ผศ.เอกภพ บุญเพ็ง

ผศ.เอกภพ บุญเพ็ง

 • ห้องทำงาน: IF-911B
 • Email: aekapop@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5360
 • Image Processing
 • Machine Learning
 • Data Analytics
 • System Infrastructure & Cloud
 • Software Development Process

ผลงานวิจัย:


หัวหน้าโครงการ

 • 2560 การศึกษาปัญหาและวิธีการเรียนรู้ที่เหมาะสมสำหรับรายวิชา 887494 แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 18,200 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2558 การวิจัยและพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อบริหารจัดการข้อมูลนักวิจัย ระยะที่ 1 แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 50,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

ผู้ร่วมวิจัย

 • 2565 การจำแนกประเภทโรคต้อหินจากภาพจอประสาทตา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 120,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2564 การพัฒนาแพลตฟอร์มกลางสำหรับการฝึกอบรมทางไกลและการจัดการศึกษาตามอัธยาศัยในอีอีซี แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 21,612,500 สำนักคอมพิวเตอร์ – มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 การวิเคราะห์ปัจจัยที่มีผลต่อผลการเรียนและการพ้นสภาพของนิสิตระดับปริญญาตรีของสาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยบูรพา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2563 ระบบสารสนเทศเพื่อการปฏิบัติงานของนิสิตช่วยปฏิบัติงานวิชาการ คณะวิทยาการสารสนเทศ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 40,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานคณบดี มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2562 การพัฒนาระบบแนะนำการรับบริการวัคซีนสำหรับคลินิกเด็กสุขภาพเด็กดี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยบูรพา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 120,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2559 การวิจัยและพัฒนาต้นแบบระบบติดตามรถบริการภายในมหาวิทยาลัยบูรพา แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 58,500 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2559 ระบบการรับส่งข้อความและรูปภาพที่เป็นความลับด้วยโทรศัพท์มือถือสำหรับหน่วยงานที่ต้องการความมั่นคงของข้อมูล แหล่งทุน เงินรายได้จากเงินอุดหนุนจากรัฐบาล งบประมาณ 766,700 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี
 • 2558 การวิจัยพัฒนาการเชื่อมประสานข้อมูลระหว่างระบบของมหาวิทยาลัยบูรพากับระบบสารสนเทศข้อมูลอาจารย์พิเศษและระบบสารสนเทศข้อมูลตำแหน่งทางวิชาการ แหล่งทุน เงินรายได้จากส่วนงาน งบประมาณ 400,000 คณะวิทยาการสารสนเทศ สำนักงานการศึกษา มหาวิทยาลัยบูรพา ชลบุรี

บทความตีพิมพ์เผยแพร่:


ระดับนานาชาติ

 • สิทธิศักดิ์ แซ่จึง, อังศุมาลี สุทธภักติ, เอกภพ บุญเพ็ง, และวิทวัส พันธุมจินดา. (2023). Alzheimer’s Disease Classification Using Two-Dimensional Variational Mode Decomposition and Principal Component Analysis with Entropy In The 19th National Conference on Computing and Information Technology (pp.1-6)
 • Bunpeng, A. & Suttapakti, U. (2022). Two-Dimensional Variational Mode Decomposition with Texture Feature Extraction for Glaucoma Classification from Retinal Images In The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022) (pp.294-299)
 • Saechueng, S., Suttapakti, U., & Bunpeng, A. (2022). Variational Feature Selection with Convolutional Neural Network for Network Intrusion Classification In 2022 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp.1-4)
 • Suttapakti, U, Bunpeng, A. (2021). Adaptive Kernel Transform for Face Recognition under Uneven Illumination Conditions In The 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2021) (pp.98-103)
 • Suttapakti, U, Bunpeng, A. (2021). Stationary Wavelet-Based Adaptive Face Transform for Face Recognition in Lighting Conditions In The 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2021) (pp.340-345)
 • อังศุมาลี สุทธภักติ และเอกภพ บุญเพ็ง. (2020). แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย. Proceedings of the 12th National Conference on Information Technology (น. 34-39). ชลบุรี: ประเทศไทย.
 • Suttapakti, U., & Bunpeng, A. (2019). Potato Leaf Disease Classification Based on Distinct Color and Texture Feature Extraction. Proceedings of the 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 82-85). Ho Chi Minh City: Vietnam.
 • Charoenporn, T., Pianprasit, P., Bunpeng, A., Sunate, T., Kesphanich, S., & On-uean, A. (2016). Selection Model for Communication Performance of the Bus Tracking System. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016. Chiang Mai: Thailand.
 • เอกภพ บุญเพ็ง, อนุสรณ์ เบญจธนรัตน์, สุรางคนา ธรรมลิขิต, และพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์. (2556). การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 154-160). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • Panphotong, K., Bunpeng, A.&, Leelathakul, N. (2018). Appliance Classification, Anomaly Detection, Management, and Controlling Systems for Smart Plugs. on 14th National Conference on Computing and Information Technology. Chiang Mai, Thailand
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา