ผศ.พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ (ประธานหลักสูตร)

ผศ.พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ (ประธานหลักสูตร)

ผศ.พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ (ประธานหลักสูตร)

 • ห้องทำงาน: IF-910B
 • Email: peerasak@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5372
 • Software Process
 • Software Process Improvement
 • Software Testing
 • Agile Methodology
 • Application Development on Mobile Device
 • นายคุณัญญา สิงห์มี, นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์. (2565). ระบบประเมินผลงาน (Apprisal System)
  ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10
 • นางสาวกันต์สินี ศักดิ์ทองสุข, นางสาวรตนพร บุญธรรม, นายพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์. (2565). ระบบจัดการคลังสินค้าสำหรับ Handheld ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10
 • พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ และอังศุมาลี สุทธภักติ. (2564). ไดอะเกม: แอปพลิเคชันสำหรับส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ. วารสารวิทยาศาสตร์ มข., 49(1), 58-71.
 • Suttapakti, U., & Pianprasit, P. (2020). Variational Feature Extraction of Two-Dimensional Variational Mode Decomposition for Alzheimer’s Disease Classification. Proceedings of the 12th International Conference on Information Technology and Electrical Engineering. Indonesia. (Best paper award)
 • พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์, การพัฒนาและวัดประสิทธิภาพของแอปพลิเคชันส่งเสริมการคิดเชิงตรรกะ, In NCCIT-2020
 • สุชาดา ศรีชัย และพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์, การเปรียบเทียบเครื่องมือตรวจสอบความปลอดภัยสำหรับแอปพลิเคชันที่พัฒนาด้วย Node.js, In NCCIT-2020
 • พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์, และภัทรพล หมวกมณี. (2562). แชทบอทสำหรับสนับสนุนผู้เริ่มต้นเขียนโปรแกรม ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติด้านเทคโนโลยี ครั้งที่ 11 (pp.190-194)
 • Charoenporn, T., Pianprasit, P., Bunpeng, A., Sunate, T., Kesphanich, S., & On-uean, A. (2016). Selection Model for Communication Performance of the Bus Tracking System. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016. Chiang Mai: Thailand.
 • เอกภพ บุญเพ็ง, อนุสรณ์ เบญจธนรัตน์, สุรางคนา ธรรมลิขิต, และพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์. (2556). การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 154-160). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • พีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์ และสุรางคนา ธรรมลิขิต. (2555). การประยุกต์เว็บเซอร์วิสสำหรับบูรณาการระบบบริหารการเรียนการสอน Moodle และระบบงานทะเบียน. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 8 (หน้า 488-495). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา