อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

อาจารย์เบญจภรณ์ จันทรกองกุล

 • Management Information System
 • Decision Supports System
 • Computer System
 • Digital Image Processing
 • Bioinformatics
 • สิริวรรณ พงษศิริ, เบญจภรณ์ จันทรกองกุล, อธิตา อ่อนเอื้อน, กฤษณะ ชินสาร, สุวรรณา รัศมีขวัญ . (2564). การตรวจหาตำแหน่งข้อมูลผิดปกติในสภาวะข้อมูลเบาบาง
  ด้วยเทคนิคซอฟต์คอมพิวติง ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ ECTI-CARD 2021 ครั้งที่ 13 (pp.-)
 • S.Rasmequan, K.Chinnasarn, A.Onuean , B.Jantarakongkul. การตรวจหาตำแหน่งข้อมูลผิดปกติในสภาวะข้อมูลเบาบาง ด้วยเทคนิคซอฟต์คอมพิวติง
 • N.Kanyunthong, A.Jirayusakul, A.Rodtook, B.Jantarakongkul, K.Chinnasarn. Retinal Blood Vessels Segmentation based on Adaptive Interval Top-Hat Filtering in Heterogeneous Environment Optic Disc Image.
 • Boonmee, P., Jantarakongkul, B., Jitngernmadan, P., VR Training Environment for Electrical Vehicle Assembly Training in EEC, InCIT-2020
 • Boonthong, P., Jantarakongkul, B., Rasmequan, S., Rodtook, A., & Chinnasarn, K. (2014). Semi-automated detection of breast mass speculation using active contour. In Proceeding of the Asia-Pacific Signal and Information Processing Association 2014 Annual Summit and Conference(pp. 1-6). Siem Reap : Cambodia.
 • Onpans, J., Rasmequan, S., Jantarakongkul, B., & Chinnasarn, K. (2013). Intrusion Feature Selection Using Modified Heuristic Greedy Algorithm of ItemSet. In Proceeding of the 13th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 627-632). Samui: Thailand.
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ CV
 • Benchaporn-CV
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง
 • วท.บ. (คณิตศาสตร์ประยุกต์) สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร ลาดกระบัง