อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

อาจารย์วันทนา ศรีสมบูรณ์

 • ห้องทำงาน: IF-910C
 • Email: wantanasi@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5382
 • Software Process
 • Software Process Improvement
 • Software Testing
 • Agile Methodology
 • Application Development on Mobile Device
 • Wantana Sisomboon. (2564). Test First VS Test Last: A Study of Software Quality in Action. -, 15(6), 545-552.
 • Sisomboon, W. Adopting the UAT Scrum Framework for Systematic Quality Assurance
 • วันทนา ศรีสมบูรณ์ นวลศรี เด่นวัฒนา และณัฐพร ภักดี. (2562). การประยุกต์ใช้วิธีการเอไจล์สำหรับกระบวนการทดสอบการยอมรับระบบสนับสนุนการตัดสินใจเพื่อรองรับการตรวจประกันคุณภาพของสภาพยาบาล ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติเทคโนโลยีภาตใต้วิจัย ครั้งที่ 9 (pp.9-17)
 • Sisomboon, W., Phakdee, N., Denwattana, N. (2019). Engaging and Motivating Developers by Adopting Scrum Utilizing Gamification In The 4th International Conference on Information Technology (pp.223-227)
 • Singhto, W., & Phakdee, N. (2016). Adopting a Combination of Scrum and Waterfall Methodologies in Developing Tailor-made SaaS products for Thai Service and Manufacturing SMEs. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016 (pp. 261-268). Chiang Mai: Thailand.
 • Singhto, W., & Denwattana, N. (2016). An experience in blending the traditional and Agile methodologies to assist in a small software development project. In Proceeding of The 13th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering. Khon Kaen: Khon Kaen University.
 • ศึกษาเปรียบเทียบประสิทธิภาพการใช้ Cloud Storage กับ Web Server สำหรับบริหารจัดการข้อมูลในระบบฐานข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษา กรณีศึกษา : วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (รับทุนอุดหนุนการวิจัยจากวิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ ประจำปี การศึกษา 2557)
 • Human resource management for Thai SMEs on cloud system using framework technology : AUCC 2016
 • An experience in blending the Traditional and Agile methodologies to assist in a small software development project: JCSSE 2016
 • Adopting a Combination of Scrum and Waterfall Methodologies in Developing Tailor-made SaaS Products for Thai Service and Manufacturing SMEs : ICSEC 2016
 • >> การศึกษาปัญหาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับรายวิชา 888352 ปฏิบัติการกระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์เชิงกลุ่มงาน กลุ่มเรียน 01, 02 และ 03 สาขาวิชา วิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • >> การศึกษาปัญหาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับรายวิชา 887330 Application Development for Mobile Devices กลุ่มเรียน ที่ 1 และ 2 สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (ทุนอุดหนุนการวิจัย ประเภทเงินรายได้ เพื่อส่งเสริมงานวิจัยในชั้นเรียน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 คณะวิทยาการสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา)
 • วท.ม. (การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
 • สศ.บ. (ระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ) มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์