อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

อาจารย์เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์

  • ห้องทำงาน: IF-911E
  • Email: jummumboy@gmail.com
  • โทรศัพท์: 5363
  • อุรีรัฐ สุขสวัสดิ์ชน,จักริน สุขสวัสดิ์ชน, วรวิทย์ วีระพันธ์ุ, เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์, วิทวัส พันธุมจินดา. (2563).การรู้จำกิจกรรมประจำวันของมนุษย์แบบปรับตัวได้ โดยใช้ข้อมูลจากตัวรับรู้แอคเซเลอโรมิเตอร์ของสมาร์ทโฟน วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยมหาสารคาม,39(2), 237-250. เมษายน 2563
  • เหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์. (2562). การพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานเครื่องแม่ข่ายสำนักหอสมุด มหาวิทยาลัยบูรพาด้วยเทคโนโลยีเครื่องเสมือนโดยใช้ซอฟต์แวร์ Proxmox ร่วมกับ Ceph Storage บนพื้นฐานของระบบเครือข่ายแบบ Link Aggregation ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (pp.326-337)
  • สุชาภา โชติวีระวุฒิกุล, ญาณพัฒน์ อินทร, และเหมรัศมิ์ วชิรหัตถพงศ์. (2562). ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลการประเมินผลงานวิชาการการประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 9 (PULINET 2019) ในการประชุมการประชุมวิชาการระดับชาติ PULINET ครั้งที่ 9 (pp.314-325)
  • วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต วท.ม. เทคโนโลยีสารสนเทศ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
  • วิทยาศาสตรบัณฑิต วท.บ. วิทยาการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา