ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีคำดี (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีคำดี (ประธานหลักสูตร)

ผศ.ดร.สุภาวดี ศรีคำดี (ประธานหลักสูตร)

 • ห้องทำงาน: IF-911C
 • Email: srikamdee@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5378
 • Evolutionary Computing
 • Artificial Intelligence
 • Machine Learning
 • Bioinformatics
 • Onpans, J., Yookwan, W., Suttapakti, U., Sangrueng, J & Srikamdee, S. (2022). Intravascular Ultrasound Image Composite Segmentation using Ensemble Gabor-spatial Features In The 13th International Conference on ICT Convergence (pp.1499-1504)
 • Suttapakti, U., Srikamdee, S., & Onpans, J. (2022). Multi-directional Texture Feature Extraction for Glaucoma Classification from Color Retinal Images In The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022) (pp.368-372)
 • Srikamdee, S,Onpans, J, Yookwan, W. (2021). Automated Media Segmentation in Intravascular Ultrasound Images using Geometric Principal Component Analysis In The 2021 IEEE 18th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON 2021)
 • Srikamdee, S., & Chongstitvatana, P. (2020). Collaborative Learning of Estimation of Distribution Algorithm for RNA secondary structure prediction. In ECTI Transactions on Computer and Information Technology (ECTI-CIT), 14(1), 92-102.
 • Srikamdee, S., & Onpans, J. (2019, October). Forecasting Daily Air Quality in Northern Thailand Using Machine Learning Techniques. In 2019 4th International Conference on Information Technology (InCIT) (pp. 259-263). IEEE.
 • Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2018, March). Sugarcane Yield and Quality Forecasting Models: Adaptive ES vs. Deep Learning. In Proceedings of the 2nd International Conference on Intelligent Systems, Metaheuristics & Swarm Intelligence (pp.6-11).
 • Srikamdee S., Rimcharoen S., Leelathakul N. (2017). Forecasting Sugarcane Yield Using (μ+λ) Adaptive Evolution Strategies. In: Park J., Pan Y., Yi G., Loia V. (eds) Advances in Computer Science and Ubiquitous ComputingCSA 2016. Lecture Notes in Electrical Engineering, vol 421. Springer, Singapore.
 • Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2016). Forecasting Sugarcane Yield Using (μ+ λ) Adaptive Evolution Strategies. In Advances in Computer Science and Ubiquitous Computing (pp. 154-159). Springer, Singapore.
 • Srikamdee, S., Wattanapornprom, W., & Chongstitvatana, P. (2016, September). RNA secondary structure prediction with coincidence algorithm. In 2016 16th International Symposium on Communications and Information Technologies (ISCIT) (pp. 686-690). IEEE.
 • Rimcharoen, S., Leelathakul, N., & Srikamdee, S. (2014). A Hybrid (mu+lambda) Evolutionary Algorithm for Evolving Simple Trading Rules: Case Study on Stock Exchange of Thailand (SET50). In Proceedings of 6th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2014 (pp. 99-104). Chonburi: Burapha University.
 • Srikamdee, S., Rimcharoen, S., & Leelathakul, N. (2013). Prediction of the Stock Exchange of Thailand Index using an Evolutionary Algorithm Portfolio. In Proceedings of 5th International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2013(pp. 37-42). Chonburi: Burapha University.
 • Supawadee Srikamdee, Sunisa Rimcharoen and Krisana Chinnasarn, “NeuroEAs-Based Algorithm Portfolios for Classification Problems”, Proceeding of the Fourth International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2012 (July 7-8, 2012).
 • Supawadee Srikamdee, Sunisa Rimcharoen and Krisana Chinnasarn, “A Simple Portfolio Algorithm using Collaborative Learning of GA and ANN for Classification Problem”, Proceeding of the Third International Conference on Knowledge and Smart Technologies 2011 (July 8-10, 2011).
 • Supawadee Srikamdee, Sunisa Rimcharoen, “A Travel Itinerary Planning using Interactive Genetic Algorithm”, The International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE2010), May 12-14, 2010 Bangkok, Thailand.
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • Supawadee CV
 • วศ.ด. (วิศวกรรมคอมพิวเตอร์) จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา