อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

อาจารย์วรวิทย์ วีระพันธุ์

  • Object Oriented Analysis and Design
  • RFID
  • Open source Application
  • Pattern Classification
  • Artificial Intelligence
  • Data Mining
  • Software Development, Testing
  • อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน,จักริน สุขสวัสดิ์ชน, วรวิทย์ วีระพันธ์ุ, เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์, วิทวัส พันธุมจินดา. (2563).การรู้จำกิจกรรมประจำวันของมนุษย์แบบปรับตัวได้ โดยใช้ข้อมูลจากตัวรับรู้แอคเซเลอโรมิเตอร์ของสมาร์ทโฟน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,39(2), 237-250. เมษายน 2563
  • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
  • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา