อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

อาจารย์วิทวัส พันธุมจินดา

 • ห้องทำงาน: IF-911A
 • Email: wittawas@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5385
 • Database Technology
 • Object-Oriented Technology
 • Web Technology
 • อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน,จักริน สุขสวัสดิ์ชน, วรวิทย์ วีระพันธ์ุ, เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์, วิทวัส พันธุมจินดา. (2563).การรู้จำกิจกรรมประจำวันของมนุษย์แบบปรับตัวได้ โดยใช้ข้อมูลจากตัวรับรู้แอคเซเลอโรมิเตอร์ของสมาร์ทโฟน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,39(2), 237-250. เมษายน 2563
 • Sengchuan, S., Pantumchinda, P., & Onuean, A. (2015). Developing a part-time lecturer appointment notification system using UCD. In Proceedings of the International Conference on Advanced informaticsConcepts, Theory and Applications. Chonburi: Bupapha University.
 • W. Puntumchinda, P. Puntaragpong, A development of new students system, Ladkrabang Information Journal, Vol. 3 No. 3 Pp. 22 – 30, July 1998.
 • วท.ม. (วิทยาการคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • วท.บ. (ฟิสิกส์) มหาวิทยาลัยบูรพา