อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

อาจารย์เอกภพ บุญเพ็ง

 • ห้องทำงาน: IF-911B
 • Email: aekapop@buu.ac.th
 • โทรศัพท์: 5360
 • Image Processing
 • Machine Learning
 • Data Analytics
 • System Infrastructure & Cloud
 • Software Development Process
 • Bunpeng, A. & Suttapakti, U. (2022). Two-Dimensional Variational Mode Decomposition with Texture Feature Extraction for Glaucoma Classification from Retinal Images In The 19th International Joint Conference on Computer Science and Software Engineering (JCSSE 2022) (pp.294-299)
 • Saechueng, S., Suttapakti, U., & Bunpeng, A. (2022). Variational Feature Selection with Convolutional Neural Network for Network Intrusion Classification In 2022 19th International Conference on Electrical Engineering/Electronics, Computer, Telecommunications and Information Technology (ECTI-CON) (pp.1-4)
 • Suttapakti, U, Bunpeng, A. (2021). Adaptive Kernel Transform for Face Recognition under Uneven Illumination Conditions In The 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2021) (pp.98-103)
 • Suttapakti, U, Bunpeng, A. (2021). Stationary Wavelet-Based Adaptive Face Transform for Face Recognition in Lighting Conditions In The 25th International Computer Science and Engineering Conference (ICSEC 2021) (pp.340-345)
 • อังศุมาลี สุทธภักติ และเอกภพ บุญเพ็ง. (2020). แบบจำลองสำหรับการพยากรณ์ผลิตภัณฑ์มวลรวมในประเทศของประเทศไทย. Proceedings of the 12th National Conference on Information Technology (น. 34-39). ชลบุรี: ประเทศไทย.
 • Suttapakti, U., & Bunpeng, A. (2019). Potato Leaf Disease Classification Based on Distinct Color and Texture Feature Extraction. Proceedings of the 19th International Symposium on Communications and Information Technologies (pp. 82-85). Ho Chi Minh City: Vietnam.
 • Charoenporn, T., Pianprasit, P., Bunpeng, A., Sunate, T., Kesphanich, S., & On-uean, A. (2016). Selection Model for Communication Performance of the Bus Tracking System. In Proceeding of The 20th International Computer Science & Engineering Conference 2016. Chiang Mai: Thailand.
 • เอกภพ บุญเพ็ง, อนุสรณ์ เบญจธนรัตน์, สุรางคนา ธรรมลิขิต, และพีระศักดิ์ เพียรประสิทธิ์. (2556). การบูรณาการข้อมูลเชิงพื้นที่กับระบบธุรกิจอัจฉริยะ. ใน การประชุมวิชาการระดับชาติด้านคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 9 (หน้า 154-160). กรุงเทพมหานคร: มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ.
 • Panphotong, K., Bunpeng, A.&, Leelathakul, N. (2018). Appliance Classification, Anomaly Detection, Management, and Controlling Systems for Smart Plugs. on 14th National Conference on Computing and Information Technology. Chiang Mai, Thailand
 • วท.ม. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา
 • ทล.บ. (เทคโนโลยีสารสนเทศ) มหาวิทยาลัยบูรพา