อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

 • ห้องทำงาน: IF-911B
 • Email: aekapop@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5360
 • Web Design
 • Linux
 • Software Testing
 • E-books
 • Data Analytics
 • System Infrastructure
 • Software Development Process
 • Suttapakti, U., & Bunpeng, A. (2021). Adaptive Kernel Transform for Face Recognition under Uneven Illumination Conditions. Proceedings of the 25th International Computer Science and Engineering Conference. Chiang Rai: Thailand.
 • อังศุมาลี สุทธภักติ และเอกภพ บุญเพ็ง. (2020). แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย. Proceedings of the 12th National Conference on Information Technology (น. 34-39). ชลบุรี: ประเทศไทย.
 • Suttapakti, U., & Bunpeng, A. (2019). Potato Leaf Disease Classification Based on Distinct Color and Texture Feature Extraction. Proceedings of the 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 82-85). Ho Chi Minh City: Vietnam.
 • Charoenporn, T., Pianprasit, P., Bunpeng, A., Sunate, T., Kesphanich, S., & On-uean, A. (2016). Selection Model for Communication Performance of the Bus Tracking System. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016. Chiang Mai: Thailand.
 • เอกภพ บุญเพ็ง, อนุสรณ์ เบญจธนรัตน์, สุรางคนา ธรรมลิขิต, และพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์. (2556). การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 154-160). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • Panphotong, K., Bunpeng, A.&, Leelathakul, N. (2018). Appliance Classification, Anomaly Detection, Management, and Controlling Systems for Smart Plugs. on 14th National Conference on Computing and Information Technology. Chiang Mai, Thailand
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • CV_Aekapop
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา