อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

  • Software Process
  • Software Process Improvement
  • Software Testing
  • Agile Methodology
  • Application Development on Mobile Device
  • Wantana, S,. Thanchanok, C,.Thatsanee, C,. & Athita, O.. (2022). Applying A Spatial Information Approach and Community-based Sourcing for Smart Container Allocation in the Post-Pandemic Era In 2022 27th Asia Pacific Conference on Communications (APCC) (pp.359-364)
  • นายอดิเทพ พรหมพา, นางสาวสมฤทัย เกษฎา, นางสาววันทนา ศรีสมบูรณ์. (2565). OHO Fixzy ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10
  • นางสาวหทัยกาญจน์ หิรัญนาค, นางสาววันทนา ศรีสมบูรณ์. (2565). การทดสอบระบบออกใบรับรองสินค้าที่ผลิตในประเทศไทย โดยใช้เครื่องมือการทดสอบซอฟต์แวร์อัตโนมัติ ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10
  • นิธิกร ผิวอ่อน, กิตติชัย อนันต์สินชัย, ทัพปกรณ์ ปัญยาง, วันทนา ศรีสมบูรณ์. (2565). ระบบบริหารจัดการข้อมูลสารสนเทศทางกฎหมาย: ส่วนงานผู้ถูกฟ้องคดี ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับปริญญาตรีด้านคอมพิวเตอร์ภูมิภาคเอเชีย ครั้งที่ 10
  • Wantana Sisomboon. (2564). Test First VS Test Last: A Study of Software Quality in Action. -, 15(6), 545-552.
  • Sisomboon, W. Adopting the UAT Scrum Framework for Systematic Quality Assurance
  • วันทนา ศรีสมบูรณ์ นวลศรี เด่นวัฒนา และณัฐพร ภักดี. (2562). การประยุกต์ใช้วิธีการเอไจล์สำหรับกระบวนการทดสอบการยอมรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพของสภาพยาบาล ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาตใต้วิจัย ครั้งที่ 9 (pp.9-17)
  • Sisomboon, W., Phakdee, N., Denwattana, N. (2019). Engaging and Motivating Developers by Adopting Scrum Utilizing Gamification In The 4th International Conference on Information Technology (pp.223-227)
  • Singhto, W., & Phakdee, N. (2016). Adopting a Combination of Scrum and Waterfall Methodologies in Developing Tailor-made SaaS products for Thai Service and Manufacturing SMEs. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016 (pp. 261-268). Chiang Mai: Thailand.
  • Singhto, W., & Denwattana, N. (2016). An experience in blending the traditional and Agile methodologies to assist in a small software development project. In Proceeding of The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering. Khon Kaen: Khon Kaen University.
  • ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ Cloud Storage กับ Web Server สำหรับบริหารจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประจำปี การศึกษา 2557)
  • Human resource management for Thai SMEs on cloud system using framework technology : AUCC 2016
  • An experience in blending the Traditional and Agile methodologies to assist in a small software development project: JCSSE 2016
  • Adopting a Combination of Scrum and Waterfall Methodologies in Developing Tailor-made SaaS Products for Thai Service and Manufacturing SMEs : ICSEC 2016
  • >> การศึกษาปัญหาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับรายวิชา 888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน กลุ่มเรียน 01, 02 และ 03 สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  • >> การศึกษาปัญหาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับรายวิชา 887330 Application Development for Mobile Devices กลุ่มเรียน ที่ 1 และ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา)
  • วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
  • สศ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์