปแบบการเปลี่ยนแปลงสถานะ. ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 3. Chophuk, P., Pattanaworapan, K., and Chamnongthai, K., 2019, “Consideration of a Selecting Frame of Finger-Spelled Words from Backhand View.” Asia-Pacific Signal and Information Processing Association Annual Summit and Conference (APSIPA ASC).
 4. Chophuk, P., Pattanaworapan, K., and Chamnongthai, K., 2018, “Backhand-based video frame selection for finger alphabet recognition.” International Symposium on Multimedia and  Communication Technology (ISMAC2018).
 5. Chophuk, P., Pattanaworapan, K., and Chamnongthai, K., 2018, “Fist american sign language recognition using leap motion sensor.” International Workshop on Advanced Image Technology  (IWAIT).
 6. Chophuk, P., Chumpen, S., Tungjitkusolmun, S., & Phasukkit, P. “Hand postures for evaluating trigger finger using leap motion controller.” 2015 8 th Biomedical Engineering International Conference  (BMEiCON). IEEE.
 7. Chophuk, P., Chumpen, S., Tungjitkusolmun, S., & Phasukkit, P. “Simple ASL Alphabet using Leap Motion Controller” 2015 International Symposium on Multimedia and Communication Technology (ISMAC).
 • วศ.ม. (วิศวกรรมชีวการแพทย์)  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
 • วศ.บ.(วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ )  สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง