อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

 • Management Information System
 • Decision Supports System
 • Computer System
 • Digital Image Processing
 • Bioinformatics
 • Jantarakongkul B., Boonmee P., Kubola K., Charoenporn T., and Jitngernmadan P.. (2022). Need Analysis of a Rewarding System Based on Design Thinking in Respect of Waste Sorting Behavior, Case Study: Saensook City In International Conference on Information Technology (InCIT2022) (pp.1-4)
 • Jantarakongkul B., Srithammee N., Kubola K., and Jitngernmadan P.. (2022). Increasing Awareness of Cellular Signals on Smartphones using Augmented Reality In The 13th International Conference on Information and Communication Technology Convergence (ICTC) – ICTC2022 (pp.1-5)
 • Kubola K., Jantarakongkul B., Boonmee P., Jitngernmadan P.. (2022). Hands-on PLC Training Approach for IT Students using Virtual Reality In The 1st International Symposium on Industrial Engineering and Automation (ISIEA) 2022 (pp.1-11)
 • สิริวรรณ พงษศิริ, เบญจภรณ์ จันทรกองกุล, อธิตา อ่อนเอื้อน, กฤษณะ ชินสาร, สุวรรณา รัศมีขวัญ . (2564). การตรวจหาตำแหน่งข้อมูลผิดปกติในสภาวะข้อมูลเบาบาง
  ด้วยเทคนิคซอฟต์คอมพิวติง ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 • S.Rasmequan, K.Chinnasarn, A.Onuean , B.Jantarakongkul. การตรวจหาตำแหน่งข้อมูลผิดปกติในสภาวะข้อมูลเบาบาง ด้วยเทคนิคซอฟต์คอมพิวติง
 • N.Kanyunthong, A.Jirayusakul, A.Rodtook, B.Jantarakongkul, K.Chinnasarn. Retinal Blood Vessels Segmentation based on Adaptive Interval Top-Hat Filtering in Heterogeneous Environment Optic Disc Image.
 • Boonmee, P., Jantarakongkul, B., Jitngernmadan, P., VR Training Environment for Electrical Vehicle Assembly Training in EEC, InCIT-2020
 • Boonthong, P., Jantarakongkul, B., Rasmequan, S., Rodtook, A., & Chinnasarn, K. (2014). Semi-automated detection of breast mass speculation using active contour. In Proceeding of the Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 Annual Summit and Conference(pp. 1-6). Siem Reap : Cambodia.
 • Onpans, J., Rasmequan, S., Jantarakongkul, B., & Chinnasarn, K. (2013). Intrusion Feature Selection Using Modified Heuristic Greedy Algorithm of ItemSet. In Proceeding of the 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 627-632). Samui: Thailand.
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ CV
 • Benchaporn-CV
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง