ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

ดร.อธิตา อ่อนเอื้อน

 • Web Design
 • Linux
 • Software Testing
 • Software Developement Model
 • E-books
 • Klinwichit, P., Yookwan, W., Limchareon, S., Chinnasarn, K., Jang, J.-S., Onuean, A. (2023). BUU-LSPINE: A Thai Open Lumbar Spine Dataset for Spondylolisthesis Detection. Applied Sciences, 13(15), 8646.
 • Limchareon, S., Kongpromsuk, S., Klinwichit, P., & On-uean, A. (2023). Radiologist’s Role in Artificial Intelligence Era. Siriraj Medical Journal, 74(12), 891-894.
 • Wantana, S,. Thanchanok, C,.Thatsanee, C,. & Athita, O.. (2022). Applying A Spatial Information Approach and Community-based Sourcing for Smart Container Allocation in the Post-Pandemic Era In 2022 27th Asia Pacific Conference on Communications (APCC) (pp.359-364)
 • Onuean A., Buatoom U., Charoenporn T., Kim T., Jung H. (2022). Burapha-TH: A Multi-Purpose Character, Digit, and Syllable Handwriting Dataset. Applied Sciences, 12(8), 4083.
 • พชร กลิ่นวิชิต, สุนิสา ริมเจริญ, อธิตา อ่อนเอื้อน, กฤษณะ ชินสาร, ศรสุภา ลิ้มเจริญ. (2564). การแบ่งส่วนข้อกระดูกสันหลังด้วยการวิเคราะห์เกรเดียนต์บนภาพเอกซเรย์และการแพร่กระจายของแอนไอโซทรอปิค ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 • สิริวรรณ พงษศิริ, เบญจภรณ์ จันทรกองกุล, อธิตา อ่อนเอื้อน, กฤษณะ ชินสาร, สุวรรณา รัศมีขวัญ . (2564). การตรวจหาตำแหน่งข้อมูลผิดปกติในสภาวะข้อมูลเบาบางด้วยเทคนิคซอฟต์คอมพิวติง ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 • ธเนศพล ดวงต๋า, อธิตา อ่อนเอื้อน, กฤษณะ ชินสาร,วิรุฬห์ ศรีบริรักษ์, อภิรักษ์ จิรายุสกุล. (2564). แบบจำลองการจัดกลุ่มสมรรถนะกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล 4.0 ด้วยวิธีการ Multinomial Naive Bayes based on Cosine Similarity ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 • Athita Onuean, Hanmin Jung, and Krisana Chinnasarn. (2021). Finding Optimal Stations Using Euclidean Distance and Adjustable Surrounding Sphere. Applied Sciences, 11(2), 848 (1-17).
 • A.Onuean, S.Rimcharoen,K.Chinnasarn.การแบ่งส่วนข้อกระดูกสันหลังด้วยการวิเคราะห์เกรเดียนต์บนภาพเอกซเรย์และการแพร่กระจายของแอนไอโซทรอปิค
 • A.Onuean , B.Jantarakongkul, S.Rasmequan, K.Chinnasarn. การตรวจหาตำแหน่งข้อมูลผิดปกติในสภาวะข้อมูลเบาบาง ด้วยเทคนิคซอฟต์คอมพิวติง
 • A.Onuean,K.Chinnasarn. แบบจำลองการจัดกลุ่มสมรรถนะกำลังคนในภาคอุตสาหกรรมดิจิทัล 4.0 ด้วยวิธีการ Multinomial Naive Bayes based on Cosine Similarity
 • A.Onuean, H.Jung, K.Chinnasarn. Finding Optimal Stations Using Euclidean Distance and Adjustable Surrounding Sphere
 • Charoenporn, T., Pianprasit, P., Bunpeng, A., Sunate, T., Kesphanich, S., & On-uean, A. (2016). Selection Model for Communication Performance of the Bus Tracking System. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016. Chiang Mai: Thailand.
 • Sengchuan, S., Pantumchinda, P., & Onuean, A. (2015). Developing a part-time lecturer appointment notification system using UCD. In Proceedings of the International Conference on Advanced informaticsConcepts, Theory and Applications. Chonburi: Bupapha University.
 • อธิตา อ่อนเอื้อน. (2557). เทคนิคการใช้วิดเจ็ตกับการควบคุมการจัดการการเปลี่ยนแปลงของซอฟต์แวร์ กรณีศึกษา: ระบบเพื่อการจัดข้อมูลงานประกันคุณภาพการศึกษาของสถาบันพระบรมราชชนก PIEis. ใน ประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 10 (หน้า 865-870). ภูเก็ต: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • อธิตา อ่อนเอื้อน และนวลศรี เด่นวัฒนา. (2557). การประยุกต์ซอฟต์แวร์ระบบจัดการการประชุมเพื่อใช้เป็นหลักฐานและข้อมูลสำหรับงานประกันคุณภาพการศึกษา. ใน การประชุมเชิงปฏิบัติการด้านการบริหารและจัดการเครือข่ายยูนิเน็ต ครั้งที่ 30 (หน้า 24-28). สระแก้ว: สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา.
 • อธิตา อ่อนเอื้อน และเปรมฤดี เอี่ยมสุภัคกุล. (2555). ซอฟต์แวร์ระบบจัดการการประชุมตามวิถีโอเพนซอร์ส e-Meeting Open Source Software. ใน การประชุมวิชาการนานาชาติร่วมสาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์และวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ครั้งที่ 9 (หน้า 138-143). กรุงเทพ: มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย.
 • อธิตา อ่อนเอื้อน. (2555). ระบบจัดการข้อมูลนักวิจัย “Researcher Society”. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 4 (หน้า 280-285). เพชรบุรี: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีมหานคร.
 • On-uean, A., Suwitsakullert, P. (2011). Development of Researcher Society System using Open Source Software. In Proceedings of the 6th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering. Nakhon Pathom: Mahidol University.

 

 • Ph.D. Big Data Science, University of Science and Technology, South Korea
 • วท.ม. (วิศวกรรมซอฟต์แวร์) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี
 • วท.บ. (วิทยาการคอมพิวเตอร์) มหาวิทยาลัยบูรพา