อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

 • ห้องทำงาน: IF-911B
 • Email: aekapop@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5360
 • Web Design
 • Linux
 • Software Testing
 • E-books
 • Data Analytics
 • System Infrastructure
 • Software Development Process
 • อังศุมาลี สุทธภักติ, เอกภพ บุญเพ็ง, แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย, In nCIT-2020
 • Suttapakit, U., Bungpens, A. (2019). Potato Leaf Disease Classification Based on Distinct Color and Texture Feature Extraction In The International Symposium on Communications and Information Technologies (pp.82-85)
 • Charoenporn, T., Pianprasit, P., Bunpeng, A., Sunate, T., Kesphanich, S., & On-uean, A. (2016). Selection Model for Communication Performance of the Bus Tracking System. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016. Chiang Mai: Thailand.
 • เอกภพ บุญเพ็ง, อนุสรณ์ เบญจธนรัตน์, สุรางคนา ธรรมลิขิต, และพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์. (2556). การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 154-160). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • Panphotong, K., Bunpeng, A.&, Leelathakul, N. (2018). Appliance Classification, Anomaly Detection, Management, and Controlling Systems for Smart Plugs. on 14th National Conference on Computing and Information Technology. Chiang Mai, Thailand
 • ดาวน์โหลดเอกสารประวัติย่อ
 • CV_Aekapop
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา